GOŚCIE Z ŁAŃCUTA

Goście z Łańcuta.

Dziś, 1 sierpnia 2018 ( dzięki osobistym kontaktom z Łańcutem Pani Anny Kowalskiej ) gościliśmy w Pilicy uczestników XVII Powiatowej Pielgrzymki Rowerowej z Łańcuta na Jasną Górę. Patronat nad pielgrzymką jak co roku objął Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, który po raz kolejny uczestniczy w tym wydarzeniu. W pielgrzymce udział bierze 163 uczestników w wieku od 7 do 80 lat.

Czytaj dalej….

SESJA 28.06.2018r. – RELACJA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2017 rok,
  c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
  f) uchylenia Uchwały Nr XLVI/319/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018,
  g) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

SESJA 18.05.2018r. – RELACJA

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica I,
  b) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica II,
  c) zmiany do Uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica,
  d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

SESJA 26.04.2018r. – RELACJA

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pilica za 2017 rok.
 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Pilica za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy za 2017 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy,
  b) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Pilicy, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  c) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….