Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 27.06.2017r.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach :

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

Czytaj dalej….

SESJA 31.01.2017r.

Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31.01.2017r.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj dalej….

SESJA BUDŻETOWA

RELACJA Z SESJI BUDŻETOWEJ

z dnia 29.12.2016r.

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj dalej….