SESJA 18.05.2018r. – RELACJA

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica I,
  b) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica II,
  c) zmiany do Uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica,
  d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….