SESJA 28.06.2018r. – RELACJA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2017 rok,
  c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
  f) uchylenia Uchwały Nr XLVI/319/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018,
  g) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….