SESJA 31.01.2018r.

Relacja z przebiegu obrad sesji  Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31.01.2018r.

 

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach państwowych prowadzonych przez Gminę Pilica.
b) rozpatrzenie skargi.
c) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonej w Pilicy.
d) zmian w budżecie gminy na 2018r.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, następnie Burmistrz wnioskował o jego poszerzenie o dodatkowy pkt. którym był projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na 2018r. Wniosek został przegłosowany i wszedł pod obrady. W dalszej kolejności głosowano nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, który został przez Radę przyjęty.

 

Interpelacje i zapytania radnych :

Marcin Omyła :
– w imieniu mieszkańca Cisowej prosił o umieszczenie znaku ograniczającego prędkość tak, aby mógł bezpiecznie wyjeżdżać ze swojej posesji.

Odpowiedź na interpelację :
Problem zostanie zgłoszony właścicielowi drogi.

Wojciech Gamrot :
– prośba o naprawę uszkodzonego fragmentu poszycia dachowego na budynku OSP w Sławniowie.
– zamontowanie na tzw. ” baranie ” dodatkowego oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź na interpelację :
Sprawa poszycia dachowego będzie rozpatrzona, a kwestia dodatkowego oświetlenia będzie przekazana odpowiedniej komórce w Urzędzie.

Kazimierz Grzesiak :
– prośba o usunięcie drzew, w celu poprawienia widoczności i bezpieczeństwa na drodze w Dzwono-Sierbowicach przy wylocie z naszej gminy.

Odpowiedź na interpelację :
Problem poruszony w interpelacji będzie zgłoszony zarządcy drogi.

Łukasz Kudra :
– zebranie ziemi z pobocza drogi w Szycach.
– poprawienie stanu drogi na łączniku między ul. Kościuszki a Reymonta w Szycach.
– wspólna interpelacja z Panią Barbarą Przybylik dotyczy naprawy ubytków na drodze powiatowej, relacji Szyce – Siadcza.

Odpowiedź na interpelację :
Problemy zgłoszone przez radnego zostaną zweryfikowane,a naprawa nawierzchni nastąpi podczas wiosennej naprawy dróg.

Tomasz Karpała :
– zapytał jakich korzyści mogą oczekiwać właściciele posesji, których posesje znajdują się w strefie objętej ochroną przez konserwatora zabytków.
– czy istnieją programy wspierające remont starych kamienic, jak i zapytał czy istnienie strefy konserwatorskiej jest obowiązkiem.
– ponowił interpelację, którą kiedyś składał radny Grabowski, a dotyczyła ona remontu przystanku autobusowego zlokalizowanego koło stawu obok zabytkowej lipy.
– jakie są podjęte kroki w kwestii zakazu wjazdu tirów do centrum i ul. Krakowskiej.
– zwrócił uwagę na dużą ilość zanieczyszczeń wzdłuż koryta rzecznego.
– zadał pytanie czy kanalizacja na ul. Barbary będzie robiona w pierwszym etapie, ponieważ kamienice przy tej ul. zostały odnowione, a właściciele nieruchomości obawiają się , że przy tym stanie nawierzchni drogi, elewacje na ich budynkach długo nie „wytrzymają”.
– prośba o zwiększenie etatu dla pedagoga i psychologa w naszych szkołach.
– ponowienie interpelacji odnośnie nieświecącej lampy na budynku pogotowia i rozsypującego się muru nieopodal tegoż budynku.
– ponowienie interpelacji dot. likwidacji smogu, poprzez programy wspomagające rozwiązanie tego problemu.

Odpowiedź na interpelację :
Burmistrz wyjaśnił, że strefa konserwatorska została ustanowiona kilkanaście lat temu, a może i wcześniej. Decyzję wydał Konserwator Zabytków,nie było to jednak na wniosek Samorządu Gminy. Każdy z właścicieli nieruchomości leżącej w strefie konserwatorskiej, zainteresowany dofinansowaniem, musi indywidualnie zasięgnąć informacji, czy będzie mógł skorzystać z jakiegoś dofinansowania. W kwestii wyłączenia tirów przejeżdżających przez ul. Krakowską, został stworzony dokument zmiany organizacji ruchu. Dokument ten musi zostać zweryfikowany przez różne instytucje, co wymaga czasu, bo jak podkreślił, każda z tych instytucji ma określony czas na zweryfikowanie i udzielenie odpowiedzi. Przystanek koło stawu będzie odnowiony, kiedy skończy się zima. Nie mając przy sobie projektu dokumentacji kanalizacyjnej, Burmistrz nie potwierdził czy prace kanalizacyjne na ul. Barbary będą wykonywane w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o oświetlenie przy pogotowiu, zostanie sprawdzone czy istnieje możliwość zamontowania lampy. Smog – najgorzej jest w sezonie grzewczym, który miejmy nadzieję, że niedługo się kończy. Oczywiście zależy od tego czym palimy i od świadomości nas samych, aby nie spalać materiałów niedozwolonych, zwłaszcza śmieci. Zwiększenie etatu dla psychologa może nastąpić na wniosek dyrektorów placówek, albo rozmów z osobami zarządzającymi placówkami. Jeśli takowe będą, wówczas problem będzie rozważony.

Andrzej Grabowski :

– ponowił swoją interpelację dotyczącą remontu przystanku koło stawu na którym jest masa wulgaryzmów i zniszczeń, a przecież znajduje się przy wjeździe do Pilicy i powinien być naszą wizytówką.

– ponowienie interpelacji dot. zapadniejtej części chodnika przy sklepie Żabka.

– poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie zapisów w uchwale budżetowej na rok 2018 dot. wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Z zapisu wynika, że na działalność kulturalną przeznaczono kwotę 736.000 zł, na biblioteki przeznaczono 600.000 zł, na wynagrodzenia kapelmistrzów zabezpieczono kwotę 30.000 zł, dla Kolegiaty / remont muru / 50.000 zł, Poprosił o wyjaśnienie wynikającej różnicy 56.000 zł, między kwotami.

Odpowiedź na interpelację :
–  przystanek przy stawie będzie odnowiony wiosną, a zapadnięcie w chodniku przy Żabce zostanie zgłoszone do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

– w kwestii zapisów w uchwale budżetowej Skarbnik wyjaśniła :

„W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego budżet ogółem wyniósł 736.000 zł, Kwota przeznaczona na biblioteki to 600.000 zł, Opieka nad zabytkami to 50.000 zł, Jest to dotacja celowa, dotacja inwestycyjna dotycząca Fary w Pilicy. Ale w tym samym rozdziale dokładnie określona dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac konserwatorskich,prac remontowych obiektów zabytkowych i pod tym pojęciem kryje się 50.000 zł, co ma swoje odzwierciedlenie w załączniku nr5 do uchwały budżetowej, gdzie są określone dotacje celowe. Obok dotacji celowych dla klubów sportowych i OSP mieszczą się również dwie dotacje po 25.000 zł. dla Kościoła w Kidowie i Klasztoru Franciszkanów.Tylko dotacja dla Fary jest wyjęta, bo jest to dotacja inwestycyjna. Kwota 30.000 zł. jako wynagrodzenie dla kapelmistrzów przenoszona była ze złego rozdziału 92109 na 92195, a 6.000 zł. po krótkiej analizie wydaje się, że patrząc na kwotę ma to odzwierciedlenie w załączniku nr9 do uchwały budżetowej czyli plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego”.

Marek Gajda :
– interpelacja dotyczyła pieszego szlaku turystycznego na odcinku Pilica – Podzamcze, a dokładniej / oczyszczenie z powalonych drzew / wąwozu w Kocikowie.

Odpowiedź na interpelację :
Jeśli nie będzie potrzebna zgoda na wycinkę, to poradzimy sobie wykonując prace we własnym zakresie.

Łukasz Majka :
– prośba o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych.

Odpowiedź na interpelację :
Sprawa dodatkowych lamp na osiedlu zostanie zbadana i rozwiązana w miarę możliwości technicznych.

Barbara Przybylik :
– interpelacja dotyczyła remontu uszkodzonej drogi tzw. „Łazowej”

Odpowiedź na interpelację :
– droga zostanie naprawiona.

 

Po przedstawieniu interpelacji przez radnych dyr. ZEAS-u Pani Barbara Dąbrowa, jak co roku, przedstawiła informację o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wyjaśniła również kwestię wysokości opłat za korzystanie z przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilica.

 

Podjęcie uchwał w sprawach :

– określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilica.

 

UCHWAŁA NR XLV/307/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 31 stycznia 2018 r.

– rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pilica.

W kwestii tej stanowisko zajęła Komisja Rewizyjna, którą przedstawił jej Przewodniczący. Komisja stwierdziła, że skarga jest bezzasadna. Rada przyjęła stanowisko Komisji Rewizyjnej i podjęła stosowną uchwałę.

 

Uchwała Nr XLV/308/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonej w Pilicy.
Działka położona jest w obrębie geodezyjnym Pilica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2069/1 o pow. 0,0133 ha.

 

Uchwala Nr XLV/309/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

– zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

UCHWAŁA NR XLV/310/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 31 stycznia 2018 r.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

 

UCHWAŁA Nr XLV/311/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2018 roku

 

Wolne wnioski :

– głos zabrał sołtys Smolenia Pan Mieczysław Opiłka i odniósł się do zdewastowanych przystanków. Potwierdził, że dewastacji ulegają przystanki w całej gminie niszcząc naszą pracę. Zasugerował, że w większości miejscowościach ludzie biorą sprawy w swoje ręce / sołtysi, radni, koła gospodyń jak i mieszkańcy/ i sami odnawiają przystanki,  wyraził również nadzieję, że przy pomocy burmistrza problem ten będzie rozwiązany.

 

Zamknięcie obrad sesji.

 

 

4 komentarze do “SESJA 31.01.2018r.”

 1. „Smog – najgorzej jest w sezonie grzewczym, który miejmy nadzieję, że niedługo się kończy. Oczywiście zależy od tego czym palimy i od świadomości nas samych, aby nie spalać materiałów niedozwolonych, zwłaszcza śmieci.” – Rzeczowa odpowiedź na interpelację. Od razu widać że gospodarz gminy to fachowiec 🙂 Większość interpelacji to bicie piany. Banalne sprawy – dziura w chodniku, spalona żarówka powinny być od razu zgłaszane właściwym instytucjom bez zawracania głowy radzie gminy. No ale idą wybory. Przespało się cztery lata. Najwyższy czas stać się aktywnym.

  Odpowiedz
 2. Przeanalizowałam budżet i nie znalazłam dotacji celowych dla Kościoła w Kidowie i Klasztoru. Ponoć są obok dotacji dla klubów sportowych i OSP. Odnośnie zaś kwoty 6000 zł / ujęta w dz.Kultury/ ma się nijak do funduszu sołeckiego. Dotacja celowa, jak nazwa wskazuje jest przeznaczona na konkretny cel, z której trzeba się rozliczyć. Tak samo jest z inwestycyjną. Poczekamy i zobaczymy czy dotacje będą rozliczone.Budżet polega na tym, że każda złotówka musi być ujęta. Tłumaczenie że cyt:”wydaje się że” nie przystoi zarządzającym gminą.Każdy zorientuje się, że pieniądze najwyraźniej zostały ukryte. No cóż, kampania wyborcza na starcie. Poparcia szuka się w kościołach.Szkoda, że za nasze pieniądze, bo przecież wszyscy płacimy podatki, a ich część wraca do naszej gminy. Przy okazji chciałabym poruszyć temat kultury. Tak Pan Burmistrz na nią stawiał przed wyborami i co??? Gazeta ” pod zdechłym Azorkiem”,spotkania z kulturą są wspomnieniem, Ratusz świeci pustkami itd. Dział promocji jest sztucznym tworem z obciążeniem finansowym budżetu gminy / wynagrodzenia/. Następnym obciążeniem są wszelkiego rodzaju jubileusze OSP i KGW niejednokrotnie naciągane.Mam nadzieję, że dział promocji przedstawi na BIP sprawozdanie z działalności. Tematów do krytyki jest wiele, do chwalenia żadnych. Jak sobie pościelaliśmy, tak mamy.

  Odpowiedz
 3. Jestem mieszkańcem Gminy Pilica- jeszcze pracującym i nie mogę być na sesjach naszej Rady, w związku z tym chciałbym wiedzieć czy powyższe interpelacje to wszystkie ważne sprawy dla naszej społeczności. Ograniczamy się do dróg dojazdowych do pół, wiejskich przystanków i latarni, a i te sprawy nie zostają rozwiązane tylko kolejny raz są zgłaszane. Odpowiedź Pana Burmistrza dotycząca smogu to poemat najwyższych lotów na zasadzie :”wicie – rozumicie” raczej nic nie znacząca- to po prostu bicie piany.

  Odpowiedz
 4. Mam dwa pytania:
  1- czego dotyczyła skarga na Burmistrza?
  2- gdzie w naszej gminie jest droga „Łazowa” – bo mimo że tu się urodziłam i żyję parę ładnych lat, to tego miejsca nie kojarzę.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.