SESJA 31.01.2018r.

Relacja z przebiegu obrad sesji  Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31.01.2018r.

 

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach państwowych prowadzonych przez Gminę Pilica.
b) rozpatrzenie skargi.
c) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonej w Pilicy.
d) zmian w budżecie gminy na 2018r.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, następnie Burmistrz wnioskował o jego poszerzenie o dodatkowy pkt. którym był projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na 2018r. Wniosek został przegłosowany i wszedł pod obrady. W dalszej kolejności głosowano nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, który został przez Radę przyjęty.

 

Interpelacje i zapytania radnych :

Marcin Omyła :
– w imieniu mieszkańca Cisowej prosił o umieszczenie znaku ograniczającego prędkość tak, aby mógł bezpiecznie wyjeżdżać ze swojej posesji.

Odpowiedź na interpelację :
Problem zostanie zgłoszony właścicielowi drogi.

Wojciech Gamrot :
– prośba o naprawę uszkodzonego fragmentu poszycia dachowego na budynku OSP w Sławniowie.
– zamontowanie na tzw. ” baranie ” dodatkowego oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź na interpelację :
Sprawa poszycia dachowego będzie rozpatrzona, a kwestia dodatkowego oświetlenia będzie przekazana odpowiedniej komórce w Urzędzie.

Kazimierz Grzesiak :
– prośba o usunięcie drzew, w celu poprawienia widoczności i bezpieczeństwa na drodze w Dzwono-Sierbowicach przy wylocie z naszej gminy.

Odpowiedź na interpelację :
Problem poruszony w interpelacji będzie zgłoszony zarządcy drogi.

Łukasz Kudra :
– zebranie ziemi z pobocza drogi w Szycach.
– poprawienie stanu drogi na łączniku między ul. Kościuszki a Reymonta w Szycach.
– wspólna interpelacja z Panią Barbarą Przybylik dotyczy naprawy ubytków na drodze powiatowej, relacji Szyce – Siadcza.

Odpowiedź na interpelację :
Problemy zgłoszone przez radnego zostaną zweryfikowane,a naprawa nawierzchni nastąpi podczas wiosennej naprawy dróg.

Tomasz Karpała :
– zapytał jakich korzyści mogą oczekiwać właściciele posesji, których posesje znajdują się w strefie objętej ochroną przez konserwatora zabytków.
– czy istnieją programy wspierające remont starych kamienic, jak i zapytał czy istnienie strefy konserwatorskiej jest obowiązkiem.
– ponowił interpelację, którą kiedyś składał radny Grabowski, a dotyczyła ona remontu przystanku autobusowego zlokalizowanego koło stawu obok zabytkowej lipy.
– jakie są podjęte kroki w kwestii zakazu wjazdu tirów do centrum i ul. Krakowskiej.
– zwrócił uwagę na dużą ilość zanieczyszczeń wzdłuż koryta rzecznego.
– zadał pytanie czy kanalizacja na ul. Barbary będzie robiona w pierwszym etapie, ponieważ kamienice przy tej ul. zostały odnowione, a właściciele nieruchomości obawiają się , że przy tym stanie nawierzchni drogi, elewacje na ich budynkach długo nie „wytrzymają”.
– prośba o zwiększenie etatu dla pedagoga i psychologa w naszych szkołach.
– ponowienie interpelacji odnośnie nieświecącej lampy na budynku pogotowia i rozsypującego się muru nieopodal tegoż budynku.
– ponowienie interpelacji dot. likwidacji smogu, poprzez programy wspomagające rozwiązanie tego problemu.

Odpowiedź na interpelację :
Burmistrz wyjaśnił, że strefa konserwatorska została ustanowiona kilkanaście lat temu, a może i wcześniej. Decyzję wydał Konserwator Zabytków,nie było to jednak na wniosek Samorządu Gminy. Każdy z właścicieli nieruchomości leżącej w strefie konserwatorskiej, zainteresowany dofinansowaniem, musi indywidualnie zasięgnąć informacji, czy będzie mógł skorzystać z jakiegoś dofinansowania. W kwestii wyłączenia tirów przejeżdżających przez ul. Krakowską, został stworzony dokument zmiany organizacji ruchu. Dokument ten musi zostać zweryfikowany przez różne instytucje, co wymaga czasu, bo jak podkreślił, każda z tych instytucji ma określony czas na zweryfikowanie i udzielenie odpowiedzi. Przystanek koło stawu będzie odnowiony, kiedy skończy się zima. Nie mając przy sobie projektu dokumentacji kanalizacyjnej, Burmistrz nie potwierdził czy prace kanalizacyjne na ul. Barbary będą wykonywane w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o oświetlenie przy pogotowiu, zostanie sprawdzone czy istnieje możliwość zamontowania lampy. Smog – najgorzej jest w sezonie grzewczym, który miejmy nadzieję, że niedługo się kończy. Oczywiście zależy od tego czym palimy i od świadomości nas samych, aby nie spalać materiałów niedozwolonych, zwłaszcza śmieci. Zwiększenie etatu dla psychologa może nastąpić na wniosek dyrektorów placówek, albo rozmów z osobami zarządzającymi placówkami. Jeśli takowe będą, wówczas problem będzie rozważony.

Andrzej Grabowski :

– ponowił swoją interpelację dotyczącą remontu przystanku koło stawu na którym jest masa wulgaryzmów i zniszczeń, a przecież znajduje się przy wjeździe do Pilicy i powinien być naszą wizytówką.

– ponowienie interpelacji dot. zapadniejtej części chodnika przy sklepie Żabka.

– poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie zapisów w uchwale budżetowej na rok 2018 dot. wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Z zapisu wynika, że na działalność kulturalną przeznaczono kwotę 736.000 zł, na biblioteki przeznaczono 600.000 zł, na wynagrodzenia kapelmistrzów zabezpieczono kwotę 30.000 zł, dla Kolegiaty / remont muru / 50.000 zł, Poprosił o wyjaśnienie wynikającej różnicy 56.000 zł, między kwotami.

Odpowiedź na interpelację :
–  przystanek przy stawie będzie odnowiony wiosną, a zapadnięcie w chodniku przy Żabce zostanie zgłoszone do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

– w kwestii zapisów w uchwale budżetowej Skarbnik wyjaśniła :

„W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego budżet ogółem wyniósł 736.000 zł, Kwota przeznaczona na biblioteki to 600.000 zł, Opieka nad zabytkami to 50.000 zł, Jest to dotacja celowa, dotacja inwestycyjna dotycząca Fary w Pilicy. Ale w tym samym rozdziale dokładnie określona dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac konserwatorskich,prac remontowych obiektów zabytkowych i pod tym pojęciem kryje się 50.000 zł, co ma swoje odzwierciedlenie w załączniku nr5 do uchwały budżetowej, gdzie są określone dotacje celowe. Obok dotacji celowych dla klubów sportowych i OSP mieszczą się również dwie dotacje po 25.000 zł. dla Kościoła w Kidowie i Klasztoru Franciszkanów.Tylko dotacja dla Fary jest wyjęta, bo jest to dotacja inwestycyjna. Kwota 30.000 zł. jako wynagrodzenie dla kapelmistrzów przenoszona była ze złego rozdziału 92109 na 92195, a 6.000 zł. po krótkiej analizie wydaje się, że patrząc na kwotę ma to odzwierciedlenie w załączniku nr9 do uchwały budżetowej czyli plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego”.

Marek Gajda :
– interpelacja dotyczyła pieszego szlaku turystycznego na odcinku Pilica – Podzamcze, a dokładniej / oczyszczenie z powalonych drzew / wąwozu w Kocikowie.

Odpowiedź na interpelację :
Jeśli nie będzie potrzebna zgoda na wycinkę, to poradzimy sobie wykonując prace we własnym zakresie.

Łukasz Majka :
– prośba o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych.

Odpowiedź na interpelację :
Sprawa dodatkowych lamp na osiedlu zostanie zbadana i rozwiązana w miarę możliwości technicznych.

Barbara Przybylik :
– interpelacja dotyczyła remontu uszkodzonej drogi tzw. „Łazowej”

Odpowiedź na interpelację :
– droga zostanie naprawiona.

 

Po przedstawieniu interpelacji przez radnych dyr. ZEAS-u Pani Barbara Dąbrowa, jak co roku, przedstawiła informację o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wyjaśniła również kwestię wysokości opłat za korzystanie z przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilica.

 

Podjęcie uchwał w sprawach :

– określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilica.

 

UCHWAŁA NR XLV/307/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 31 stycznia 2018 r.

– rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pilica.

W kwestii tej stanowisko zajęła Komisja Rewizyjna, którą przedstawił jej Przewodniczący. Komisja stwierdziła, że skarga jest bezzasadna. Rada przyjęła stanowisko Komisji Rewizyjnej i podjęła stosowną uchwałę.

 

Uchwała Nr XLV/308/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonej w Pilicy.
Działka położona jest w obrębie geodezyjnym Pilica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2069/1 o pow. 0,0133 ha.

 

Uchwala Nr XLV/309/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

– zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

UCHWAŁA NR XLV/310/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 31 stycznia 2018 r.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

 

UCHWAŁA Nr XLV/311/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2018 roku

 

Wolne wnioski :

– głos zabrał sołtys Smolenia Pan Mieczysław Opiłka i odniósł się do zdewastowanych przystanków. Potwierdził, że dewastacji ulegają przystanki w całej gminie niszcząc naszą pracę. Zasugerował, że w większości miejscowościach ludzie biorą sprawy w swoje ręce / sołtysi, radni, koła gospodyń jak i mieszkańcy/ i sami odnawiają przystanki,  wyraził również nadzieję, że przy pomocy burmistrza problem ten będzie rozwiązany.

 

Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Podziel się

4 komentarze do wpisu „SESJA 31.01.2018r.”

  1. „Smog – najgorzej jest w sezonie grzewczym, który miejmy nadzieję, że niedługo się kończy. Oczywiście zależy od tego czym palimy i od świadomości nas samych, aby nie spalać materiałów niedozwolonych, zwłaszcza śmieci.” – Rzeczowa odpowiedź na interpelację. Od razu widać że gospodarz gminy to fachowiec 🙂 Większość interpelacji to bicie piany. Banalne sprawy – dziura w chodniku, spalona żarówka powinny być od razu zgłaszane właściwym instytucjom bez zawracania głowy radzie gminy. No ale idą wybory. Przespało się cztery lata. Najwyższy czas stać się aktywnym.

  2. Przeanalizowałam budżet i nie znalazłam dotacji celowych dla Kościoła w Kidowie i Klasztoru. Ponoć są obok dotacji dla klubów sportowych i OSP. Odnośnie zaś kwoty 6000 zł / ujęta w dz.Kultury/ ma się nijak do funduszu sołeckiego. Dotacja celowa, jak nazwa wskazuje jest przeznaczona na konkretny cel, z której trzeba się rozliczyć. Tak samo jest z inwestycyjną. Poczekamy i zobaczymy czy dotacje będą rozliczone.Budżet polega na tym, że każda złotówka musi być ujęta. Tłumaczenie że cyt:”wydaje się że” nie przystoi zarządzającym gminą.Każdy zorientuje się, że pieniądze najwyraźniej zostały ukryte. No cóż, kampania wyborcza na starcie. Poparcia szuka się w kościołach.Szkoda, że za nasze pieniądze, bo przecież wszyscy płacimy podatki, a ich część wraca do naszej gminy. Przy okazji chciałabym poruszyć temat kultury. Tak Pan Burmistrz na nią stawiał przed wyborami i co??? Gazeta ” pod zdechłym Azorkiem”,spotkania z kulturą są wspomnieniem, Ratusz świeci pustkami itd. Dział promocji jest sztucznym tworem z obciążeniem finansowym budżetu gminy / wynagrodzenia/. Następnym obciążeniem są wszelkiego rodzaju jubileusze OSP i KGW niejednokrotnie naciągane.Mam nadzieję, że dział promocji przedstawi na BIP sprawozdanie z działalności. Tematów do krytyki jest wiele, do chwalenia żadnych. Jak sobie pościelaliśmy, tak mamy.

  3. Jestem mieszkańcem Gminy Pilica- jeszcze pracującym i nie mogę być na sesjach naszej Rady, w związku z tym chciałbym wiedzieć czy powyższe interpelacje to wszystkie ważne sprawy dla naszej społeczności. Ograniczamy się do dróg dojazdowych do pół, wiejskich przystanków i latarni, a i te sprawy nie zostają rozwiązane tylko kolejny raz są zgłaszane. Odpowiedź Pana Burmistrza dotycząca smogu to poemat najwyższych lotów na zasadzie :”wicie – rozumicie” raczej nic nie znacząca- to po prostu bicie piany.

  4. Mam dwa pytania:
    1- czego dotyczyła skarga na Burmistrza?
    2- gdzie w naszej gminie jest droga „Łazowa” – bo mimo że tu się urodziłam i żyję parę ładnych lat, to tego miejsca nie kojarzę.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.