SESJA  23.03.2018r. – RELACJA

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:


    a)  ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica,
    b)  podziału gminy Pilica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
    c)  podziału Gminy Pilica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
    d)  przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy na 2018 rok oraz złożenie sprawozdań z działalności Komisji za 2017 rok,
    e)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018 oraz przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017,
    f)  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”,
    g)  zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018,
    h)  wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic Gminy Pilica,
    i)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica,
    j)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pilica,
    k)  zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
    l)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizowania pkt. 2 porządku, którym było przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji, został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Interpelacje i zapytania radnych :

 

Andrzej Grabowski

 • prośba o naprawę nawierzchni drogi przy ul. Wolności, aby jej stan nie zagrażał bezpieczeństwu wszystkim tym, którzy z niej korzystają. Dziura w nawierzchni była przyczyną wypadnięcia człowieka z wózka inwalidzkiego, poruszającego się tą drogą. Nadmienić należy, że chodniki przy tej ul. są również w opłakanym stanie, a jest to centrum Pilicy.

 

 • prośba mieszkańców ul. 17 Stycznia. Konkretnie chodzi o naprawę drogi dojazdowej do posesji nr 26 i okolic. Droga ta jest w tragicznym stanie, o czym mieszkańcy od dawna sygnalizowali. Nawierzchnia ta jest usiana ogromnymi dziurami, powodując uszkodzenia zawieszeń pojazdów, co jest utrapieniem mieszkańców.

 

 • w związku z planowanym przez powiat remontem drogi przy ul. 17 Stycznia, mieszkaniec posesji nr 29 prosi o uwzględnienie problemu, jakim jest zalewanie jego posesji przez wody opadowe spływające z drogi.

 

 • kolejna interpelacja dotyczy również ul. 17 Stycznia, a właściwie jej ok. 800 metrowego nieoświetlonego odcinka w okolicach rozpoczynającego się po prawej stronie lasku. Rzeczywiście odcinek tej drogi jest nieoświetlony, co jest dużym dyskomfortem dla ludzi przemierzających ten odcinek wieczorem.

 

 • Następna interpelacja dotyczy osiedla za mleczarnią, konkretnie dróg dojazdowych do posesji. Na osiedlu tym są miejsca, gdzie wybudowano już domy lub są w trakcie budowy, ale w dni deszczowe nie można do nich dojechać. Są i tacy, którzy chcą się budować, ale załadowanym ciężkim sprzętem dojazd jest niemożliwy. Skoro gminy nie stać na dzień dzisiejszy na wykonanie pełnej infrastruktury, to chociaż utwardźmy te drogi, aby ludzie mogli w miarę normalnie funkcjonować.

 

Odpowiedź na interpelacje :

 • Podczas wiosennych napraw dróg i ulic naprawa ul. Wolności zostanie uwzględniona.

 

 • Stan odnogi ul. 17 Stycznia ( dojazdu do posesji 26 i okolic ) ubytki i dziury zostaną doraźnie załatane kruszywem, które można wykorzystać.

 

 • Jeśli chodzi o drogę 17 Stycznia przy posesji 29, zostanie zwrócona uwaga Powiatowemu Zarządowi Dróg, aby rozwiązać istniejący tam problem zalewania posesji.

 

 • Jeśli chodzi o uzupełnienie oświetlenia na zgłaszanym odcinku przy ul. 17 Stycznia, musi ono czekać w kolejce na wolne środki finansowe.

 

 • W odpowiedzi na interpelację dotyczącą dróg dojazdowych na osiedlu za mleczarnią Burmistrz powiedział … „że rzeczywiście jest to problem, ale od ubiegłego roku jest robiona droga prowizoryczna, będzie w tym roku uzupełniona kruszywem i przywałowana tak, aby można było przejechać. Działania są podjęte i prace są wykonywane”.

 

Lucyna Borówka

 • Prośba o usunięcie drzew, zagrażających bezpieczeństwu na odcinku drogi powiatowej relacji Dobraków – Otola.
 • Prośba o naprawę fragmentu poscaleniowej drogi relacji Dobraków – Wierzbica

 

Odpowiedź na interpelacje :

 • będziemy pisać do powiatu o pozwolenie usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu .
 • Jeśli chodzi o drogę poscaleniową to zainterpelujemy do powiatu, bo być może nie skończyła się jeszcze gwarancja i usterka zostanie usunięta w ramach trwałości projektu.

 

Łukasz Majka

 • Na jakim jest etapie jest budowa chodnika w Smoleniu
 • Czy jest możliwość utworzenia świetlicy po dawnym budynku sklepu GS w Smoleniu.
 • Prośba o naprawę drogi gminnej w miejscowości Złożeniec w kierunku ujęcia wody.

 

Odpowiedź na interpelacje :

 • w kwestii budowy chodnika w Smoleniu jesteśmy w to bardzo mocno zaangażowani, to jest zadanie Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Podjęliśmy się współpracy i zrobiliśmy projekt, a to kosztowało. Projekt przekażemy inwestorowi do realizacji. To nie jest tak, że my sami decydujemy o umiejscowieniu ścieżki pieszo – rowerowej. Kierowaliśmy się potrzebami mieszkańców. Projektanci rozmawiają z właścicielami przyległych posesji.Te prace są bardzo intensywne . Jest to na etapie końcowym i inwestycja jest zaplanowana w budżecie WZD.
 • Jeśli chodzi o budynek po dawnym GS to zarówno mieszkańcy, KGW, Rada Sołecka  zgłaszały taką potrzebę, bo nie ma w miejscowości innego budynku użyteczności publicznej. Właścicielem w/w budynku jest osoba fizyczna, a za nim jest plac gminny. Budynek jest do sprzedania i gdyby znalazły się środki w budżecie można by było się temu przyjrzeć, ale to musi poczekać.
 • W kwestii naprawy drogi gminnej, o której interpelował radny, znam problem i braki w drodze zostaną uzupełnione.

 

Marcin Omyła

 • Naprawa drogi dojazdowej do pól, która jest wymywana.
 • Dlaczego członkowie Komisji Rolnictwa nie dostali informacji o spotkaniu z przedstawicielami Spółki Wodnej, ani żadnych informacji odnośnie podjętych działań.

 

Odpowiedź na interpelacje :

 • droga, o którą interpelował radny zostanie wyrównana, kiedy pozwolą na to warunki atmosferyczne.
 • Spółka nie podlega samorządowi gminy, spółka zaprasza na zebrania, ale skierujemy przypomnienie , że jest takie życzenie na przyszłość.

 

Łukasz Kudra

 • Odczytał petycję mieszkańców Szyc, dotyczącą remontu fragmentu drogi ul. Reymonta posesja 8 ; 10.
 • Remont drogi wojewódzkiej relacji Sierbowice – Pradła w Sierbowicach.

 

Odpowiedź na interpelacje :

 • odnosząc się do petycji mieszkańców Burmistrz wyjaśnił, że pomimo numeracji posesji 8 i 10 ul. Reymonta, to nie są one tak dokładnie w ciągu drogi, ale w jej odgałęzieniu. Dodatkowy projekt wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale będziemy ten odcinek poprawiać w miarę naszych możliwości finansowych.

 

 • W sprawie drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzwono-Sierbowice trzeba poczekać, ( jak wspomniał sam radny będzie jej remont ) napiszemy jednak do województwa i także będziemy interpelować do powiatu w kwestii chodników w samych Sierbowicach. Jeśli chodzi o łącznik Reymonta i Kościuszki wykonawca zostanie zobligowany do naprawy dróg, zniszczonych przez ciężki sprzęt. Jest to oczywiście kwestia czasu i stosownej pogody.

 

Wojciech Gamrot

 

 •  interpelacja dotyczy drogi powiatowej relacji Dobra Kolonia – Wierbka ( droga betonowa ) w okolicy posesji 23. Naniesiony z pól osad i stojąca woda, niszczy elewacje domów.

 

Odpowiedź na interpelacje :

 • jeśli to jest na naszej drodze, trzeba będzie zebrać materiał naniesiony z pól, aby jeżdżące pojazdy nie niszczyły elewacji budynków. Zgłosimy to także do powiatu, aby zapobiec szkodom.

 

Tomasz Kwiecień

 • prośba o podcięcie drzewa przy posesji nr 77, ponieważ przewody elektryczne są między konarami.

Odpowiedź na interpelacje :

 • sprawa zostanie zgłoszona do Tauronu.

 

Tomasz Karpała

 • pytanie dotyczyło kanalizacji w centrum Pilicy
 • czy zapadły jakieś decyzje w sprawie poprawy efektywności oświetlenia na rynku w Pilicy.
 • Pytanie dotyczyło rostrzygnięć w sprawie organizacji ruchu w rynku i ul. Krakowskiej.
 • Czy zostało coś postanowione w sprawie lampy na budynku pogotowia, a także w sprawie naprawy muru od strony pogotowia.

Odpowiedź na interpelacje :

 

 • Odpowiadając na pytanie dotyczące kanalizacji Burmistrz odpowiedział, że…” fachowcy, którzy zajmowali się projektem, a który jest na etapie ogłaszania przetargu myślę, że tak jest zaplanowana nowa kanalizacja, nowa sieć wodociągowa, spływy burzowe czy też opadowe są uwzględnione i woda czy błoto nie będzie zalegało na drodze tak, jak to teraz jest i zachlapane elewacje i przechodnie którzy chodnikiem idą…”

 

 • oświetlenie na rynku jest w gestii projektanta, do którego wysłaliśmy stosowne pismo aby znalazł rozwiązanie. Jest, a raczej był związany z nami umową, ale my ze swojej strony musimy proceduralnie się zachować. Będziemy rościć tam, gdzie jest błąd. Mimo to nie przeszkadza to w pozyskiwaniu stosownych dotacji, które poprawią istniejący stan, a i będziemy podejmować dalsze czynności prawne.

 

 • Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu na Rynku i Krakowskiej wg wiadomości Burmistrza, sprawa ta jest już w ostatniej fazie rostrzygnięć urzędowych. W Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek z niezbędnymi załącznikami z zaproponowaną zmianą organizacji. Należy czekać na odpowiedź, trudno powiedzieć kiedy to nastąpi. Jak powiedział Burmistrz … ” to nie jest tak, że czekamy na złoty środek. Mamy pewne propozycje, koncepcje, łącznie z udostępnieniem przez samorząd drogi gminnej ” .

 

 • Jeśli chodzi o lampę na budynku pogotowia, to obiekt ten jest w administracji ZUWiK. Wniosek został przekazany do osoby odpowiedzialnej za mienie komunalne. Naprawa muru wymaga nakładu środków finansowych, są to inwestycje kosztowne, trzeba się tym zająć, ale na dzień dzisiejszy nie ma na to środków.

 

Marek Gajda

 • interpelował w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci przy drodze dojazdowej do miejscowości Kocikowa.

Odpowiedź na interpelacje :

 •  polecenie zostanie wydane odpowiednim służbom.

 

Arkadiusz Wieczorek

 • zapytał czy w związku z brakiem realizacji zadań jakim była budowa wiat w Wierzbicy i Szycach, fundusze przeznaczone na ten cel, mogą być wykorzystane w tych miejscowościach na inne zadania ? .

 

Odpowiedź na interpelacje :

 

     W tej kwestii Burmistrz udzielił wyjaśnień i powiedział co następuje… ” Tak się składa, że mam informację z sąsiednich gmin, że niestety przetargi w tym roku, tam gdzie zostały już ogłoszone, przeważnie wypadały powyżej kosztorysu. Jak dobrze pamiętam w budżecie przeznaczone było 167 tys. przy udziale środków unijnych 64%. tak w zaokrągleniu, więc łatwo policzyć ile byśmy musieli dołożyć z budżetu gminy. Oczywiście został ogłoszony przetarg i się okazało, że najtańsza oferta nie 167 tys. a 212 tys , a kolejna ponad 300 tys. Moja decyzja była taka, że tych inwestycji nie będziemy realizować, ponieważ nie stać nas dołożyć 40 parę tys. czy nawet 50 tys. do tej pierwszej oferty. Musielibyśmy dołożyć z własnych środków. Nie ma takich pieniędzy w budżecie, więc ta inwestycja nie będzie realizowana. Powiem tak : dalsza jakby część pytania była czy te sołectwa czy też sołectwo otrzyma w zamian jakieś środki, bo wiadomo w jakimś stopniu środki nie pójdą w kierunku tego sołectwa. Myślę, że w tej kadencji, bo w tej kadencji odpowiadam ja i państwo jako radni, żadne sołectwo nie zostało pominięte. Jest fundusz sołecki, są inne różnego rodzaju instrumenty, są konkursy. Każde sołectwo na pewno skorzystało z dobrodziejstwa, że tak powiem Unii Europejskiej, z budżetu tej Gminy i myślę, że to się jeszcze nie skończyło. Jest uruchomiony w Urzędzie Marszałkowskim program dla sołectw za pośrednictwem samorządu gminy i te wolne środki, gdzie uchwała została już podjęta, które zostały z wiat zostaną przeznaczone właśnie na ten konkurs, gdzie można pozyskać 60 tys. dla poszczególnych sołectw. Oczywiście Gmina musi dołożyć 20% wkładu własnego, chyba, że Fundusz Sołecki jest też udziałem. Jeżeli te zadania, które wpisują się w ten program są ujęte już w zatwierdzonych przez zebrania wiejskie funduszach sołeckich, to jeszcze za to są dodatkowe punkty. My takich wniosków składamy 11 dla poszczególnych sołectw i tak naprawdę będziemy oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie wniosków. Tutaj uzupełniamy stroje KGW, tam gdzie panie tych strojów nie mają, różne inne sprawy związane z remontami i doposażeniem, czy doposażeniem instrumentów muzycznych. Jeśli chodzi o Wierzbicę czy Szyce, to nawet jeśli tych wiat nie będzie, to z tego co pamiętam, to w Wierzbicy jest zaplanowany asfalt przed remizą. Jest 100 lat jednostki OSP, tam będzie dołożone z tego programu 15 tys. plus 4 tys. z budżetu. W Szycach doposażenie razem z budżetu 20 tys. oczywiście inne sołectwa  nie będę wymieniał, kwoty są zabezpieczone. Tam gdzie były potrzeby zgłaszane radnym czy też sołtysom , jeżeli takie potrzeby są. Fundusz Sołecki jest, ale zawsze tych pieniędzy jest za mało. Ja zawsze mówię, że jeśli będą wolne środki to będziemy je uzupełniać. Tak się to dzieje, ale podkreślam, że żadne sołectwo w tej kadencji nie zostało pominięte. Każdy coś z takiego czy innego budżetu otrzymał, też musimy jakoś sprawiedliwie tymi środkami dzielić…”

 

 

Barbara Przybylik

Prośba o usunięcie nieużytecznego słupa na jednej z działek w Kidowie.

Odpowiedź na interpelacje :

Sprawa ta zostanie zgłoszona do Tauronu.

 

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

 

    a)  ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica,

 

UCHWAŁA NR XLVI/313/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 23 marca 2018 r.

    b)  podziału gminy Pilica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

 

UCHWAŁA NR XLVI/314/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 23 marca 2018 r.

    c)  podziału Gminy Pilica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

 

UCHWAŁA NR XLVI/315/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 23 marca 2018 r.

    d)  przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy na 2018 rok oraz złożenie sprawozdań z działalności Komisji za 2017 rok,

 

Uchwała Nr XLVI/316/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r.

    e)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018 oraz przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017,

 

Uchwała Nr XLVI/317/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r.

    f)  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”,

 

Uchwała Nr XLVI/318/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r.

    g)  zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018,

 

UCHWAŁA NR XLVI/319/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 23 marca 2018 r.

    h)  wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic Gminy Pilica,

 

Uchwała Nr XLVI/320//2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r.

    i)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica,

 

Uchwala Nr XLVI/321/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r.

    j)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pilica,

 

Uchwała Nr XLVI/322/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r.

    k)  zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

 

UCHWAŁA NR XLVI/323/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 23 marca 2018 r.

    l)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.

 

UCHWAŁA Nr XLVI/324/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 roku

 

Wolne wnioski :

 

Marcin Omyła

Prośba o wystąpienie do Gminy Wolbrom o likwidację dzikiego wysypiska zlokalizowanego na granicy obu gmin, gdzie składowane śmieci są podpalane, a trujący dym kieruje się w naszą stronę.

 

Burmistrz

 

Poinformował, iż z powodu remontu sali narad, wszystkie spotkania łącznie z posiedzeniami komisji i sesjami, będą odbywać się w przygotowanym do tego celu urzędowym patio.

 

 

KOMENTARZ

       Kwestia dróg na osiedlu za mleczarnią, była wielokrotnie poruszana , nie tylko przez samych zainteresowanych, ale i przez radnych. Niestety, do tej pory problem ten nie został pozytywnie rozstrzygnięty ku zadowoleniu właścicieli nieruchomości gruntowych. Teren ten swego czasu został poddany scalaniu, co jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na rozwój miejscowości i gminy. Właściciele gruntów po tym procesie byli zobligowani do wniesienia tzw. opłaty adiacenckiej, która mówiąc skrótowo, jest niczym innym, jak partycypacją w kosztach przyszłej infrastruktury, do wykonania której zobowiązała się Gmina. Właściciele ze swoich zobowiązań wywiązali się, a czy Gmina wobec nich też ?. Mijają lata, a problem ten powraca jak bumerang. Mówienie, że Gminy na dzień dzisiejszy na taką inwestycję nie stać, nie rozwiązuje problemu, bo po jakimś czasie ta odbijana piłeczka i tak do nas wróci. Na pewno infrastruktura jest inwestycją bardzo kosztowną, ale kto powiedział, że pewnych zadań nie możemy wykonywać etapami. Jedni chcą obracać swoją własnością, a inni budować i się osiedlać. Przecież to sama korzyść dla naszej gminy. Wszyscy widzimy jakie w gminie są priorytety, a czy sprawy egzystencjalne ludzi, o które tak długo proszą takim priorytetem nie powinny być?. Utwardzenie tych dróg jest na dzień dzisiejszy pilną koniecznością, ale ta prowizorka jest tylko półśrodkiem, dopóki Gmina nie zacznie realizować zadań związanych z tworzeniem infrastruktury osiedlowej. Niedopuszczalna jest sytuacja, którą opisuje jedna z właścicielek posesji… ” Mam wybudowany i wykończony dom. Pierwsze co robimy wychodząc z samochodu, to zakładamy gumowce z powodu błota. Chcielibyśmy się wprowadzić i zapisać dzieci do szkoły w Pilicy, ale to jest niemożliwe, ponieważ dzieci przez to błoto nie przebrną… „. Inny człowiek mówi … ” zapisałem działkę synowi, który w tym roku chciał rozpocząć budowę, ale to jest nierealne, bo stan istniejącej drogi uniemożliwia podjazd ciężkim pojazdom z materiałami budowlanymi na działkę… „.

     Poziom rozwoju infrastruktury, jest ważnym czynnikiem rozwoju osiedla i rozwoju lokalnego. Infrastruktura powinna być priorytetem w gminnych dokumentach programowych, pomimo iż jest jedną z najważniejszych pozycji obciążających budżet gminy. Istotną cechą i powinnością każdego samorządu jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. To samorząd z Burmistrzem na czele odpowiada za wszystkie sprawy publiczne dotyczące życia mieszkańców w obrębie jednostki terytorialnej. To władze odpowiadają za zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Od umiejętności gospodarowania przez włodarza zasobami i od tego, jak gmina będzie wykorzystywać swoje szanse, zależy jej rozwój i wyższy standard życia społeczności lokalnej. Jak na razie mieszkańcy osiedla za mleczarnią muszą zadowolić się tylko obiecaną prowizorką.

6 komentarzy do wpisu „SESJA  23.03.2018r. – RELACJA”

 1. Sprawa załatania dziury w jezdni musi być rozpatrywana na szczeblu rady gminy??? Musi sie ktoś zabić żeby władza zabrała sie do roboty? Gmina nie ma gospodarza i firm odpowiedzialnych za gminne mienie? Chyba nie bo na naprawę zagrażających przechodniom paru metrów kwadratowych tynku na kościele sw,jerzego czekamy od listopada!!! Stanęły barierki była gadka-szmatka na zebraniu rady gminy i na tym koniec. Nie da sie bo nie ma dotacji z Unii? Gadka, fotka, gadka, fotka, opowiesci o milionach wydawanych podobno na inwestycje i zero konkretnych działań. trzeba sie zastanowic czy o takiego gospodarza gminy nam chodziło

 2. Zgadzam się z Jankiem. Takiego gospodarza to tylko wywieźć na taczce. Po co ujmować w budżecie zadania, które już z początkiem roku pełzną na panewce. Do budowy wiat trzeba by dołożyć 40 parę tysięcy. Wiaty w budżecie były ujęte i ich nie będzie, a dotacje dla Klasztoru i Kościoła w Kidowie nie były ujęte w budżecie a będą przekazane / razem 50 tys.zł/ Po co budżet, po co obiecanki? Rada Gminy widać jest bezradna a włodarz „kręci lody” z księżmi, bo rozpoczął kampanię i liczy na wsparcie. Jego osobiste interesy kosztować będą 50 tys.zł czyli tyle, ile trzeba dołożyć do jednej wiaty. Nie mam nic do pomocy KK ale należy uczciwie wykazać dotacje w budżecie a nie bawić się w konspirację. Każdy z nas tworzy swój budżet domowy i niech Skarbnik nie myśli, że „ciemny lud” nie doszuka się oszustwa. Ciekawe na jakim koncie zaksięgowane są te opłaty adiacenckie i gdzie i w jakiej kwocie są pieniądze?

 3. Zgadzam się z przedmówcami. Nasz włodarz robi co chce, podejmuje decyzje w sprawach, o których nie ma bladego pojęcia np. likwidację biblioteki i wielu innych. Osoby myślące inaczej niż on szkaluje i pomawia. Jestem jedną z tych osób ale nie zamierzam z nim polemizować, ponieważ obelgi z jego ust są dla mnie „miodem na serce”. Bardzo cenię sobie krytyczne oceny wobec mojej osoby od ludzi mądrych. Staram się wtedy zmienić swoje postępowanie. Ocena p. Burmistrza utwierdza mnie w przekonaniu, że myślę konstruktywnie i nie zamierzam analizować i tym bardziej zmieniać swojego postępowania.
  P.s. Piszę o swojej osobie ku przestrodze innym. Nie bójcie się głośno mówić o tym, co Wam się nie podoba, a brednie jakie będzie o Was opowiadał włodarz przyjmujcie za komplement.

 4. Minął miesiąc od rady gminy. Byłem wczoraj w Pilicy. Sprawdziłem. Dziura na ulicy Wolności ma się dobrze. Czeka na unijna dotację czy rozstrzygnięcie przetargu na załatanie? Świeczki sie nie palą więc nikt sie jeszcze nie zabił. prędzej czy później jakieś dziecko na rowerze albo motocyklista zaliczy grubszy problem. Co wtedy władza wymysli na usprawiedliwienie? W gadce jest dobry więc nastawmy sie na niezły cyrk.

 5. Pani Lidio! bardzo doceniam Pani postawę. Gdziekolwiek rozmawiam z ludźmi słyszę jedynie bardzo złe opinie o Burmistrzu. Sam nie interesuję się za bardzo życiem naszej gminy ale jego niegospodarność i małostkowość widać na każdym kroku. Nigdy więcej takiego gospodarza. Musiało minąć ponad 3 lata rujnowania żeby prości ludzie to zauważyli.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.