SESJA 26.04.2018r. – RELACJA

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pilica za 2017 rok.
 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Pilica za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy za 2017 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy,
  b) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Pilicy, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  c) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

       Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, następnie Burmistrz wnioskował o jego poszerzenie o dodatkowe pkt. którymi były projekty uchwał w sprawie : udzielenia dotacji celowej na konserwację kaplicy zabytkowej Św. Józefa w Kościele Parafialnym w Pilicy; udzielenie dotacji celowej na remont zabytkowych organów w Kościele Parafialnym w Kidowie. Jak stwierdził Burmistrz … ” środki na te cele były zabezpieczone w projekcie budżetu…” Wnioski zostały przegłosowane i weszły pod obrady. W dalszej kolejności głosowano nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, który został przez Radę przyjęty.

 

Interpelacje i zapytania radnych:
:
Wojciech Gamrot :

 • Ponowienie interpelacji dotyczącej dróg poscaleniowych w Sławniowie.

Odpowiedź na interpelację :

Burmistrz odpowiedział, iż ponowi prośbę do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, które było beneficjentem i usterki powinny być usunięte w ramach gwarancji.

 

Agata Adamczyk :

 • Interpelacja dotyczyła naprawy dróg przy ul. Głównej , Kochanowskiego i Maleszyńskiej.
 • Prośba o umieszczenie kosza na śmieci na przystanku w Wierbce.

Odpowiedź na interpelację :

Burmistrz odpowiedział, że w pierwszej kolejności będą realizowane te inwestycje, które były ujęte w planie, a te które nie były ujęte ,muszą poczekać w kolejce. Będą jednak naprawiane w ramach tzw. bieżącego utrzymania.Odpowiadając na drugą interpelację Burmistrz zwrócił uwagę, że przystanki są sprzątane na bieżąco. Koszy na przystankach nie ma również w innych miejscowościach. Póki co przystanki są sprzątane dwa razy w tygodniu i na ten moment, nie ma dodatkowych środków na kosze.

 

Andrzej Grabowski :

 • Gasnące lampy / mrugające / na Os. Mickiewicza.
 • Prośba o wycięcie krzaków wokół budynku starej biblioteki, jak również chciałbym uzyskać informację czy są jakieś plany związane z budynkiem starej biblioteki.
 • Ponowienie interpelacji w sprawie naprawy pomostu wokół rybaczówki, którego deski są zmurszałe i przegniłe, co zagraża bezpieczeństwu przebywającym tam osobom . Problem ten był monitowany w ubiegłym roku zarówno przez Zarząd Stowarzyszenia, który wystosował pismo informujące o zagrożeniu jak i sam zgłaszałem w tej sprawie interpelację.
 • Ponowienie interpelacji odnośnie odnowienia przystanku koło stawu przy ul. Krakowskiej.

 

Odpowiedź na interpelację :

…” Co do lamp to zgłaszamy notorycznie do Tauronu czy do innych firm, które odpowiadają za utrzymanie tego rodzaju urządzeń, bo wiem, że w Pilicy są problemy w tym zakresie i będzie efekt w postaci napraw „.

 

Jeśli chodzi o budynek przy Kościele Farnym…. ” myślę, że w najbliższym czasie będzie wniosek do rady o możliwość sprzedaży. Nie ma zainteresowania dzierżawą, ale możemy taką drogę podjąć. Jeśli chodzi o zakrzaczenia, to tak jak w ubiegłym roku będą usunięte…”

 

Odnowienie przystanku…” Jesteśmy na etapie poszukiwania wykonawcy. Przystanek ten na pewno wyremontujemy, ale terminu jeszcze nie znam, z uwagi na oczekiwanie na wykonawcę…”

 

Rybaczówka… ” która jest oddana w użyczenie SSWiW w Pilicy, jest naszą własnością, ale jest już po gwarancji i będziemy musieli we własnym zakresie naprawić…”

 

Łukasz Kudra :

 • Interpelacja dotyczyła naprawy dróg : odcinka drogi wojewódzkiej między kościółkiem w Dzwono-Sierbowicach, a Sierbowicami.
 • Prośba o naprawę drogi powiatowej Sierbowice – Szyce.
 • Prośba o wyremontowanie zerwanej podmurówki na przystanku w Szycach ( w okolicy boiska ).

Odpowiedź na interpelację :

…” Odcinek drogi wojewódzkiej od kościółka w stronę Sierbowic to z tego co wiem województwo podjęło działania i ten odcinek będzie remontowany.
Jeśli chodzi o dwie kolejne interpelacje to będą dołożone starania, aby usterki usunąć „.

 

Tomasz Karpała :

 • Ponowienie interpelacji odnośnie zwiększenia etatu pedagoga z 1/2 do całego etatu, oraz utworzenie etatu psychologa.
 • Pytanie czy zapadły już jakieś decyzje w sprawie zmiany organizacji ruchu przez centrum Pilicy.

Odpowiedź na interpelację :

…”Jeśli chodzi o zwiększenie godzin pedagoga to dyrektorzy szkół przedstawiają arkusze organizacyjne godz. pracy Pani dyr. Z E A S. Jeżeli w arkuszach uwzględniono taki zapis, to trzeba się będzie przyjrzeć, czy możemy sobie pozwolić na zwiększenie etatu i czy będą na to środki…”

…” Co do przejazdu przez centrum samochodów ciężarowych, to nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na nasze propozycje „.

 

Marcin Omyła :

 • Interpelacja dotyczyła planowanego remontu drogi powiatowej do Cisowej. Aby w przyszłości wykorzystać zrywaną nawierzchnię i móc wysypać ją na drogi dojazdowe pól w miejscowości Kleszczowa.

Odpowiedź na interpelację :

…”Będzie ta sprawa zgłoszona do PZD i jeśli będzie na to zgoda, sprawa będzie załatwiona „.

 

Barbara Przybylik :

 • Naprawa drogi przy ul. Słonecznej w Kidowie.
 • Wycięcie krzaków w Przychodach przy ul. Leśnej w kierunku Wierbki.

Odpowiedź na interpelację :

Jeśli chodzi o drogę to ubytki zostaną uzupełnione, a problem zakrzaczenia drogi powiatowej zostanie zgłoszony do zarządcy drogi i pewnie tak jak gdzie indziej, zostanie usunięty w ramach utrzymania dróg i poboczy.

 

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pilica za 2017r.
 • Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Pilica za 2017r.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy za 2017r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2017r. które przedstawiła Pani Elżbieta Szymusik.

 

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

a) rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.                                                                           

Rada przyjęła stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy, uznając skargę za bezzasadną.

Uchwała Nr XLVII/325/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

b) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Pilicy, stanowiącej własność Gminy Pilica.

Uchwała dotyczyła przedłużenia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z ” Ruch ” S.A. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, na okres 5 lat.

Uchwała Nr XLVII/326/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

c) zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

UCHWAŁA NR XLVII/327/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

UCHWAŁA Nr XLVII/328/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

e) w sprawie udzielenia dotacji celowej na konserwację zabytkowej kaplicy Św. Józefa w Kościele Parafialnym w Pilicy.

Wysokość dotacji wynosi 50.000 zł.

Uchwała Nr XLVII/329/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

f) w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytkowych organów w Kościele Parafialnym w Kidowie.

Wysokość dotacji wynosi 12.500 zł.

Uchwala Nr XLVII/330/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Wolne wnioski :

Burmistrz poinformował, że remont sali narad dalej trwa, a następnie zaprosił na dwie gminne uroczystości : na obchody Święta 3-Maja i III Gminny Dzień Strażaka, który ma się odbyć 5 maja.

 

KOMENTARZ

 

Problem rybaczówki związany z usterkami, ciągnie się od wielu miesięcy. Stowarzyszenie SSWiW  monitowało, jak i wysłało w lipcu ubiegłego roku oficjalne pismo do Urzędu Gminy z prośbą o usunięcie usterek, a przede wszystkim usunięcia zagrożeń wynikających z bardzo złego stanu desek, będących pokryciem pomostu / zmurszałe i przegniłe deski /. Jesienią ubiegłego roku złożyłem na sesji stosowną interpelację dotyczącą tychże zagrożeń. Zarówno Stowarzyszenie jak i radny prosili włodarza o zajęcie się tym problemem.  Był to czas, kiedy obiekt ten był jeszcze na gwarancji i można było od wykonawcy wyegzekwować niedociągnięcia, czy też zażądać wymiany kiepskiej jakości odeskowania pomostu w ramach trwałości projektu. Niestety, do dnia dzisiejszego monity i interpelacje nie przyniosły oczekiwanego skutku, oprócz obiecanki rozwiązania problemu, a sezon już się zaczął, ludzie masowo odwiedzają to miejsce. Gwarancja obiektu się skończyła, teraz Gmina niepotrzebnie musi wyłożyć pieniądze z własnego budżetu i dokonać napraw, zamiast w odpowiednim czasie wyegzekwować to od wykonawcy, który w ramach gwarancji musiałby zadanie wykonać. I to się nazywa gospodarność ? ” Dobra zmiana ” .

Wszyscy, którzy korzystają z pomostu powinni  zachować ostrożność !

 

Skoro jestem przy tematach związanych z problemami terenów wokół naszych zbiorników wodnych, to należy również poruszyć kwestie, będące też zgłaszane i poruszane na sesjach, a dotyczące wiaty na plaży, ogrodzenia plaży i zdewastowanego przystanku zlokalizowanego przy stawie obok zabytkowej lipy. Jesienią ubiegłego roku prosiłem o naprawienie poszycia dachowego wiaty, zerwanego jak mi wówczas sygnalizowano przez silny wiatr. Zwróciłem uwagę, że jeżeli się tego nie zrobi przed zimą, to uszkodzenia na tym obiekcie będą jeszcze większe.  Skutek zlekceważenia tematu przedstawia zdjęcie poniżej. To samo dotyczy ogrodzenia plaży. Jest ono przegniłe, zdewastowane i na dzień dzisiejszy nie spełnia swojej roli. Przystanek koło stawu – kompromitacja ! Wielokrotnie kierowana była prośba o jego remont, ale bezskutecznie, tylko – kolejne obiecanki. Obecnie  jest to najbardziej zaniedbany przystanek w naszej gminie. To jego stan wystawia nam świadectwo o nas ” super promocja  ” !  Jak nas widzą, tak nas piszą. Cóż z tego, że radny widząc problem zgłasza go i prosi o zajęcie się tematem, skoro ze strony władz nie widać konkretnych działań w przedstawionych sprawach.

 

Dzisiejszy stan zadaszenia wiaty na plaży.

 

 

Wizytówka Pilicy.

6 komentarzy do wpisu „SESJA 26.04.2018r. – RELACJA”

 1. Pan Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnej Agaty Adamczyk podkreślił, że „w pierwszej kolejności będą realizowane zadania ujęte w planie”. Pytam więc, czy dotacja dla Kościoła w Kidowie była ujęta w planie??? Nie mam nic przeciw wspieraniu kultu religijnego ale gdzie jest uczciwość władzy??? Jak widać Sacrum idzie w parze z Profanum. Przy okazji przypomnę bardzo duże zaangażowanie /wtedy jeszcze kandydata na urząd włodarza/ w przekształcenie koryta rzecznego w Wierbce w rów melioracyjny. Obecny Pan Burmistrz osobiście nadzorował roboty, które polegały na jednorazowym, byle jak wykoszeniu chwastów i przejechaniu koparki z podniesioną łyżką. Ktoś jednak musiał za to zapłacić. Po wygranych wyborach temat koryta stał się nieaktualny. Zapraszam Pana Burmistrza do obejrzenia dzieła, jakiego dokonano z Jego inicjatywy. Myślę, że idąc uregulowanym, oczyszczonym korytem wyleczy sobie reumatyzm /jeśli go ma /, bo pokrzywy w/g receptur naszych babć są na to schorzenie najlepsze.

 2. Oheblowanie i pomazanie bejca kilku desek to problem na miare lotu na marsa? Może do Strasburga, do trybunału europejskiego trzeba by zadzwonić? Mistrzostwo świata w gadce. Bezradność przedszkolaka w działaniu 🙂 Ta uwaga dotyczy wszystkich przedstawicieli władzy w gminie. Może z nielicznymi wyjątkami ale mam wątpliwości czy ci którzy próbują coś robić nie są zbyt delikatni.

 3. Wszystko o czym pisze Robson jest do wykonania, jednakże musi to być sterowane przez władze gminy, bo i obiekt nie jest niczyj. Nikt nie może wymieniać czy bejcować desek na własną rękę. Z relacji wynika, że uszkodzenia zgłaszane były w czasie, kiedy jeszcze obejmował okres gwarancyjny i wykonawca musiałby dokonać naprawy. Zaniechania włodarza spowodowały, że trzeba sięgnąć po kasę z naszych m.in.podatków.

 4. Radni zorientowali się że nadchodzą wybory i na siłę nabijaja liczniki interpelacji po kilku latach bezczynności. Teraz udają że sprawy gminy ich interesują. Kompetencje gminnych instytucji nie są jasno określone? W głosowaniu trzeba wybierać kto ma wkręcić spaloną żarówke? Typowy przykład dyktatury na szczeblu gminy. Wszystkie dyktatury szybko się kończyły bo ludzie maja swój rozum.

 5. przyjechała ekipa wymieniła 14 desek na podeście w rybaczówce i pojechali a reszta sypie się dalej
  9go sierpnia zjawili się znowu w środku rybaczówki zakleili gipsem pęknięcia ściany bez siatki żeby wzmocnić co nieco
  bo cytując słowa pana luksa i sajdaka ,,ekspertów z gminy>>to i tak będzie jeszcze przez pare lat pękać<< i pojechali!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.