SESJA 18.05.2018r. – RELACJA

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica I,
  b) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica II,
  c) zmiany do Uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica,
  d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

     Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizowania pkt. 2 porządku, którym było przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji, został on przez Radę przyjęty.

 

Interpelacje i zapytania radnych :

 

Łukasz Majka

 • Interpelacja dotyczyła poprawy warunków przejazdu drogą gminną nr 1323

Odpowiedź na interpelację :
Interpelacja będzie realizowana w odpowiedniej kolejności .

Tomasz Kwiecień

 • Dotyczy przeniesienia przejścia dla pieszych w Sławniowie w kierunku przystanku.
 • Druga interpelacja dotyczyła wykoszenia trawy na placu zabaw przy dawnej szkole w Sławniowie.

Odpowiedź na interpelację :
Szkoła w Sławniowie nie funkcjonuje i rzeczywiście byłoby zasadnym przeniesienie przejścia dla pieszych w kierunku przystanku. Jest to jednak droga powiatowa i będziemy wnioskować do PZD i Pana Starosty, a żeby się sprawie przyjrzeli i odpowiednie kroki poczynili. Jeśli chodzi o plac zabaw przy byłej szkole w Sławniowie to sprawa wygląda trochę inaczej bo placów zabaw przybywa. Są one objęte kontrolami   i okresowymi przeglądami. Oczywiście trawę wykosimy, ale plac jest zamknięty, ponieważ urządzenia tam znajdujące się, są zniszczone.

Kazimierz Grzesiak

 • Interpelacja dotyczy przycięcia drzew owocowych i leszczyn, które są przeszkodą na drodze gminnej relacji Biskupice-Polska.
 • Druga dotyczy poprawy stanu nawierzchni drogi w kierunku Szypowic przez tzw. „Ducyny”, gdzie korzenie drzew popsuły nawierzchnię.
 • Trzecia dotyczy drogi wojewódzkiej w miejscowości Sierbowice, która się „sypie”.

Odpowiedź na interpelację :
Drzewa owocowe nie wymagają zezwolenia na wycięcie, rozeznamy temat i jeśli jest na naszej działce lub w pasie drogi gminnej, to drzewo wytniemy. Jeśli jest na działce prywatnej, to ewentualnie będziemy wnioskować o wycięcie.
Jeśli chodzi o drogę w kierunku Szypowic ,to w tej sprawie było kierowane pismo do PZD i otrzymaliśmy odpowiedź, że będzie odpowiednia interwencja.
Napiszemy do WZD, aby podjęto odpowiednie działania w kwestii naprawy drogi.

Marcin Omyła

 • Prośba o podjęcie działań w temacie rozmnażających się bezpańskich psów w miejscowości Kleszczowa, które są zagrożeniem dla ludzi.

Odpowiedź na interpelację :

„jeśli będzie taka potrzeba samorząd będzie narażony na koszty. Odłowienie takiego pieska i przekazanie do schroniska należy do zadań samorządu. Jeśli dobrze pamiętam to jest 1.700 zł. Takie obowiązki na nas ustawodawca nakłada”.

Wojciech Gamrot

 • Dotyczy posprzątania drogi gminnej, która została zanieczyszczona po intensywnych opadach deszczu.
 • Oczyszczenie wodnika w okolicach posesji Pana W.

Odpowiedź na interpelację :

Droga zostanie posprzątana, a co do wodnika to rozeznamy temat.

Andrzej Grabowski

 • Ponowienie interpelacji dot. dziury na ul. Wolności.
 • Ponowienie interpelacji odnośnie wymiany desek na pomoście rybaczówki.
 • Ponowienie interpelacji dot. dziury w chodniku przy „Żabce”.
 • Interpelacja dotyczyła stanu dróg osiedlowych w Pilicy, a zwłaszcza ul. Kościuszki. Kiedy w Pilicy pojawi się wzorem lat ubiegłych remonter, uzupełniający braki w nawierzchni dróg po zimie, przecież już mamy połowę maja.
 • Dlaczego zapłata za inwestycję dot. wymiany oświetlenia ulicznego / Rynek w Pilicy / opiewająca na kwotę 215.000 zł. była realizowana w roku 2018, skoro inwestycja ta była zakończona w 2017 r. Burmistrz zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2018 r. dokonał przeniesień między rozdziałami, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 215.000 zł. w rozdziale 90001 / gospodarka ściekowa i ochrona wód / i zwiększając je w rozdziale 90015 / oświetlenie ulic, placów i dróg / o kwotę 215.000 zł. Nie przypominam sobie, by Rada przy zatwierdzaniu nowego budżetu była informowana, że zobowiązania z tyt. wymiany oświetlenia będą regulowane z nowego budżetu.
 • Skąd się wzięła różnica w wartościach tej samej inwestycji / droga w Szycach /, która jest przedstawiona w wykazach zadań inwestycyjnych w roku 2017 i 2018. Z wykazów wynika, iż ta sama inwestycja w roku 2018 jest o połowę tańsza niż ta, która miała być realizowana w roku 2017, a nie doszła do skutku.
 • Materiały jakie radni otrzymali przed sesją wykazują, że koszty z tyt. wynagrodzeń w Gminie zwiększyły się o 675.106 zł. Proszę o wyjaśnienie i przybliżenie tematu.
 • Z materiałów wynika, że odsetki od kredytu wynoszą 356.991,84 – od jakiego kredytu i ile na dzień dzisiejszy wynosi zadłużenie gminy.
 • Dlaczego w roku 2017 zmalał zysk o 6.468.593 zł.  

Odpowiedź na interpelację :

 • dziura na ul. Wolności
  …” Wiosenna naprawa dróg, która ma miejsce co roku, będzie się jak zwykle odbywała. Wiosna jak pamiętam kończy się pod koniec czerwca, jeśli dobrze pamiętam. To nie o to jednak chodzi, nie będziemy czekać do ostatniego dnia. Będę rozmawiał z Wydziałem Inwestycji, aby przyspieszyli kwestię naprawy dróg, które tego wymagają po zimie… „
 • Jeśli chodzi o rybaczówkę Burmistrz powiedział …” skończyła się gwarancja, ale to nie znaczy, że tematy, które były zgłaszane w tym czasie, kiedy gwarancja miała miejsce, a firma, która się zobowiązała w umowie zrealizować to, to my tej firmie tego nie odpuściliśmy. Protokołu końcowego nie ma, który zwalnia firmę z gwarancji i te sprawy, które były zgłaszane na gwarancji, będą naprawione. Tak to wygląda nie tylko w przypadku rybaczówki, ale w przypadku innych obiektów, czy naszych inwestycji, że bardzo trudno jest od firm wyegzekwować roboty na gwarancji. Robią to, ale z opóźnieniem ” . Radny Grabowski zauważył, że jeśli chodzi o rybaczówkę, to akurat w tym przypadku rolę odgrywa czas, bo sezon rekreacji już się zaczął, coraz więcej ludzi korzysta z pomostu, a jest niebezpiecznie i akurat prace na tym obiekcie nie mogą czekać. Burmistrz odpowiedział  …” Mamy takie możliwości jakie mamy. W żaden sposób nie możemy tego przyspieszać. Zdaję sobie sprawę, że sprawa jest poważna i z tego co wiem, będzie to naprawione. Natomiast idąc dalej, rybaczówka jest oddana w zarząd czy też w użyczenie, już nie pamiętam dokładnie formuły tego dokumentu, SSWiW w Pilicy, które działa od ponad 30 lat. Są tam gospodarzami obiektu i bieżące naprawy po gwarancji, będą należały do użytkownika. Natomiast to co było zgłoszone jeszcze w trakcie jakby trwania gwarancji, nie odpuścimy firmie i to musi zostać naprawione. Tak jak remizy są użyczone straży i gospodarze jednostek są zobowiązani dbać o powierzone mienie „. ( pierwsza interpelacja w tej kwestii jak i wystosowane przez SSWiW oficjalne pismo została złożona w roku ubiegłym, w czasie kiedy obiekt obejmowała pełna gwarancja, a nie w czasie ” jakby „ gwarancji ).
 • Dlaczego zapłata za inwestycję dot. wymiany oświetlenia ulicznego / Rynek w Pilicy / opiewająca na kwotę 215.000 zł. była realizowana w roku 2018, skoro inwestycja ta była zakończona w 2017r. Burmistrz zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2018r. dokonał przeniesień między rozdziałami, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 215.000 zł. w rozdziale 90001 / gospodarka ściekowa i ochrona wód / i zwiększając je w rozdziale 90015 / oświetlenie ulic, placów i dróg / o kwotę 215.000 zł. Nie przypominam sobie by Rada przy zatwierdzaniu nowego budżetu była informowana, że zobowiązania z tyt. wymiany oświetlenia będą regulowane z nowego budżetu ? – Burmistrz wyjaśnił….” był taki moment dwa lata temu, kiedy lampy zaczęły się przewracać i sytuacja była trudna. Była ekspertyza, która mówiła, że zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, przechodniów czy mieniu. Była możliwość uzyskania środków zewnętrznych, środków unijnych. Wniosek został złożony, w kwocie prawie 200 tys., a 50 tys. było po stronie gminy. Skorzystaliśmy z tego programu, tylko ażeby otrzymać to dofinansowanie, trzeba było zdeklarować się, że będzie to oświetlenie energooszczędne. Zawsze sytuacja jest trudna, kiedy trzeba coś zrobić. Ja odpowiadam w tym momencie za bezpieczeństwo i jeżeli komuś spadłaby taka lampa na urządzenie mechaniczne, na samochód, czy komuś na głowę, to niestety, ale Burmistrz odpowiada. Decyzja była taka, że składamy wniosek, otrzymaliśmy dotację i teraz tak: żeby efekt energetyczny był ewentualnie trochę lepszy, trzeba tam dołożyć trochę urządzeń, to się da zrobić, tylko też są potrzebne pieniądze. Ale proszę Państwa mamy już lampy, są  bezpieczne dla obywateli i mienia. Oświetlenie zostało założone, które podobnie jak poprzednie, będzie służyło przynajmniej dwie lub trzy kadencje. Jest bezpiecznie… ”  – ( Fajnie, że jest bezpiecznie, bo mamy bezpieczne lampy, ale mamy za to ciemno jak w przysłowiowej….? a na całym świecie centra miast są eksponowane mocnym oświetleniem? ).
 •  Kwestie finansowe zgłoszone przez radnego w interpelacjach omówiła Pani Skarbnik. Wyjaśniła, iż sytuacja oświetlenia była trudna do ustalenia realizacji zobowiązania. Faktycznie w starym roku zabezpieczono odpowiednią kwotę, jednak do końca nie było wiadomo, czy płatność będzie zrealizowana do końca roku. Nie było wiadomo, czy oświetlenie będzie spełniało wymogi czy też nie, dlatego nie spieszono się z płatnością. Jak powiedziała…” nie było to uwzględnione faktycznie w tej uchwale budżetowej, w związku z tym musieliśmy chcąc dokonać wydatków była decyzja o tym, że tak jest prawidłowo i odebrane protokoły są i że płacimy w tym roku i dlatego dopuszcza to Ustawa o finansach publicznych, że w ramach działów zarządzeniem Burmistrza możemy przenosić te środki. Nie został zmieniony charakter wydatków. Zostały przeniesione w ramach tego samego działu i wydatki zostały zrealizowane…”
 • Odnośnie drogi w Szycach Pani Skarbnik wyjaśniła, iż na inwestycje założono większą kwotę, a w wyniku przetargu okazało się, że kwota jest niższa więc stąd wynikła różnica. Zostało to uwzględnione w zmianach do Uchwały budżetowej.
 • Pani skarbnik podając stan zadłużenia odniosła się również do odsetek od kredytów i pożyczek, zaciągniętych przez Gminę. Zadłużenie na dzień 18.05.2018r. wynosiło 11.881.500 zł. zaś na koniec roku 2017 wynosiło 12.831.000 zł.
 • Jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń – dotyczy to wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych. Największy wzrost wynagrodzeń był w szkołach, nieco mniejszy w OPS i Zakładzie Usług Wodnych. Do wzrostu kosztów z tyt. wynagrodzeń przyczyniły się m.in wypłaty z tyt. jubileuszy.
 • Odnosząc się do spadku zysku przez Gminę Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmniejszenie przychodów, a wzrost kosztów. Wypowiedź tę poszerzył Pan A. Goncerz wyjaśniając, iż jest różnica pomiędzy zyskiem rozumianym w firmie, a zyskiem rozumianym w Gminie. Krótko mówiąc zysk w Gminie jest zyskiem wirtualnym.

Arkadiusz Wieczorek

 • Interpelacja dotyczyła bobrów, które wyrządzają dużo szkód.

Odpowiedź na interpelację :

Burmistrz stwierdził, że wie o szkodach spowodowanych przez bobry, jednak nie mamy na to ani środków, jak i cieki wodne nie są nasze. Pozostaje tylko pisać i zgłaszać sprawy do odpowiednich instytucji i oczekiwać na rezultaty.

Barbara Przybylik

 • Ponowienie interpelacji dot. wycięcia krzaków przy drodze Przychody-Wierbka.
 • Zamontowanie lampy z czujnikiem zmierzchu, w celu oświetlenia placu zabaw w Kidowie.

Odpowiedź na interpelację :

Są zatrudnieni pracownicy z tzw. robót publicznych i zakrzaczenia będą usunięte, a jeśli chodzi oświetlenie to będzie to zależało od możliwości technicznych oraz finansowych Gminy.

 

Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”.

Sprawozdanie

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 • Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica I,

UCHWAŁA NR XLVIII/331/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 18 maja 2018 r.

 • Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica II,

UCHWAŁA NR XLVIII/332/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 18 maja 2018 r.

 • Zmiany do Uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica,

Uchwała Nr XLVIII/333/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 18 maja 2018 r.

 • Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok,

UCHWAŁA NR XLVIII/334/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 18 maja 2018 r.

 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

UCHWAŁA Nr XLVIII/335/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 18 maja 2018 roku

 

Wolne wnioski :

W wolnych wnioskach zabrał głos sołtys Pan Mieczysław Opiłka i poruszył sprawę kasztanów rosnących przy drodze wojewódzkiej w Smoleniu. Podkreślił, że na dzień dzisiejszy drzewa te stwarzają duże zagrożenie. Zaproponował wycinkę tych drzew, a na ich miejsce posadzić nowe. Poinformował również, że w rejonie parkingu pod smoleńskim zamkiem jest wiele drzew zagrażających bezpieczeństwu i zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu.

Następnie głos zabrała mieszkanka Pilicy, która zwróciła się z pytaniem do Burmistrza kiedy Gmina zrealizuje zobowiązania wobec właścicieli gruntów położonych przy ul. Piłsudskiego, które swego czasu zostały poddane procesowi scalania. Pomimo iż właściciele w/w gruntów uiścili tzw. opłatę adiacencką, to gmina do dnia dzisiejszego nie wywiązała się z obowiązku uzbrojenia terenu.

 

 

 

 

1 komentarz do “SESJA 18.05.2018r. – RELACJA”

 1. Nie da się skosić trawnika bez uchwały rady miasta i gminy? Nie da się załatać dziury w chodniku bez unijnej dotacji? A może chodzi o „aktywność” radnych przed wyborami? „Odnosząc się do spadku zysku przez Gminę Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmniejszenie przychodów, a wzrost kosztów”. Kto by pomyslał!!! Jeżeli mniej zarobie a więcej wydam to mniej mi zostanie w portfelu. Za takie odkrycie nobel z ekonomi murowany 🙂

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.