SESJA 28.06.2018r. – RELACJA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2017 rok,
  c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
  f) uchylenia Uchwały Nr XLVI/319/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018,
  g) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

         Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, następnie Burmistrz wnioskował o jego poszerzenie o dodatkowy pkt. który został poszerzony o 6 wniosków wniesionych przez Burmistrza MiG Pilica, a dotyczyły one :

 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Pilica. – Burmistrz wyjaśnił :
  [… Ustawa Sejmowa i Rozporządzenie Ministra z maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustala pewne kryteria dot. wynagradzania wójtów, burmistrzów, różnych urzędników różnych szczebli samorządów. Ustawa określiła pewne wymogi w tej sprawie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem dopiero 1 lipca, różnie się zachowują rady w tym zakresie …] ; [… uważam, że jeżeli takie rozporządzenie będzie wchodzić z dniem 1 lipca, to gdybyście uchwalili Państwo w sierpniu tą zmianę ( bo być może w lipcu nie będzie sesji ) to musiałbym oddawać pieniądze, bo jest zmniejszenie, nie zwiększenie wynagrodzenia, więc uważam, że dobrze by było dzisiaj taką uchwałę podjąć, ażeby ten temat mieć za sobą i przede wszystkim zastosować do Rozporządzenia Rady Ministrów …]
 • udzielenie dotacji celowej na wymianę drewnianych okien w zabytkowym Klasztorze Ojców Franciszkanów w Pilicy – Biskupicach.
 • Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pod nazwą : Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Pilica Biskupice.
 • Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pod nazwą : Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń.
 • Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Zawiercie na realizację zadania pod nazwą : Przebudowa drogi powiatowej 1772S Kidów-Przychody.
 • Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Zawiercie na realizację zadania pod nazwą : Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej 1767S w Kleszczowie.

Złożone wnioski zostały przegłosowane i wprowadzone do porządku obrad.W dalszej kolejności głosowano nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, który został przez Radę przyjęty.

 

Interpelacje i zapytania radnych :

 

Marek Koniec

 • prośba o wycięcie trzech uschniętych drzew ok. 15 metrowych przy ul. M.M Epstein, których spadające gałęzie stanowią zagrożenie dla poruszających się tą drogą.

Odpowiedź na interpelację :
Zgodnie z procedurą złożymy wniosek do Powiatu odnośnie wycinki drzew. Realizacja tej interpelacji będzie zależała od decyzji Powiatu.

 

Tomasz Kwiecień

 • prośba o pogłębienie rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Dobra oraz czyszczenie pobocza.
 • wyczyszczenie przepustu na odcinku Dobra-Sławniów, który jest zamulony.

Odpowiedź na interpelację :
Jeżeli tematy poruszane przez radnego związane są z działką gminną, będziemy interweniować i poczyniać takie inwestycje.

 

Marcin Omyła

 • usunięcie zakrzaczenia w rejonie skrzyżowania Kleszczowa-Wierzbica.
 • przy nowo-wybudowanej drodze w Cisowie został wybudowany most dojazdowy do pól, którego przepustowość jest mała, prośba o zwiększenie jego przepustowości .

Odpowiedź na interpelację :
Burmistrz potwierdził, że w rejonie skrzyżowania Kleszczowa-Wierzbica widoczność jest ograniczona, zwrócimy się do PZD, aby przyjrzeli się skrzyżowaniu co jeszcze można poprawić dla bezpieczeństwa tego skrzyżowania.

W kwestii przepustu w Cisowie powiedział, że zwróci uwagę PZD na ten temat. W tej sprawie będzie skierowane pismo do Powiatu.

 

Arkadiusz Wieczorek

 • zwrócił uwagę, iż firma zabierająca nieczystości daje do segregacji worki, które są bardzo niskiej jakości ( rozrywają się ).
 • zbiórka odzieży nie jest realizowana zgodnie z zapowiadanymi terminami.
 • Radny A.Wieczorek skierował również pytanie do Burmistrza, czy dysponuje wiedzą na temat przeprowadzonych testów na obecność narkotyków w jednej ze szkół naszej Gminy.

Odpowiedź na interpelację :
Jeśli chodzi o worki na nieczystości rzeczywiście są niższej jakości niż te, zawarte w umowie. Zwrócimy na to uwagę odbiorcy.

Co do terminowości wywozu nieczystości różnego asortymentu, to trzeba dopilnować, bo termin jest określony i powinien być dotrzymany.

Co do testów na obecność narkotyków, które miały by być przeprowadzane w jednej ze szkół Burmistrz powiedział, iż nie ma takiej informacji na ten temat.

 

Tomasz Karpała

 • ponowienie interpelacji dot. zakazu przejazdu TIR-ów przez centrum Pilicy i ul. Krakowską, Żarnowiecką. Co dalej w tym temacie ?
 • ponowienie interpelacji dot. umieszczenia tablic z nazwami ulic.
 • koszenie terenów zielonych naprzeciw „Biedronki”.
 • ponowienie interpelacji odnośnie remontu muru przy Pogotowiu.
 • prośba o wykoszenie koryta rzeki.

Odpowiedź na interpelację :
Opracowany przez nas projekt zmiany organizacji ruchu, został zaakceptowany przez służby Urzędu Marszałkowskiego. Zanim ta zmiana nastąpi, to trochę musi to jeszcze potrwać.

Jeżeli chodzi zarówno o tabliczki z nazwami ulic jak i o naprawę muru przy Pogotowiu, to trzeba wykonać projekty, a w tym roku nie ma na to środków.

Co do koszenia terenów zielonych to prace te wykonywane są na bieżąco. Odpowiadając na interpelację dotyczącą czyszczenia koryta rzeki Burmistrz odpowiedział, że : będziemy oczywiście pisać w tej kwestii do Wód Polskich, do tej placówki, która ma ten nasz teren w swojej pieczy. Zobaczymy z jakim efektem, to się okaże.

 

Barbara Przybylik

 • prośba o zlikwidowanie nowo-nasadzonych drzew w pasie drogowym przy ul. Szkolnej w Kidowie.

Odpowiedź na interpelację :
Zapytamy czy ktoś prywatnie nasadził drzewa. Będziemy interpelować do ZPD czy nasadzenia były uzgodnione i czy będą w przyszłości przeszkodą, w użytkowaniu drogi czy pasa.

 

Andrzej Grabowski

 • ponowił interpelację dotyczącą ścieżki rowerowej na Zarzeczu. Przypomniał, iż jesienią roku ubiegłego prosił o zamontowanie w poprzek ścieżki słupków, które uniemożliwiłyby wjazd samochodów, quadów, ciągników, bo takie pojazdy się tamtędy przemieszczają, sprawiając zagrożenie szczególnie dla pieszych i rowerzystów. Zwrócił również uwagę na fakt wieczorno-nocnych imprez organizowanych przez młodzież w altankach usytuowanych obok ścieżki rowerowej i jak powiedział, imprezy te są zmorą i uciążliwością dla mieszkańców, poprosił, aby policja częściej tam zaglądała, ponieważ żądają tego mieszkańcy.

 

 • ponowienie interpelacji odnośnie remontera. Radny przypomniał Burmistrzowi o złożonej przez Niego obietnicy, gdzie to na osiedlowych drogach Pilicy miał się pojawić remonter jak to było praktykowane każdej wiosny. (cytat wypowiedzi Burmistrza z poprzedniej sesji – [… Wiosenna naprawa dróg, która ma miejsce co roku, będzie się jak zwykle odbywała. Wiosna jak pamiętam kończy się pod koniec czerwca, jeśli dobrze pamiętam. To nie o to jednak chodzi, nie będziemy czekać do ostatniego dnia. Będę rozmawiał z Wydziałem Inwestycji, aby przyspieszyli kwestię naprawy dróg, które tego wymagają po zimie…] Radny przypomniał Burmistrzowi, że mamy już kalendarzowe lato, a remontera jak nie było tak nie ma, ludzie dalej muszą tłuc auta po tych dziurach.

 

 • Ponowienie interpelacji dotyczącej remontu przystanku koło stawu w Pilicy. Radny zaznaczył, że o remont tego obiektu prosił wielokrotnie, mimo zapewnień Włodarza, że to zadanie zostanie wykonane, a do dnia dzisiejszego nic w tym temacie nie zostało zrobione. Powiedział, że stan tego przystanku świadczy tylko i wyłącznie o gospodarzu gminy.

 

 • pytanie dotyczące biblioteki w Pilicy, a konkretnie podjętej w zeszłym roku Uchwały z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zamiaru likwidacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. Uchwała wyraźnie określała dzień 26.01.2018r. jako termin jej realizacji. Radny zaznaczył, iż wie, że w tej sprawie Gmina wystąpiła o opinie do Biblioteki Śląskiej w Katowicach, która sprawuje nadzór merytoryczny nad naszą placówką . Gmina opinie otrzymała, ale radni do dnia dzisiejszego nie zostali z nią zapoznani . Pytanie brzmiało: co dalej z tematem zawartym w zeszłorocznej podjętej uchwale, dot. zamiaru likwidacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy ?
  Radny zapytał również czy w kwestii podjętej uchwały wypowiedział się nadzór prawny.

Odpowiedź na interpelację :
W kwestii ścieżki rowerowej na Zarzeczu Burmistrz potwierdził, że pojazdy mechaniczne nie powinny nią jeździć. To Policja powinna wzmożyć swoje działania, [… o te barierki, o które p. Przewodniczący apeluje, powiem tak : Będę rozmawiał z moimi inżynierami czy w ogóle jest taka możliwość ograniczenia. Na pewno gdzieś na początku. To jest ścieżka rowerowa, pojedzie rowerzysta jak taką barierkę napotka, nie jest to wskazane moim zdaniem, ale zobaczymy co da się zrobić…] 
[… natomiast stawianie barierek zaporowych na ścieżce, też raczej nie dlatego, że ten rowerzysta musi przejechać, ta ścieżka byłaby zamknięta dla rowerzystów. Może oznakowanie bezwzględnego zakazu ruchu pojazdów, toż to byłoby nonsensem, wiadomo, że nie mogą tam pojazdy jeździć, stawianie znaków też jak gdyby, chyba, że samo oznakowanie ścieżka rowerowa uaktualnić, żeby widzieli ewentualnie, powiedzmy sobie przejeżdżający kierowcy…]

 

Jeżeli chodzi o wiosenną naprawę dróg – porozmawiam z pracownikami odpowiedzialnymi za tą kwestię, gdzie jest urządzenie czy zakończyło pracę czy jest w trakcie. Burmistrz natomiast szeroko poinformował, że w związku z planowanymi pracami związanymi z przebudową sieci sanitarnej w Pilicy, nastąpią utrudnienia w związku z przekopywaniem ulic.

 

Przystanek koło stawu : Burmistrz wyjaśnił, iż oferta na remont przystanku wpłynęła, umowa jest podpisana, czekamy na realizację.

 

W sprawie zadanego  pytania dot. zamiaru likwidacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy ( MGBP w Pilicy ) co zostało określone w Uchwale z dnia 25. lipca 2017r. Burmistrz Powiedział :
[… temat związany jak Pan Grabowski interpeluje, o uchwałę intencyjną dotyczącą, jak się Pan Przewodniczący wyraził likwidacji biblioteki. Ale tam to trochę inaczej pisało – likwidacji, dalej trzeba czytać, o ile pamiętam i powołania nowej instytucji, która by się nazywała Miejsko-Gminny Dom Kultury wraz z Biblioteką. Tego samego dnia miała być zlikwidowana biblioteka i w to miejsce miałby powstać nowy twór, nowa instytucja, ale tam biblioteka też miała swoje miejsce i miała funkcjonować. Oczywiście dokładnie tak jak p. Przewodniczący powiedział, Uchwała była intencyjna. Ja może wrócę jeszcze trochę do historii, do sprzed tej jeszcze kadencji, do roku 2013 i jest tu obecna Pani dyrektor biblioteki, pamięta Pani i co niektórzy Państwo. Miał powstać Miejski Dom Kultury, chodziło też o Przychody, o pewne tematy związane też z dotacjami. Była podobna historia powiem szczerze, gdzie też opinia, o którą Pan radny pytał, była też negatywna. Jak ja dogłębnie przeanalizowałem ten temat, to się okazało, że no nie ma zgody instytucji, które opiniują, w tamtym przypadku w 2013r, jak również i teraz jako opinię na likwidację. W związku z tym, że była to Uchwała intencyjna, nie musimy tego realizować w tym roku. Możemy z tym poczekać. Ja już mam na to receptę powiem szczerze i jak dane nam będzie pracować w następnej kadencji, to będę to realizował, jeśli zostanę burmistrzem w tym zakresie, ażeby powstał Miejsko-Gminny Dom Kultury wraz z Biblioteką z uwagi na to, jak to nieraz podkreślałem, że Pilica zasługuje na to, żeby miała Miejsko-Gminny Dom Kultury to po pierwsze, po drugie: zawsze jest większa możliwość pozyskania dotacji na Instytucję Kultury – stricte Instytucje Kultury tak, że też mogą nam koło przysłowiowego nosa przechodzić te środki. Natomiast no wymaga to troszeczkę może nieskomplikowanego procesu, ale jak mówię, mam już pomysł na to i też zgodnie z literą prawa, ażeby opinie nie musiały być negatywne, chociaż Szanowni Państwo są to tylko opinie. Bo my Uchwałę możemy w każdej chwili podjąć, natomiast ja myślę tak, że nie ma co tutaj też na próbę wystawiać pewnych spraw, może się uda ? A jak Nadzór nam to zakwestionuje Prawny Wojewody ? Trzeba uchylać. Będziemy po prostu śmiesznie wyglądać, ja do tego nie dopuszczę. Uchwała intencyjna to jest jedno, a podjęcie uchwały stricte w tym temacie musi być przemyślane. Jeśli podejmiemy uchwałę, że powstaje taka instytucja, to tak się to ma stać, żeby nam nikt nie zakwestionował…]

 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH :

 

Uchwała Nr XLIX/336/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 

Uchwala Nr XLIX/337/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2017 r.

 

Uchwala Nr XLIX/338/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

 

UCHWAŁA NR XLIX/339/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

UCHWAŁA Nr XLIX/340/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

 

UCHWAŁA NR XLIX/341/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/319/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018

 

Uchwała Nr XLIX/342/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy

 

Uchwała Nr XLIX/343/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica.

W kwestii wynagrodzenia Burmistrza radny A. Grabowski zapytał ile do tej pory wynosił dodatek specjalny. Burmistrz wyjaśnił : [… dodatek specjalny jeśli jest taka wola Rady może pozostać na tym samym poziomie, a tamto wynagrodzenie w składzie, które odczytałem ulega zmianie i w rezultacie jest to 1.368,00 zł. mniej…]

 

Uchwala Nr XLIX/344/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018r

w sprawie udzielenia dotacji celowej na wymianę drewnianych okien w zabytkowym Klasztorze Franciszkanów OFM w Biskupicach

 

Uchwala Nr XLIX/345/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizacje zadania pn.:”Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Pilica i Biskupice”

 

Uchwała Nr XLIX/346/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizacje zadania pn.: „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń”

 

Uchwała Nr XLIX/347/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Zawiercie na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1772S Kidów – Przychody”

 

Uchwala Nr XLIX/348/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Zawiercie na realizacje zadania pn.: „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 1767S w Kleszczowie”

 

Wolne wnioski :

W wolnych wnioskach jako pierwsza głos zabrała Pani Anna Kowalska odnosząc się do tematu biblioteki, poruszonego na sesji – powiedziała :

 • [… zostałam dziś niejako wywołana przez Pana Burmistrza do odpowiedzi, chociaż nie jestem tu dziś w roli dyr. Biblioteki, niemniej jednak chciałabym sprostować wypowiedź Pana Burmistrza. Pracuję w tej bibliotece prawie 34 lata, jest to kawał czasu. W 2008 roku został powołany Wiejski Dom Kultury w Przychodach z filiami w Dobrakowie i w Złożeńcu. Powołanie wiązało się z finansami. Pan Burmistrz dobrze wie, bo pomagał zdobywać pieniądze między innymi na remont Domu Kultury w Przychodach, remizy w Dobrakowie i Złożeńcu, to przez Pana przechodziły pieniądze do naszej Gminy. Kiedy okres finansowania się skończył, kiedy projekt się zakończył, trzeba było zlikwidować Wiejski Dom Kultury. Wtedy nie można było zlikwidować, ale ustawodawca dopuszczał połączenie i jak Pan pamięta, jak i radni poprzedniej kadencji, którzy brali w tym udział, połączono wówczas Wiejski Dom Kultury w Przychodach z Biblioteką Publiczną w Pilicy. Toczyły się jak Pan Burmistrz mówi negocjacje. Zasięgano opinii Krajowej Rady Bibliotecznej. Ówczesnym ministrem Kultury był Pan Bogdan Zdrojewski, który nie wyraził zgody na likwidację Domu Kultury, ale wyraził zgodę na połączenie go z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy, co również poparł Profesor Malicki Dyr. Biblioteki Śląskiej. Od lutego 2014 roku rzeczywiście, faktycznie nastąpiło połączenie tych dwóch instytucji. Jesteśmy wpisani pod nr 3 rejestru instytucji kultury w naszej gminie. Proszę mi za tem powiedzieć, Pan Burmistrz mówi, że teraz będzie połączenie, czego z czym ? Ja odchodzę, ale nowa instytucja, która powstała w wyniku połączenia Biblioteki Publicznej w Pilicy i Wiejskiego Domu Kultury w Przychodach istnieje. Organizator nadał jej Statut i w zakresie miała tę część, która dotyczy biblioteki- bo ona nie zginęła, było to głównie opracowanie, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz tą część, która należała do Domu Kultury. Sam Pan Burmistrz doskonale wie, że tak mamy w statucie. Może nie wszyscy radni to wiedzą, bo nie wszystkich to interesuje, ale radni poprzedniej kadencji myślę, że podnosili rękę i doskonale wiedzą czym się to je. Obecna instytucja, w której pracowałam od 2014 roku to był wynik połączenia Biblioteki z Domem Kultury, i dlatego od pewnego czasu można było organizować różne imprezy, które są charakterystycznymi zadaniami prowadzenia działalności kulturalnej dla Domów Kultury. Moje pytanie polega na tym, Panie Burmistrzu proszę mi powiedzieć z czym będzie się wiązało połączenie, wiem, że Pan nie musi mi odpowiadać bo są to wolne wnioski, natomiast cały czas słuchając Pana wypowiedzi zastanawiałam się, bo Pan doskonale wie i Państwo też wiecie, że połączenie Domu Kultury z Biblioteką w Pilicy to była oszczędność na etacie, na głównym księgowym i na dyrektorze. Nie rozumiem co to będzie i z czym połączone i mało tego, wiem, że prowadzenie biblioteki jest zadaniem własnym Gminy czyli, że w Gminie musi być Biblioteka…]
  W tym momencie wypowiedź Pani Kowalskiej przerwała Przewodnicząca Rady Barbara Przybylik mówiąc [… świetnie się udało Pani zlikwidować Bibliotekę w Kidowie…] po czym udzieliła głosu mieszkańcowi Pilicy.

 

 • Mieszkaniec Pilicy prosił o wyjaśnienie kwestii : dlaczego ilekroć razy zwraca się do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy o wydzierżawienie działek stanowiących własność Gminy, każdorazowo spotyka się z negatywną odpowiedzią ?

 

 • Sołtys Kocikowy Pani K. Piątek poprosiła, aby przy opracowywaniu zmiany organizacji ruchu pojazdów przez Pilicę, uwzględnić to, aby TiR-y nie przejeżdżały przez  Kocikowe i koło Szkoły.

 

 • Inny mieszkaniec Pilicy prosił o wydłużenie godzin pracy szaletów miejskich, jak i zgłosił zapadnięty chodnik przy „Żabce”.

 

 • W wolnych wnioskach zabrał głos również dyr. Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy Pan Adam Rozlach. Poinformował, iż od 2012 roku cena wody nie uległa zwiększeniu , a w tym roku mamy do czynienia z jej obniżką. Poinformował, że od 1 lipca 2018r. R M i G w Pilicy nię będzie ustalała ceny wody tylko jeden z okręgów warszawskich. W tej chwili trwają odczyty i cena wody będzie obowiązywała od 01.07.2018r. do 30.06.2019 roku.

 

KOMENTARZ

W swoim komentarzu chciałbym się odnieść do trzech tematów :

1) Ścieżka rowerowa – Szanowny Panie Burmistrzu. W interpelacjach dotyczących ścieżki rowerowej na Zarzeczu, za każdym razem prosiłem o zamontowanie słupków, ograniczających wjazd pojazdów mechanicznych, a nie o montaż barierek zaporowych, o których Pan mówił odpowiadając na moją interpelację. Czym innym jest słupek, a czym innym barierka zaporowa. Różnią się one funkcją i konstrukcją. Zgłaszając interpelację, mówiłem wyraźnie o zamontowaniu w pewnej odległości od siebie słupków tak , aby rowerzysta bezpiecznie mógł między nimi przejechać. Jednocześnie tak zamontowane słupki, uniemożliwiłyby pojazdom mechanicznym wjazd na ścieżkę rowerową. Proponowane rozwiązanie zostało pozytywnie ocenione przez przedstawicieli Policji, biorących udział w jednej z Sesji naszej Rady jak i tego typu rozwiązania powszechnie są stosowane w różnych parkach m.in w WPKiW w Chorzowie. Nie wiem z czego wynika to niezrozumienie, a jeśli ktoś nie widzi różnicy między słupkiem, a barierką zaporową, niech sięgnie do Wikipedii.

2) Wypowiedź Pani Barbary Przybylik Przewodniczącej Rady, skierowana do dyr. Biblioteki Pani Anny Kowalskiej – [… świetnie się udało Pani zlikwidować Bibliotekę w Kidowie…]
Pani Przewodnicząca: tak się składa, że w pamiętnym posiedzeniu Komisji poprzedniej kadencji brali udział radni, z pośród których nieliczni i teraz zasiadają w obecnej Radzie m.in moja osoba. Ja również świetnie pamiętam tamtą Komisję i z pełną odpowiedzialnością mogę zaświadczyć, że Pani A. Kowalska nie występowała na niej przeciwko filii Biblioteki w Kidowie. Zasiadała razem z Panią, jak i z tymi, którzy w tym dniu przyjechali filii bronić, co też czyniła Pani Dyrektor, prosząc radnych, aby nie podejmowali decyzji o likwidacji filii. I jeszcze jedno : To szczególnie Pani jako Przewodnicząca Rady powinna wiedzieć o tym, że to nie Dyr. Biblioteki jest władny zlikwidować filię, ponieważ nie ma takich kompetencji. Stosowny wniosek składa Organizator, a podjęta przez Radę Uchwała jest przypieczętowaniem procesu likwidacji.

3) Pytanie dotyczące Uchwały z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zamiaru likwidacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, gdzie dzień 26.01.2018 r. był terminem jej realizacji.

.
Aby bardziej społeczeństwo zapoznać z tym tematem, należy sięgnąć do dnia 25.07.2017r. kiedy to Uchwała została podjęta.
Projekt Uchwały w tym dniu Radni otrzymali na 5 min. przed rozpoczęciem Sesji pomimo, iż przepisy stanowią, że wszelkie materiały Radni mają otrzymać min. 7 dni przed planowaną Sesją lub Komisją. Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji, na którym omawialiśmy punkt po punkcie porządek obrad. Nikt Radnych nie poinformował, że na obradach Sesji znajdzie się jeszcze jeden pkt. dot. zamiaru likwidacji MGBP w Pilicy. Kiedy Burmistrz złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o pkt. dotyczący projektu Uchwały w temacie zamiaru likwidacji Biblioteki, zwróciłem się do Przewodniczącej, aby tego wniosku nie włączać do porządku obrad. Motywowałem to tym,iż nie dostarczono radnym materiałów dot. tego tematu w obligatoryjnym 7-dniowym terminie przed planowaną Sesją, w związku z czym nie było możliwości należycie przygotować się do tematu. Jednak Radni przegłosowali i projekt Uchwały wszedł do porządku obrad przy jednym głosie sprzeciwu. Tuż przed głosowaniem nad projektem Uchwały, zwróciłem się bezpośrednio do Radnych, aby w tym dniu do tego tematu nie podchodzić. Prosiłem, aby zająć się nim na następnej Sesji, ponieważ uważałem, że jest to bardzo poważny temat, a i nie wszyscy mają wystarczającą wiedzę, aby się w tym dniu z tym tematem zmierzyć, a sam temat wszedł na obrady z zaskoczenia jak to miało już miejsce w tej kadencji z innymi projektami uchwał, które miały wejść pod obrady. Radni nie uwzględnili mojej prośby i przystąpili do głosowania, w wyniku którego Uchwała została zatwierdzona przy jednym głosie sprzeciwu.

Jeszcze przed samą Uchwałą Burmistrz przedstawił uzasadnienie projektu uchwały, jak i nie omieszkał powiedzieć, że do Biblioteki wkradła się komercja, a sama Instytucja przynosi straty.

Co do samego uzasadnienia powiedział m.in [… Z dniem 26.01.2018r. zostanie utworzona instytucja kultury „Miejsko-Gminny Dom Kultury wraz z biblioteka publiczną” w Pilicy, tym samym biblioteka publiczna utworzona zostanie w ramach Miejsko-Gminnego Domu Kultury, jakim będzie instytucja kultury szerzej zaspokajająca potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Pilicy. Wobec czego na terenie Gminy działałyby dwie biblioteki publiczne. Nie jest zatem zasadne z punktu widzenia racjonalizacji wydatków prowadzenie dwóch odrębnych bibliotek tym bardziej, że majątek likwidowanej jednostki zostanie przekazany Miejsko-Gminnemu Domowi Kultury. Jedną z przesłanek utworzenia Miejsko-Gminnego Domu Kultury, w którego skład wchodziłaby biblioteka publiczna jest racjonalizacja wydatków ponoszonych przez gminę na kulturę. Utworzenie jednej prężnie działającej instytucji kultury spowoduje połączenie służby finansowo-księgowej, obsługi; wykorzystania sprzętu, urządzeń itp., da możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych instytucji, oraz usprawni organizację pracy. Przyczyni się to również do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego i materialnego. Wynikająca z tego komasacja sił i środków powinna wpłynąć na efektywniejsze działanie oraz wyższy poziom usług w zakresie kultury dla mieszkańców, również tych związanych z aktywnym czytelnictwem (zajęć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i imprez kulturalnych). Takowe działania usprawnią funkcjonowanie instytucji kultury na terenie Miasta i Gminy Pilica, a w konsekwencji pozwolą na rozszerzenie i propagowanie usług jak i wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Gminy, a co za tym idzie na realizację zadań własnych Gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt. 9…] 
Co za zbieżność argumentów w uzasadnieniu projektu Uchwały z 25 lipca 2017 roku z Uchwałą R M i G w Pilicy z dnia 6 lutego 2013r. Nr XXXI/249/2013, czyżby przypadek ? W uzasadnieniu tamtej Uchwały podano „…utworzona nowa instytucja kultury daje możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych obu instytucji oraz sprawniejszej organizacji pracy i zarządzania zasobami […] Ponadto przewiduje się, że utworzenie jednej instytucji kultury na bazie dwóch obecnie funkcjonujących, będzie miało znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi również skomasowanie służb finansowo-księgowych oraz obsługi sprzętu i urządzeń technicznych […]

Po podjęciu Uchwały Burmistrz wystąpił o opinię w sprawie likwidacji MGBP w Pilicy do jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością MGBP w Pilicy, czyli do Biblioteki Śląskiej. Pomimo, iż upłynął już prawie rok od podjęcia uchwały, radni do tej pory nie zostali zapoznani z treścią wydanej opinii. Zapytałem więc na ostatniej Sesji co z tą opinią, ponieważ wiem, że taka do Gminy wpłynęła. Burmistrz odpowiedział, że wpłynęła opinia negatywna, ale ma już pomysł na to, ażeby opinie nie musiały być negatywne.W trakcie wyjaśnień zapytałem czy opinia z Biblioteki Śląskiej była jedyną jaką Gmina otrzymała w tej sprawie. Na to pytanie odpowiedzi nie otrzymałem, ale za to odpowiem ja, abyście Państwo mieli jasny obraz. Po wydaniu negatywnej opinii Biblioteka Śląska poinformowała o tym fakcie Krajową Radę Biblioteczną, a jest to Organ działający przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. 12 stycznia 2018 KRB wydała oficjalne stanowisko w kwestii likwidacji MGBP w Pilicy.

 

Połączenie Wiejskiego Domu Kultury z MGBP w Pilicy na, które wyraził zgodę ówczesny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dało Bibliotece tytuł do tego, że oprócz typowej działalności bibliotecznej, mogła ona również prowadzić działalność kulturalną, taką samą jaką prowadzą Domy Kultury. Biblioteka w Pilicy jest jedyną Biblioteką w województwie Śląskim z takimi uprawnieniami, ale o tym fakcie jakoś Pan Burmistrz publicznie nigdy nie wspomniał. Dlaczego ?  czyżby brak wiedzy w tym temacie ? czy też celowo o tym się nie mówi ? Twierdzenie przez niektórych, że Biblioteka to nie inna Instytucja, w przypadku Biblioteki w Pilicy jest twierdzeniem nieprawdziwym, ponieważ zgodnie z jej nadanymi uprawnieniami i Statutem, może również wykonywać takie same zadania do jakich uprawnione są Domy Kultury, ale nie wszyscy przyjmują ten fakt do wiadomości, jak i nie wszyscy dla tego typu działań włączają zielone światło naszej Bibliotece.

Często ludzie zadają pytania, dlaczego Biblioteka w sferze typowej działalności kulturalnej nie jest już tak aktywna jak kiedyś? No cóż, trzeba to wreszcie otwarcie powiedzieć. Wiosną ubiegłego roku Pani Dyr. A. Kowalska dostała od Burmistrza nowy zakres czynności , w którym to zapisy dot. działań na rzecz kultury zostały mocno ograniczone pomimo, iż Statut Biblioteki, który jest dla dyr. jednostki prawem, nie tylko zezwala, ale wręcz nakazuje prowadzić taką działalność. Tak się zastanawiam: co kieruje człowiekiem kreującym się na mecenasa kultury, twierdzącym, że tę kulturę ze wszech miar wspiera i będzie ją dalej wspierał, a jednocześnie wręcza swojemu podwładnemu dyrektorowi zakres czynności, ograniczający działalność stricte kulturalną, pomimo, iż dyrektor tej jednostki jest reprezentantem połączonych Instytucji Kultury – czy to jest uczciwe wobec społeczeństwa ?, czy społeczeństwo poprzez takie pociągnięcia czegoś nie straciło? czy zasadnym jest stawianie przy każdej okazji pytania […czy Pilica nie zasługuje na Dom Kultury ?…], czy stawianie społeczeństwu tak sformułowanego pytania, nie jest pewnego rodzaju dezinformacją ? Mówienie, że jak będzie Dom Kultury to [… zawsze jest większa możliwość pozyskania dotacji na Instytucję Kultury – stricte Instytucji Kultury tak, że też mogą nam koło przysłowiowego nosa przechodzić te środki …] jest robieniem ludziom przysłowiowej wody z mózgu – w imię czego ? Trzeba jasno i głośno powiedzieć, że na dzień dzisiejszy Instytucję Kultury Pilica ma ! oficjalnie zarejestrowaną. Warunkiem wzbogacenia oferty kulturalnej dla naszego społeczeństwa, jest poszerzenie bazy lokalowej i przyzwolenie na obiektywnie racjonalne działanie. Jeśli tak się nie stanie, to trzeba będzie z czegoś zrezygnować, z czego ? prawdopodobnie z sali bankietowej, ale tego ludzie by nie wybaczyli. Należy mieć na uwadze fakt, że budynek ten powstawał przez lata w czynie społecznym. Mieszkańcy widząc potrzebę powstania takiego obiektu, podjęli, społeczną inicjatywę – stworzyć coś dla siebie, gdzie można by było organizować imprezy komercyjne, tak jak to jest obecnie. W przypadku przeznaczenia sali pod nową działalność zrodzi się pytanie : czy społeczność Pilicy ( i nie tylko ), będzie mogła wynajmować salę na swoje potrzeby tak, jak to jest obecnie w Bibliotece i w innych miejscowościach naszej gminy, w których są remizy? Jeżeli nie, to znaczy, że trud naszych ojców został zmarnowany. Nikt nie kwestionuje potrzeby rozszerzenia działalności kulturalnej. Imprezy, które były organizowane przez pilicką Instytucje Kultury, cieszyły się dużą popularnością. Wniosek z tego, że zapotrzebowanie na kulturę jest. Może warto podwoić siły i środki, aby doprowadzić do stanu używalności tę część budynku, która jest niezagospodarowana, nie niszcząc po drodze tego, co udało się z trudem stworzyć. Głośno na rok 2017 Burmistrz obiecywał termomodernizację tego obiektu i na czym to spełzło ? na obiecankach. Pani Sekretarz na jednej z komisji w tej kwestii odpowiedziała, że szukamy, ale nie ma programów, z których moglibyśmy skorzystać – czy aby na pewno ? Zmiana szyldu nie pomoże jeśli nie będzie odpowiedniej infrastruktury, pomysłów, zaangażowania i zatrudnienia kompetentnych ludzi. Jeśli te przesłanki nie zostaną spełnione, to powołanie nowej Instytucji będzie tylko zmianą ” szyldu ” i generowaniem niepotrzebnych kosztów.

Ubolewam również i z innego powodu, że nie wykorzystuje się potencjału drzemiącego w niektórych ludziach. Potencjału wiedzy, fachowości, doświadczenia, przebojowości, kreatywności, świetnej znajomości kultury czy też historii naszego środowiska, a przede wszystkim bezinteresownej chęci działania na rzecz naszej społeczności. Przecież ci ludzie mogliby to wszystko przekazać młodym, jak i zaszczepić w nich pasje, które w przyszłości dałyby wymierne efekty w różnych wymiarach naszego życia społecznego. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale jest i inna prawda życiowa, że takich ludzi o określonym potencjale i wiedzy nie wyjmuje się na zawołanie z rękawa. Obserwując różne środowiska, można zauważyć jak często daje się przyzwolenie na minimalizm i bylejakość, jak partykularyzm osobisty bierze górę nad zdrowym rozsądkiem. I dlaczego tak się dzieje ? Na to pytanie niech Państwo odpowiedzą sobie sami.

 

 

 

 

 

 

 

31 komentarzy do wpisu „SESJA 28.06.2018r. – RELACJA”

 1. Uzupełniając wypowiedź Pani Dyrektor Kowalskiej dopowiem tylko jedną / myślę / zasadniczą kwestię dotyczącą działalności Domu Kultury. Z obecnym zapleczem lokalowym utworzenie Domu Kultury w Pilicy byłoby jedynie posunięciem propagandowym. Przy jednej sali zakres działalności kulturalnej jest tylko namiastką tego, do czego służą Domy Kultury. Mimo, że sala ta wynajmowana była w celach komercyjnych udawało się tak organizować pracę, żeby można było prowadzić zadania domu kultury: nauka tańca, nauka gry na instrumentach, Spotkania z Historią czy sztuki teatralne. Wynajem sali osobom fizycznym miały wymiar finansowy dla budżetu tak MGBP jak i UMiG Pilica. Dochody z wynajmu powiększały budżet MGBP ,a tym samym zmniejszały dotację z UMiG. Środki te wykorzystywane były w ramach działalności Statutowej Instytucji Kultury. Wypowiedź Pana Burmistrza jakoby Instytucja przynosiła straty nie jest prawdziwa. Pracowałam w tej Instytucji 10 lat na stanowisku Gł.Księgowej i nie było sytuacji, ażeby został przekroczony budżet roczny mimo, że rok rocznie zapotrzebowanie finansowe było przez UMiG Pilica pisząc kolokwialnie obcinane.

 2. Jestem gospodarzem domu od 30 lat. Budżet domowy dzielimy w rodzinie z uwzględnieniem dochodów i wydatków. Nie wyobrażam sobie żeby budżet gminny był w każdym miesiącu zmieniany. Ile miesięcy, tyle zmian do budżetu. Kto ten budżet układał? kominiarz czy elektryk? A może gospodarz jest niezdecydowany czego chce? Gdybym ja tak postępował zapewne moja rodzina nie miałaby na chleb czy letni wypoczynek. Nie ośmieszajcie się drodzy decydenci. Popatrzcie na chociażby ościenne gminy. Tam nie ma takich szopek z budżetem.

 3. Z racji zbliżających się wyborów władza już odtrąbiła w gazecie sukces w temacie kanalizacji a jest on dopiero na etapie ogłaszania przetargu. Tymczasem w kraju setki przetargów jest co miesiąc unieważnianych. Uzasadnienie za każdym razem brzmi „ceny wszystkich ofert przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania”. Od miesięcy wiadomo, że na rynku budowlanym odczuwa się wielki brak wykonawców. Firmy przestały więc robić oferty przetargowe na głodowych oficjalnych stawkach. Zleceniodawcy z budżetówki zazwyczaj z nich korzystają bo to dobry d…chron w razie kontroli. Stąd różnice między oczekiwaniami a realiami. Różnie może być. Nie życzę Pilicy czarnego scenariusza. Życzę mniej piany a więcej pokory.

 4. Ta gazetka gminna to jedna wielka tuba propagandowa, teraz spełnia rolę ulotki przedwyborczej. Oni myślą, że ludzie to głupcy i niczego nie rozumieją.

 5. Gazety nie czytam, bo to szmatławiec ze zdjęciami Pana Burmistrza na każdej stronie. Co do kampanii wyborczej, to zgadzam się z przedmówcami. Mijająca kadencja wryje się mocno w naszą pamięć jako najgorsza z najgorszych. Oprócz imprez niekoniecznie kulturalnych nie zrobiono nic konkretnego w naszej gminie. Panie Burmistrzu!! zarządzanie gminą nie polega na lansowaniu własnej osoby. My to widzimy i przy urnach wyrazimy swoją opinie.

 6. Popieram Zawiedzionego. Nasz Burmistrz lubi się fotografować i brylować na uroczystościach. W dziejach Pilicy nie było takiego włodarza. Obecny Burmistrz zapomniał, że powinien służyć nam wszystkim przede wszystkim gospodarnością i przedsiębiorczością. Tymczasem mamy tylko imprezy. Panie Burmistrzu!! z zabawy nasza gmina nie wypięknieje. Najwyższy czas ” ze sceny zejść” niestety POKONANYM. Te „inwestycje, które Pan teraz na ” łeb na szyję” rozpoczyna oczu nam nie zamydlą.

 7. To są jakieś jaja i kpina. Ostatnio został ogłoszony nabór na stanowisko głównego księgowego pomimo że dwóch już jest ale jak widać od przybytku głowa nie boli, a i kto by się liczył z państwową kasą przecież pobory nie idą z kieszeni pana burmistrza. Oczywiście kandydatura tej pani została zaakceptowana bo jak mogło być inaczej.Była ona jeszcze niedawno pracownikiem naszej gminy ale jak wieść niesie sama z tej pracy zrezygnowała, teraz powraca na księgową. Cholera jak to jest jedni z pracy rezygnują, później jak im się coś odmieni powracają do tej samej instytucji kiedy chcą, a inni mogą sobie tylko pomarzyć o takiej robocie. Kiedy wreszcie skończy się ta arogancja.

 8. Kiedyś kariera biegła od pucybuta do milionera teraz od podinspektora do głównej księgowej. Warto zainteresować Hollywood tym przypadkiem. Może nakręcą w Pilicy film z „gwiazdami” z UMiG w rolach głównych?

 9. Pan Burmistrz przez 4 lata nie zdołał skompletować odpowiedniej kadry a to dlatego, że przyjmował tych, którzy obiecali mu dać głos. Kompetencje się nie liczyły i nie liczą. Widać to w Ratuszu. Panie opalają się na krzesłach przed budynkiem. Wiedzę mają zerową o Pilicy i jej okolicach. Byłam świadkiem jak turyści zaczepili na rynku przechodnia z pytaniem ” co tutaj można zobaczyć?, bo byli w punkcie informacyjnym i jedzące panie nie miały nic do powiedzenia”. Dział promocji śpi albo tak jak wielu innych nie ma bladego pojęcia o promocji. Wstyd i hańba!!! A miała być krzewiona KULTURA.

  • zazdrość bo córcia się nie załapała na to stanowisko i piszesz głupoty ciemna babo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   idz i porozmawiaj z tymi paniami a będziesz zaskoczona z wiedzy jaką posiadają a nie oczerniaj kogoś w ciemno!!!!!!!!!!!!!!

   • Głupoty nie opowiadam, ponieważ byłam świadkiem rozmowy. Córki nie mam, a synowie mieszkają daleko i mają stanowiska adekwatne do wiedzy jaką zdobyli. Nikt nie załatwiał im pracy „po znajomości”.

 10. Nigdy nie byłam na sesji, i jak do tej pory nie zdawałam sobie sprawy ze sposobu, oraz klarowności wypowiedzi Pana Burmistrza. Czytając jego wypowiedzi odpowiadające na interpelacje Radnych mam wrażenie, że Pan Burmistrz jest „za, a nawet przeciw”. W tym samym zdaniu wyraża pozytywną i negatywną opinie, kluczy omijając postawienie sprawy jasno, aby słuchacz mógł wybrać pasującą mu odpowiedź. Kurcze bardzo trudna to sztuka, mam nadzieję, że w Jego pracy magisterskiej postawione tezy, były jaśniejsze. Przyszła do nas „dobra zmiana”….

  • Zgadzam się w 100% co do dobrej zmiany. Teraz przychodzi mi do głowy” a nie mówiłem”.
   Ludzie macie coraz mnej czasu na podjęcie właściwej decyzji, bo inaczej znów będziecie płakać.

 11. Był czas, kiedy na gazetę moja rodzina czekała i wręcz polowała, a teraz znajdujemy ją zatkniętą za płot, jak
  ogłoszenie o zbiórce zbędnej odzieży. Czyzby z nakładem tego szmatławca Gmina nie miała co zrobić?
  Może nie tylko ja nie mgoę już czytać gdzie uczniowie i przedszkolaki byli na wycieczce
  i z Kim się Pan Burmistrz sfotografował?

  • wcześniej płakałaś żę mały nakład ,teraz masz doręczoną do domu terz zle zdecyduj się w końcu czego chcesz??????????????

   • Gościu!! ortografia się kłania nisko!!!!!!

 12. „Sonatinko” jak możesz krytykować tak wspaniałą gazetę? 😉 Zanim ukazał się pierwszy numer gazety redakcja uznała że ZMIENIONA NAZWA, CZCIONKA, NOWOCZEŚNIEJSZE ŁAMANIE TEKSTÓW, PRZEJRZYSTSZA NAWIGACJA – TO EFEKT OCZEKIWAŃ SKIEROWANYCH W NASZĄ STRONĘ PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY PILICA… „NASZE MIASTO I GMINA PILICA” ZWYCZAJNIE CZYTA SIĘ PRZYJEMNIEJ I ŁATWIEJ. Taki tekst znalazł się w pierwszym numerze bo trzeba się samemu wychwalać kiedy inni się do tego nie kwapią. Tego że poziom techniczny wydruku będzie mizerny można się było spodziewać bo ta sama drukarnia spartoliła książkę wydaną na 60 lecie liceum. W Gminie nikt tego nie zauważył?

 13. Dobrze, że osoby wypowiadające się na dane tematy są ekspertami w dziedzinie ekonomii, promocji i polityki. Dlatego przez 30 lat rządów uprzedniej władzy TA WIELKA Pilica była jak jedna wielka wieś. Jeden wielki g….. Dobrze, że nadszedł „czas zmian” niespełnionych emerytów i oszustów rencistów. A POPRZEDNIA gazeta to nawet zniknęła w wersji z neta ciekawe czemu? Sama destrukcja obstrukcja i resztę literackich epitetow. 🙂 A co do promocji? Co tu promować? 60latkow z przyrostem ambicji? Tylko żeby im mózgi nie popełkały bo nawet Korona Królów przed Sędzia Najwyższym nie pomogą. Ta ziemia jest skażona. Uciekac młodzi z tego bagna. Uciekać.

  • Zastanów się kochana co piszesz!!! Gdyby nie emeryci i renciści to tradycje regionalne i kultura zniknęłyby całkowicie. Ludzie 60+ są chyba ostatnim pokoleniem mającym takt i ogładę, a przede wszystkim miłość do swojej małej ojczyzny. Wnioskuję, że jesteś młoda, więc zrób coś dobrego dla naszej gminy. Myślę, że wtedy emeryci i renciści będą tylko widzami i słuchaczami bądź czytelnikami. Nawołujesz młodych do ucieczki. Czy patriota nawołuje do DEZERCJI?????

 14. Do Karoliny : POPEŁKAŁY ? A może popękały ? PRZYROST ambicji czy PRZEROST ambicji? To nie to samo 🙂 Sama sobie wystawiłaś świadectwo. Jaki pan taki kram. Jaki poziom taki post.

 15. Polonistko! To nie post to komentarz.Jaki post taki komentarz 🙂 Pozdrawiam.

 16. Post – anglicyzm (nadawać, wysyłać pocztą); komentarz, głos w dyskusji – wiadomość, informacja wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie wypowiedź. Może to być pierwsza wiadomość w nowym wątku, wyznaczająca kierunek dyskusji, bądź też będąca odpowiedzią na inny. Obok posta widoczna jest zawsze nazwa użytkownika, który ją napisał, zazwyczaj także informacje o nim oraz data i godzina napisania.

 17. Kiedy przymierzaliśmy się do stworzenia lokalnej gazety zarejestrowałem i opłaciłem z własnej kieszeni domenę internetową http://www.naszapilica.pl. Kiedy gazeta powstała udostępniłem ją nieodpłatnie redakcji. Pod tym adresem umieszczane były wersje elektroniczne miesięcznika. Przez cały czas istnienia „Naszej Pilicy” UMiG ponosił jedynie koszty wydruku czasopisma. Koszty użytkowania strony internetowej, aparatów, laptopów, drukarek, telefonów, eksploatacji samochodów itd. itp. z własnej woli ponosili członkowie redakcji. Wystarczała nam satysfakcja, że tworzymy rzecz pożyteczną i doceniana przez czytelników. Warto było. Poznałem wielu ciekawych ludzi realizujących swoje pasje. Trudno byłoby mi mnie, pilickiemu „ptokowi”, do nich dotrzeć gdyby nie pomoc członków redakcji.
  Po moim wycofaniu się z działania w redakcji domena funkcjonowała jeszcze do końca okresu na jaki została opłacona. UMiG nie wykazał żadnego zainteresowania stroną „Naszej Pilicy” a ja nie czułem potrzeby ponoszeniem dalszych kosztów jej utrzymywania. Wystarczyło zgłosić zmianę właściciela bez poniesienia z tego tytułu kosztów przez UMiG. Nie ponowiłem opłaty za kolejny okres i strona przestała działać w internecie. Przy okazji zamieszczam apel:
  Szanowny Panie Donosicielu,
  Kilka miesięcy temu napisał pan donos na mnie do prokuratury, urzędu skarbowego i UMiG w związku z napisaniem przeze mnie, przygotowaniem do druku i wydaniem książki „Królowa Elżbieta z Pilczy”. Całkowity dochód z jej sprzedaży, pomniejszony jedynie o koszt druku, poprzez Społeczny Zespół Ratowania Pilickiej Kolegiaty, trafił do naszej fary wspierając, na miarę naszych możliwości, jej fundusz remontowy. Dwie pierwsze instytucje wyśmiały pańskie dzieło pomimo tego, że nafaszerowane było paragrafami i artykułami KK jak świąteczny placek rodzynkami. Ma pan kolejne pole do popisu. Niewykluczone, że rejestrując za własne pieniądze domenę internetową, prowadząc ją i wspierając w ten sposób społecznie działającą redakcję popełniłem przestępstwo godne publicznej egzekucji na pilickim rynku. Gotów jestem na taki scenariusz. Nareszcie coś ciekawego działo by się w tym miejscu.
  p.s. Jestem niespełnionym sześćdziesięciolatkiem i jestem z tego dumny. Gdybym był „spełniony” siedziałbym teraz w kapciach przed telewizorem i czekał na Kostuchę. Tymczasem głowę mam pełną pomysłów. Nie narzekam na brak zaproszeń na spotkania poświęcone historii. Na Pilicy świat się nie kończy. „Pilickie ślady” [ link to jura-pilica.com ] są w całej Polsce, a w wielu z tych miejscowości pasjonaci lokalnej historii działają w ścisłej współpracy z lokalnymi instytucjami i władzami. Tam jestem mile widziany i nie odmawiam społecznej współpracy w realizowanych przez nich projektach. Nie narzekam również na kontakty z mieszkańcami naszej gminy. Cały czas otrzymuję wiele interesujących materiałów -dokumentów, wspomnień i fotografii, dokumentujących nieznane fakty z naszej lokalnej historii. Trafiają one na stronę http://www.jura-pilica.com, która łączy piliczan rozrzuconych po całym świecie. Za wszystkie te dowody sympatii i uznania serdecznie dziękuję.

 18. Dziękuję Panu Aleksandrowi za obszerne opisanie sytuacji. Zmienia to punkt widzenia. Szkoda tylko, że nadal link do strony gazety jest na Pana stronie i wprowadza w błąd. Nie ważne. Pozdrawiam.

 19. Dobrze by było, aby na poruszane tematy wypowiadali się ludzie, którzy na dany temat coś wiedzą, a nie eksperci z “bożej łaski”,którym się wydaje, że coś wiedzą. Tak się złożyło, że ja będąc dyrektorem biblioteki, byłam jednocześnie redaktorem naczelnym gazety Nasza Pilica. Mając wiadomości nie tylko na temat jej powstania, redagowania, ale także finansowania, postanowiłam dodać do dyskusji swój głos. Ale zacznijmy od początku: w 2014 roku 3 zapaleńców- społeczników podjęła wyzwanie i postanowiła stworzyć dla mieszkańców gazetę, w której zawarte byłyby informacje aktualne, dotyczące naszego życia społecznego, kulturalnego, a także powrót do historii. Wyszukiwaliśmy ciekawych ludzi, tematy, które według (początkowo naszych opinii), mogły zainteresować czytelników. W miarę rozwoju gazety dochodziły nowe tematy, często podsuwane nam przez naszych czytelników. Okazało się, że zainteresowanie gazetą jest tak duże, że wersja papierowa nie wystarcza mimo zwiększonego nakładu. Więc postanowiliśmy, aby gazeta ukazywała się również w wersji elektronicznej. Tę kwestię szeroko omówił redaktor Aleksander Kot, za co bardzo mu dziękuję, ponieważ to on zajmował się tym zagadnieniem. Zbierając materiały do numeru zaangażowaliśmy: własne pomysły, czas wolny, (ten wieczorny oraz sobotnio-niedzielny), kontakty osobiste z mieszkańcami. Korzystaliśmy z własnych materiałów archiwalnych, zdjęć, ze stron internetowych, a nierzadko z przepastnych szuflad naszych czytelników, którzy bardzo chętnie dzielili się z nami swoimi “skarbami”. Chcieliśmy pokazać czytelnikom, że żyjemy w pięknym miasteczku, o prze bogatej historii. Chcieliśmy pokazać, jak nasza Pilica zmieniała się przez lata, jak dzięki nowej powstającej infrastrukturze pięknieje,ile ciekawych rzeczy się dzieje. Bardzo ważni byli dla nas mieszkańcy dawni i obecni, którzy mają ciekawe pasje, którzy są naszą dumą i wizytówką nie tylko w kraju ale i na świecie. Jak wspomniał już pan Aleksander redakcja pracowała na prywatnym sprzęcie, w tym również komputerowym i płatnych aplikacjach; na prywatnym sprzęcie fotograficznym. Korzystaliśmy z własnych samochodów, bo przecież gazety ktoś musiał z drukarni przywieźć i rozwieźć do punktów dystrybucji w naszej gminie. Wydawcą gazety była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, jednak środki finansowe na ten cel otrzymywała z dotacji Rady Miasta i Gminy. Z tej puli opłacone było: skład do druku oraz wydruk każdego numeru. Łączny miesięczny koszt to około 3000 zł. Gazeta była miesięcznikiem, który ukazywał się w nakładzie 1700 egzemplarzy. Za przygotowanie artykułów do gazet, za materiały, za dojazd na odbywające się imprezy, za poświęcony czas nie otrzymywaliśmy wynagrodzenia. Nie było to także w zakresie moich obowiązków. Była to praca społeczna. Nie zaprzeczam- była bardzo ciekawa, przyjemna, rozwijająca i satysfakcjonująca, choć nie zabrakło momentów (delikatnie rzecz ujmując) niezasłużenie mało przyjemnych, zwłaszcza jeśli chodzi o formę, którą gazeta zaczęła przybierać pod koniec, a także jeśli chodzi o sprawę dotyczącą logo gazety. Uważam, że można było zmienić w tej kwestii formę działania ze strony Urzędu. Jednak cała wina, za zaistniałą, sytuację została przypisana mojej osobie, z czym się nie zgadzam do tej pory. Wyrazem tego było moje odejście, jako ostatniego członka z kolegium redakcyjnego. Z racji braku porozumienia w sprawie praw autorskich do Logo oraz szaty graficznej gazety, stara gazeta została zastąpiona innym wydawnictwem. Ja zaś z tego tytułu, mimo, że pracowałam społecznie zostałam ukarana karą porządkową, jak normalny pracownik. (Każdy wie, że wiąże się to z finansami…) Takie doznania na zawsze pozostawiają w sercu człowieka ślad. Każdy z nas, chce być za swoją pracę nie gloryfikowany, ale sprawiedliwie oceniony. Nie chcę i nie będę krytykować nowej gazety, nie mnie ją oceniać. Wiem ile pracy kosztuje przygotowanie każdego numeru. Ponadto każde kolegium ma prawo mieć własną wizję gazety, ale nie mogę przejść obojętnie nad kilkoma sprawami, które są dla mnie, dla redaktora starej gazety po prostu krzywdzące. Nie mogę zrozumieć jak redakcja w swoim słowie wstępnym powiedziała iż:
  na życzenie czytelników jest Gazeta jest bardziej przejrzysta. Chciałabym wiedzieć czy był prowadzony jakiś sondaż na ten temat? Czy nasi czytelnicy są aż tak zorientowani na temat: łamania stron, paginacji, szpalty…?
  Ponadto uważam że:
  1) bardzo dobrze jest krytykować, ale należy rozróżnić krytykę konstruktywną od zwykłego zarozumiałego krytykanctwa
  2) nowi redaktorzy- mieliście Naszą Pilicę jako pierwowzór, na którym, się oparliście. My musieliśmy wszystko wymyślić sami.
  3) nie sztuką jest przedrukować li tylko to, co jest na stronie internetowej Gminy my pisaliśmy większość artykułów sami.
  4) faktem jest, że czcionka Naszej Pilicy była mniejsza, bo po prostu szkoda nam było miejsca na rozstrzelenie druku. Mieliśmy tak dużo materiału, że chcieliśmy jak najwięcej zamieścić. Waszej dużej czcionki, nie tłumaczyła bym lepszą przejrzystością
  5) prawdą jest że nie zawsze udawało się zamieścić kącik kulinarny, w dobie bogatej oferty którą mamy jeśli chodzi zarówno o książki jaki prasę z tej tematyki- “świadomie i dobrowolnie i bez przymusu” często rezygnowaliśmy z takich wiadomości na rzecz innych.
  6) ostatnią stronę przeznaczyliśmy na archiwalne zdjęcia. Zamieszczane były z myślą o starszych czytelnikach, którzy jak się okazało, oglądali tę stronę z wielką nostalgią. Zwłaszcza te zdjęcia na których były osoby z czasów młodości. Przecież nic prostszego jak zamieścić plakat o imprezie, która ma się odbyć. Owszem zajawka być musi, bo u nas była. Nam było szkoda jednej strony na cały plakat.
  Każda redakcja ma prawo mieć własne zdanie, własną wizję gazety, ale może doceńmy pracę tych, którzy nie byli na etacie, tak jak to jest obecnie. My pracowaliśmy z potrzeby serca, Ja się ani nie żalę, ani nie chwalę. Tak jak powiedział mój przedmówca, robiliśmy to wszystko tak jak umieliśmy najlepiej. (Oczywiście, nie ustrzegliśmy się błędów i pomyłek, ale też nie jesteśmy fachowcami, ale tylko amatorami) Ocenę pozostawmy czytelnikom. Korzystam z okazji i bardzo serdecznie dziękuję moim kolegom redaktorom, za współpracę oraz osobom które współpracowały gościnnie. Dziękuję wszystkim czytelnikom i sympatykom Naszej Pilicy, za wszystkie ciepłe słowa uznania kierowane pod adresem naszego kolegium redakcyjnego. Dziękuję za wszystkie listy, maile, szczególnie te z zagranicy. Dziękuję za nadesłane materiały oraz za te dokumenty, które mi Państwo jeszcze dostarczacie. Obiecuję że będą one przekazane zgodnie z intencjami darczyńców.

  Do Karolinki : Tak, jestem 60latką. 34 lata pracowałam w Bibliotece, robiłam to co lubię. 26 lipca odeszłam na zasłużoną emeryturę, ale głowę mam jeszcze pełną pomysłów, może będę miała okazję wcielić je w życie i zrobić coś dobrego dla mieszkańców . Może nie wiesz, ale te działania, które rozpoczęłam, obecnie są kontynuowane (choć póki co, chwalić mi się nie wypada).Odeszłam w myśl piosenki: bo “Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść …” a Ty Karolinko jesteś chyba bardzo sfrustrowana, przemawia przez ciebie bardzo dużo goryczy, czy jest ci z tym dobrze? A może ktoś Ci zawyżył poprzeczkę, że lekceważysz poprzednie pokolenie? Czyżby jajo mądrzejsze od kury? Poczekamy na twoją 60tkę i na to, co po sobie zostawisz. Troszkę pokory, uśmiechaj się do ludzi to naprawdę nikomu jeszcze nie zaszkodziło .

 20. Karolinko co zawiniła Ci Pilica, że piszesz, że to jeden wielki g…. ? Dlaczego obrażasz ludzi tutaj mieszkających? Obrażasz ludzi kulturalnych, wykształconych, ludzi Oświaty a także ludzi większego czy też drobniejszego biznesu. Skoro tak nisko cenisz Pilicę, zmień miejsce zamieszkania, ale przedtem, zanim rzucisz g… miej odwagę podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem, jak to uczynili niektórzy, aby kiedyś twoje dzieci czy wnuki przeczytały co sądzisz o miejscu z którego pochodzisz.

 21. Moje imię i nazwisko nic nie zmieni w tej dyskusji. Gdyby nie strona Jura Pilica nawet nie wiedziała bym, że taka strona gdzie można się wypowiedzieć jest. Czy ktoś mi podniósł poprzeczkę z 60+? Nie. Raczej nie dał mi się wykazać na tej niwie. Nie mieszkam tu dzięki „Starym” rozporządzeniom. Moim rodzicom też było ciężko coś wybudować. Co zostało zmienione przez ostatnie 30 lat? Gdzie gospodarka przestrzenna? A powstało osiedle przy stawach? Ale nikt z mojej rodziny nie może zagospodarować pól na rozbudowę. I to nie jest efekt tej władzy a poprzedniej. Gazeta jest dla moich rodziców jedynym łącznikiem z tym co się tu dzieje. Nie korzystają z internetu i nie przeszkadza im, że te teksty już są gdzieś w internecie. Burza o Naszą Pilice w internecie? Nie posiadamy wszystkich numerów. Skoro widnieje link na stronie Pana Aleksandra to znaczy, że jest aktualny. Potem czyta się takie wspaniałe recenzje byłej gazety a porównania nie ma. Komentarze zaczytane tu dają do myślenia, że było to celowe. Ale sprawę trzeba było wyjaśnić i dziękuję w tym miejscu Panu. Nie mam wykształcenia kulturowego i nie skończyłam polonistyki a robić błędy rzecz ludzka. Nie ma potrzeby kopiowania tekstów z internetu przez Admina z wyjaśnieniem co to jest post a co to jest komentarz. Bo to się robi śmieszne. Nie mogę czynić dezercji z miejsca, w którym nie mieszkam ale zastanawiam się po co tu mieszkać? Skoro ktoś obcy (nie mieszkaniec – jak ja) korzysta z fajnej strony Pana Kota a przy okazji czyta jadki nie młodych ludzi a emerytów. Bo przecież trzeba czytać z uwagą (komentarz Lidia – emerytowany księgowa, teraz Pani Dyrektor). Pracy jest mnóstwo w Pilicy ale przekonanie, że kiedyś było fajniej jest mylne. Nie uchronnym jest mieć kiedyś 60+ ale ja też chcę coś zostawić po sobie. Pilica tego nie daje. Zamiast pisać – ortografia się kłania – przyciągnijcie ludzi młodych, którzy chcą tu robić biznes. Nie sklepikarzy. Przedsiebiorcow od turystyki. Teraz jest to niemozliwe. Brak planu zagospodarowania, problem z drogami wewnętrznymi, kamienicami na rynku do wynajmu dla turysty. To poruszajcie na sesji a nie bzdety przed wyborcze. Ja do Pilicy nie wrócę osiadlam gdzie indziej. Przestańcie się bawić jak dzieci w przedszkolu co ja dałem a co mi zabrali. Pani Dyrektor dziękuję za pracę teraz czas odpocząć a Panu Aleksandrowi za wyjaśnienie pewnych kwestii. Nie mam zamiaru odpowiadać już więcej na żadne komentarze. Bo i tak nikt nie zmieni mojego myślenia o tych terenach. Chyba, że zaczniecie zmieniać rzeczywistość a nie pisać komentarze co by było gdyby. Pozdrawiam. Karolina.

  • Z Twojego wpisu droga Karolino wynika, że nie mieszkasz w Pilicy i mało znasz realia. Twoje rozgoryczenie ma się nijak do poruszanych tutaj tematów. Widać, że nie czytałaś relacji z sesji, nie bywasz na sesjach i „nie żyjesz” życiem Pilicy. Pretensje o brak zagospodarowania przestrzennego czy zabudowy pól kieruj do włodarza naszej gminy a nie do nas 60 latków niemających nic wspólnego z zarządzaniem. Z racji tego, że wywołałaś mnie z szeregu pragnę Ci wyjaśnić, że napisałam jedynie fakty w odniesieniu do wypowiedzi Pana Burmistrza, jakoby biblioteka przynosiła straty. Mój wpis uważam za zasadny chociażby dlatego, żeby zdementować nieprawdziwe plotki. Pozdrawiam serdecznie i życzę pozytywnego załatwienia spraw rodzinnych.

 22. Pan Burmistrz przed poprzednimi wyborami obiecywał szerszy dostęp do usług medycznych. Uwierzyli w to moi dziadkowie, zagłosowali na niego. Niestety lekarzy różnych specjalności jak nie było tak nie ma. Jak się to ma do spełnienia obietnic wyborczych? Ciekawe co będzie obiecywał tym razem starając się na stanowisko burmistrza?

 23. Myślę że, nadszedł już najwyższy czas, abym dokończyła na łamach portalu swoją wypowiedź dotyczącą łączenia Biblioteki z Domem Kultury, a którą na Sesji przerwano mi słowami: [… świetnie się udało Pani zlikwidować Bibliotekę w Kidowie…]. Przerwanie mojej wypowiedzi takimi słowami i w tym momencie, miało przynieść zamierzony efekt, ale niestety nie jest to stwierdzenie prawdziwe. Pani Przewodnicząca ma, a przynajmniej mieć powinna, wiedzę, że Dyrektor Biblioteki (czy to ja czy będzie to ktoś inny) nie ma możliwości osobiście powołać czy też zlikwidować placówki. Jest to tylko i wyłącznie prawo organizatora. Można wnioskować o powołanie czy też prosić, aby placówki nie likwidowano. Dyrektor, czy kierownik, nie likwiduje komórki ot tak sobie. Nie zabiega o likwidację filii, gdyż podcinałby gałąź, na której siedzi. Sam pozbawiając siebie i pracownika pracy. Aby tak się stało, aby placówkę zlikwidować muszą być spełnione bardzo mocne przesłanki, tak było i w tym przypadku. Lokal w Kidowie, w którym mieściła się filia Biblioteczna, po zlikwidowaniu placówki pocztowej był ogrzewany jedynie grzejnikiem, co podczas ostrej zimy szczególnie dawało się we znaki, nie tylko osobie tam pracującej (zamarzała woda we wspólnej toalecie!) Cierpiał również księgozbiór. Książki były zawilgocone. Szczelność okien pozostawiała wiele do życzenia.Budynek nie był remontowany ponieważ podobno był przeznaczony do innych celów. Próbowano znaleźć lokal zastępczy. Przymiarki były nawet do lokalu, w którym niegdyś mieszkały osoby prywatne, w budynku gdzie mieszkali nauczyciele. Niestety, nie znalazło się odpowiednie pomieszczenie zastępcze. Pomimo tego jeszcze po zlikwidowaniu we wsi: Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Placówki Pocztowej, biblioteka funkcjonowała przez okres około 3 lat. Razem z przedstawicielami społeczności Kidowa, w tym także i pani Barbary Przybylik ( obecnej Przewodniczącej Rady MiG ), uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Kultury i prosiliśmy, aby pomimo tak trudnej sytuacji lokalowej biblioteka we wsi się ostała. Po likwidacji Szkoły spadła ilość czytelników-uczniów. Mieszkańcy, którzy zmuszeni byli załatwiać różne sprawy w Pilicy, to i przy okazji wymieniali książki w pilickiej bibliotece. Czytelnictwo w Kidowie zaczęło bardzo mocno spadać. Ten proces trwał i problem dobrze zna pani Przewodnicząca. Dziwi mnie, że dziś nie pamięta o naszych wspólnych rozmowach z Komisją Kultury, z poprzednim Burmistrzem, że nie pamięta rozmów z mieszkańcami Kidowa, w celu rozwiązania problemu. Jak to człowiek szybciutko zapomina, a jego punkt widzenia zależny jest od pełnionej funkcji. Filia Biblioteczna to nie tylko loka,l to olbrzymia masa książek, które trzeba było “zagospodarować” bo przecież to majątek. Ale to także, a może przede wszystkim pracownik. Na szczęście udało się pracownika przenieść do pracy, do Pilicy. Ponieważ nasza placówka prowadzi działalność gospodarczą- wynajem sali, więc pracownicy właśnie przydzielono tę część obowiązków. Cóż, w efekcie placówki bibliotecznej nie ma. Uczniowie zostali przeniesieni do szkoły w Dzwono-Sierbowicach -dostęp do biblioteki więc mają. Dorośli, którzy lubią czytać odwiedzają Bibliotekę w Pilicy, załatwiając różne sprawy życia codziennego. Pracownik został przeniesiony do Pilicy i pracuje nadal. Uważam że, wypowiedź Pani Przewodniczącej, była “pod publikę”. Kolejna kwestia to reorganizacja naszej Pilickiej placówki. Na pytanie które, często pada: “czy Pilica nie zasługuje na Dom Kultury”? Wszyscy zgodnym chórem odpowiadają: tak, tak, oczywiście, no bo jakby inaczej. Ale gdyby tak zapytać: czy Państwo wiedzą, że biblioteka pełni rolę Domu Kultury? Niewiele osób odpowie twierdząco, bo mieszkańca nie interesuje czy jest to Dom Kultury, czy Biblioteka na prawach Domu Kultury. Ważne, aby w tej instytucji się coś działo, aby mieszkańcom coś zaproponować, z oferty kulturalnej, a nie tylko, aby był zmieniony szyld. Domy Kultury wokół borykają się z problemami finansowymi. Zaczynają wprowadzać działalność komercyjną, za którą mnie postawiono zarzut, czy słuszny? Oceńcie państwo sami. Czy wygodnie jest wynająć salę, zrobić imprezkę, zapłacić i w domu mieć tak zwany święty spokój? Wielu odpowie, że tak. Dla biblioteki też jest korzyść, bo ma dodatkowy dochód, i dla Gminy również, bo o tyle zmniejsza to dotację dla Biblioteki. Jeśli państwo wynajmujecie salę, kuchnię, to czy chcecie mieć pomieszczenia zadbane, czyste, z wycyklinowaną podłogą, nowymi( bo po 12 latach zmienionymi firanami), i z pełnym wyposażeniem kuchni, między innymi: ze zmywarką? Myślę, że tak, bo dziś zmywarka w prywatnej kuchni to standard, nie wspominając już o lokalu przeznaczonym pod wynajem. Czy z tego, że ktoś dba o powierzone mienie, że doposaża w sprzęt salę i kuchnię (za zarobione pieniądze), można uczynić mu zarzut? Okazuje się, że tak. Czy to jest działalność przynosząca straty? Podobno tak. No cóż, ja odeszłam, a sprzęt został. A jak to będzie, kiedy będzie tylko typowa działalność kulturalna, bez działalności komercyjnej? Kiedy nie będzie można wynająć sali, czy też państwo przyklaśniecie i zgodnym chórem odpowiecie: taaaaaaaak!!! Wszystko można obiecać, że będzie za darmo, tylko obiecać to jedno, a wywiązać się z tego, to już coś innego. Mieliśmy już tego przykład w przypadku zajęć tanecznych dla dzieci. Przypomnę: że od 2014 roku Biblioteka po połączeniu 2 Instytucji Kultur tj. Biblioteki w Pilicy oraz Wiejskiego Domu Kultury w Przychodach zgodnie ze Statutem mogła organizować różne imprezy kulturalne. Zapis w Statucie został, ale niestety, mnie jako dyrektorowi w ubiegłym roku organizator dał nowy zakres obowiązków (nie do końca zgodny ze Statutem), w którym ograniczył moje działania głównie w sferze prowadzenia działalności kulturalnej. Pytacie mnie Państwo przy różnych okazjach: dlaczego nie ma koncertów, nie ma spotkań z historią, nie ma różnych imprez, które do tej pory były tak częste? Wyjaśniłam więc. Ostatnim spotkaniem Z Historią, było spotkanie poświęcone 600 rocznicy koronacji Królowej Elżbiety z Pilczy. Zaznaczam, nie było to spotkanie organizowane przez bibliotekę. Było ono tylko w sali bankietowej wynajętej i opłaconej przez osoby prywatne, co komuś się nie spodobało, i z tego tytułu organizatorzy mieli nieprzyjemności. O swoich wspominał już Aleksander Kot. Myślę. że dobrze by było, aby o swoich kłopotach opowiedział drugi z organizatorów – Andrzej Grabowski. Ja, akurat w tym czasie przebywałam na zwolnieniu lekarskim po skomplikowanym złamaniu ręki, więc znam tylko cząstkę. Wyjaśnić powinien sam zainteresowany. Tak, odeszłam na zasłużoną emeryturę. Jednym z powodów był brak jasności co do przyszłości placówki, którą kierowałam. Była to decyzja typu: nie chcę…. ale muszę. Mam nadzieję, że po tych wyjaśnieniach zrozumiecie mnie i nie będziecie już więcej pytać: Pani Haniu, dlaczego?

 24. Ważne, że ten Pan jak można się dowiedzieć z relacji sesji ma pomysła na to jak zrobić, aby opinia była pozytywna w kwestii powołania nowej instytucji. Klękajcie narody bo ręce opadają. Człowieku zacznij od powiększenia bazy lokalowej i zlikwidowania tego dziadostwa wokół bo parkingów tam brak, a nie od tworzenia nowej instytucji kultury skoro już jest. Gdzie tu logika i myślenie po gospodarsku ?.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.