SESJA 27.09.2018r. – RELACJA

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:  
     a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
     b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,             
     c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
     d) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi budżetu.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

          Po przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącą Rady, został on poszerzony o projekt Uchwały wniesiony przez Burmistrza w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Od 11.01.2018r. ustawodawca nakazuje wprowadzić zapisy do statutu, zwiększające udział obywateli w procesie kontrolowania organów publicznych, w związku z tym należy powołać komisję w celu możliwości weryfikacji pod względem merytorycznym, prawnym i organizacyjnym zmian do Statutu Miasta i Gminy Pilica. Burmistrz poinformował, że jest przygotowany projekt uchwały w sprawie powołania składu doraźnej Komisji Statutowej i z tego co wie Pani Przewodnicząca rozmawiała z osobami, które tutaj w projekcie uchwały wymienił i te osoby zgodę wyraziły, jest to związane z tym, że jeszcze w miesiącu październiku, w tej kadencji będzie się musiała odbyć sesja. Dokument zostanie Radzie przedłożony i będzie przedmiotem głosowania. Radni przegłosowali porządek obrad włącznie z projektem uchwały poszerzającej porządek wniesionym przez Burmistrza.

 

Interpelacje i zapytania radnych :

 

Tomasz Kwiecień

– Pierwsza interpelacja dotyczyła drogi scaleniowej na Sławniowie.
– Wyczyszczenie rowu przy drodze przy ulicy Wodnej.

Odpowiedź na interpelację :
– Burmistrz odpowiedział…[ na bieżąco jesteśmy informowani o problemie, są podjęte pewne działania, trzeba będzie drogę na małym fragmencie przebudować. Myślimy o małym projekcie, żeby woda nie płynęła na posesje.Była to inwestycja Rady Powiatu, ale będziemy musieli ją poprawić.

Rów jest zamulony – myślę, że uda się go wyczyścić…]

 

Wojciech Gamrot

– Wycięcie krzaków przy posesjach w Sławniowie 2279 ; 3046
– Zamontowanie lustra po drugiej stronie ul. Wodnej przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową.

Odpowiedź na interpelację :
– Pierwsza interpelacja ma być zrealizowana w najbliższym czasie.
– Zamontowanie lustra wymaga procedowania, ale jeśli będzie zasadność i możliwość to się temu przyjrzymy i zrealizujemy to zadanie.

 

Lucyna Borówka

– Prosi o dodatkowy autobus dowożący dzieci do szkoły w Wierbce.

Odpowiedź na interpelację :
– Burmistrz odpowiedział…[ jest przetarg na dowozy i od lat nie ulega zmianie ilość tras. Gmina nie przeprowadza tego przetargu, a przeprowadza ZEAS, natomiast dane udostępniane są firmie, która wygrywa. Dyrekcja każdej szkoły jest zobowiązana do ułożenia tras tak aby dzieci bezpiecznie mogły dojechać do szkoły. Ponieważ przetarg się odbył nie da się umowy aneksować…]

 

Andrzej Grabowski

– Interpelował o zadaszony przystanek przy ul.17 Stycznia w okolicy skrzyżowania z drogą na Wilcze Doły. Wprawdzie tam jest przystanek, ale brak zadaszenia jest uciążliwością dla dzieci i ich opiekunów oczekujących na autobus szkolny zwłaszcza w czasie niepogody.

– Zgłosił potrzebę naprawy mostu przy ul. Łaziennej, który wg opinii mieszkańców stanowi dla nich zagrożenie.

– Mieszkańcy proszą o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na żądanie przy skrzyżowaniu ulic Żarnowiecka, Piłsudskiego w kierunku Dobrej.

– Zwisająca i uszkodzona lampa przy ul. Marii Sobieskiej, stwarzająca zagrożenie dla przechodniów i pojazdów.

– Ponowienie interpelacji odnośnie naprawy oświetlenia na grobli przy rybaczówce, która jest skrutem drogi osiedla za mleczarnią – szkoła.

– Dlaczego Gmina nie dołożyła starań do rozreklamowania imprezy „Juromania” która odbywała się w Smoleniu, a przecież była to impreza promująca obiekt znajdujący się na terenie naszej gminy.

– Prośba o ponowne uzasadnienie odstąpienia Województwu w formie darowizny działek będących własnością Gminy zlokalizowanych w Smoleniu.

Odpowiedź na interpelację :
– Zadaszony przystanek….[ znam problem i warto się nad nim pochylić, zwłaszcza w okresie przynajmniej jesienno zimowym żeby ten dach tam był…]

– Remont mostu…[ remont to są nie małe koszty ale wyślę pracowników żeby zweryfikowali stan mostu…]

– W kwestii skrzyżowania Burmistrz odpowiedział…[ dyskusje na temat tego skrzyżowania toczą się wiele lat. Zgadzam się jest to niebezpieczne, ale skrzyżowanie, które jest w zarządzie województwa. Są prowadzone prace nad projektem wodociągu i kanalizacji ul. 3 Maja i ona się łączy ze skrzyżowaniem, są tam problemy własnościowe. Województwo ma to uregulować. Dopóki tego nie uregulują, to my jako Gmina, która zobowiązała się zaprojektować, projektant nie może skończyć tego projektu. A żeby uzyskać pozwolenie na budowę projektant musi mieć tak naprawdę wszystkie instrumenty, wszystkie procedury muszą być zrealizowane. No i województwo jakby realizuje tą procedurę ale z jakim skutkiem? na razie nie ma tego skutku pozytywnego. Oczywiście ileś tam działek jest już poprostowana, natomiast ileś działek jest do poprostowania powiedzmy spraw własnościowych. Czekamy, projektant czeka, który działa w imieniu naszego samorządu. Zaznaczam, że nie są to zadania samorządu, jest to dobra wola samorządu i oczywiście nasz interes jest, nie robimy tego z przymusu, robimy to dla bezpieczeństwa mieszkańców…]

– Odnośnie oświetlenia Burmistrz powiedział…[ uzbierało się kilka spraw dotyczących energetyki, wybieram się w przyszłym tygodniu więc te sprawy poruszę…]

– W sprawie braku reklamy imprezy promującej Smoleń Burmistrz powiedział…[ gmina nie była organizatorem, nie była wnioskodawcą. Mimo to była informacja w zakładce, w Urzędzie wisiały plakaty, tam gdzie było to możliwe tośmy reklamowali. Ja też byłem obecny. Nie możemy za kwestie nie będące po naszej stronie, brać odpowiedzialności na swoje barki…]

– W odpowiedzi dot. działek na Smoleniu Burmistrz odpowiedział radnemu Grabowskiemu iż głosował on w tej sprawie i uchwała została podjęta. Radny Grabowski przyznał, że głosował …[  głosowałem w dobrej wierze, bo chodnik jest miejscowości bardzo potrzebny – co do tego nikt nie ma wątpliwości…]  Burmistrz zripostował…[ co tu jest więcej do dodania ].

 

Barbara Przybylik

– Wycięcie starych spruchniałych wierzb, rosnących w pasie drogi przy ul. Szkolnej w okolicach posesji nr 25 w Kidowie.

– Wycinka krzaków przy zbiegu ul. Starowiejskiej ze Szkolną w okolicy posesji Nr 5.

Odpowiedź na interpelację :
– Pracownicy przeanalizują sytuację i stosowne wnioski zostaną złożone do ZDP.

 

 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH :

 

Uchwala Nr LII/362/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica

 

 

UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

 

UCHWAŁA Nr LII/364/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

 

 

Uchwała Nr LII/365/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27września 2018 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

 

Uchwała Nr LII/366/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 

 

Wolne  wnioski :

W wolnych wnioskach głos zabrał radny A. Grabowski i jeszcze raz poruszył sprawę odstąpienia województwu działek w Smoleniu. Stwierdził, że w poprzedniej radzie kiedy Gmina odsprzedawała działki, radni dostawali do wglądu mapki poglądowe wraz z danymi dot. powierzchni, lokalizacji i ukształtowania nieruchomości, jeszcze przed podjęciem uchwały. W tej Radzie czegoś takiego się nie praktykuje. Często się zdarza, że porządek obrad zostaje poszerzony o projekty uchwał, o których radni wcześniej nie byli informowani. W przypadku odstąpienia działek w Smoleniu, każdy z radnych głosował w dobrej wierze – ja również. Nie mając mapy, działkę Nr 193 wyobrażałem sobie jako wąski pas, biegnący wzdłuż pasa jezdni, który byłby potrzebny dla wykonania chodnika. Rzeczywistość okazała się inna. Okazuje się, że działka ta, to prostokąt, a odległość od pasa jezdni do jej granicy  wynosi ponad 3 metry. W przypadku dwóch pozostałych działek jest to odległość około 5 metrów, tak więc chodnik swobodnie się mieści. Czy więc zasadnym jest odstępowanie tych nieruchomości województwu ?  Burmistrz wyjaśnił : że na tych działkach będą wybudowane tzw. suche zbiorniki odparowujące wodę, czego nie powiedział w dniu, kiedy ta uchwała zapadała, a argumentacja wówczas była zgoła inna – cytuję :

[…Jeśli chodzi o ten punkt, to o tyle on jest ważny, dlatego też  ta sesja nadzwyczajna jest zwołana .Tak jak Państwo zdążyliście się już dowiedzieć ,realizujemy wspólnie z województwem temat dotyczący budowy ścieżki pieszo-rowerowej czy chodnika w miejscowości Smoleń .Trwają prace można powiedzieć dotyczące jakby uzupełnień do projektu. Projektanci z zobowiązań,które jeszcze mieli do tej pory, jeszcze się nie wywiązali. Ale przyszły jeszcze nowe okoliczności związane z wycinką drzew. To wszystko jest w trakcie. Odbyła się taka duża narada w Województwie w tym temacie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich  jak i Wydziału Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Oczywiście jest też kwestia trzech działek na Smoleniu, które my jako gmina dobrze by było, abyśmy przekazali, bo bez tego faktu tak naprawdę inwestycja nie mogłaby być zrealizowana. Są one niezbędne jakby do tego, aby można było zakończyć proces projektowania tak na prawdę i udostępnić te nieduże działki, które są tutaj dokładnie w uchwale opisane o jakiej są powierzchni . Z tego co tutaj widzę to jedna ma niecałe 13 arów, no, a dwie pozostałe to są dosłownie kilku arowe działki tak, że myślę że sprawa jest o tyle jasna. Wiadomo, że rada takie decyzje już podejmowała w poprzedniej kadencji, czy ewentualnie w tej kadencji takie tematy żeśmy już realizowali. Jak to się mówi ta konieczność nas lekko do tego może nie zmusza, ale jeżeli chcemy zrealizować w tej miejscowości też trzeba powiedzieć turystycznej, bo mamy zamek, tego typu inwestycje to województwo, no musi mieć do dyspozycji nie tylko nasze działki…]

 

Mieszkańcy Smolenia i nie tylko, będą zapewne śledzić przeznaczenie i los przedmiotowych działek. 

 

 

Uchwała Nr L/349/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego

link do mapy poglądowej przedmiotowych działek – Nr 193 ; 198 ; 204 / zaznacz dane o charakterze katastralnym /.

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&bbox=548021,285372,549474,286259&variant=KATASTER

 

 

1 komentarz do “SESJA 27.09.2018r. – RELACJA”

  1. Sesja się odbyła i BASTA. Interpelacje radnych puentowane są przez Pana Burmistrza starym zwyczajem, czyli: „przyjrzymy się, pochylimy się „i tak od 4 lat. Co do działek w Smoleniu, to sprawa jest wygląda na śliską. Najpierw Pan Burmistrz stwierdza, że bez tych działek nie można zakończyć projektu a później, że mają tam być suche zbiorniki odparowujące wodę. Czy przed głosowaniem tej Uchwały Pan Burmistrz nie wiedział jeszcze co tam będzie, czy te zbiorniki to „lanie wody”? Intrygującym jest stwierdzenie Pana Burmistrza na prośbę radnego Grabowskiego o ponowne uzasadnienie odstąpienia działek,że ten głosował w tej sprawie i uchwała została podjęta. Podjęcie uchwały nie jest przecież wyrokiem skazańca ściętego na szafocie. Głowa odpadła i przykleić jej się już nie da.Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej są tak popularne, że szkoda czasu o nich pisać. Jesteśmy jedyną gminą w okolicy, która notorycznie miesza w finansach.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.