SESJA 19.10.2018r. – RELACJA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Statutu Miasta i Gminy Pilica,
  2) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”,
  3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
  4) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Po przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącą Rady, został on poszerzony o projekty Uchwał wniesione przez Burmistrza w sprawie :

–  wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pilica tj. pkt. 6, ppkt. 3 [… chodzi o małą działkę ponad arową, która znajduje się przy ul. Kościuszki. Był tam jeden wniosek o zakup, bodajże sąsiada, o zakup tejże działki. Jednak przyszło pismo z TAURONU. Jest tam stacja transformatorowa, do której praktycznie można powiedzieć tylko od ul. Kościuszki jest dojazd ewentualnie przejście. Z drugiej strony jest wydeptana ścieżka, z tego wniosek, że ludzie tamtędy chodzą…]

dodatkowo wprowadzono do porządku obrad projekt uchwały :

 •  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

 

 •   w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.272.000 zł.
  Poszwżony porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.
  Przyjęto również jednogłośnie protokół obrad poprzedniej sesji.

 

Interpelacje i zapytania radnych :

 

Andrzej Grabowski

Pierwsza interpelacja dot. prowadzonej inwestycji – wymiana kanalizacji na ul. Kościuszki. Radny stwierdził …” iż zdaje sobie sprawę, że każda taka inwestycja powoduje pewien dyskomfort dla mieszkańców. Ale to co się tam dzieje, nie jest przez mieszkańców do zaakceptowania. Przemieszczający się po drodze ciężki sprzęt , powoduje powstawanie w drodze dużych dziur, które są wielkim utrudnieniem dla mieszkańców. Prośby kierowane do pracowników firmy, aby te wielkie ubytki doraźnie zasypać kruszywem, nie przynoszą efektu. Radny stwierdził, iż ze strony Gminy nie widać żadnego zainteresowania tą inwestycją…”

 

druga interpelacja – prośby mieszkańców ul. Kościuszki tych posesji, które nie były ujęte w projekcie obecnie realizowanym. Wg relacji osób zainteresowanych , oświadczono im, iż ich posesje nie będą podłączone do nowej kanalizacji, ponieważ podobno nie są uwzględnione w nowym projekcie, chociaż korzystają ze starego przyłącza od ponad 30 lat.Trzeba to też koniecznie wyjaśnić.

 

Trzecia interpelacja dot. gazety gminnej. Radny Grabowski widział osobiście pracowników Gminy jeżdżących i wrzucających na posesje ostatni numer gazety ” Nasze Miasto I Gmina Pilica” [… Pan powie, że Pan ma prawo, ale ona jest rzucana na ziemię, a przecież ludzie mają skrzynki na listy, są to przecież koszty i są to pieniądze gminne. Jest to publikacja Gminy i powinien być do tego szacunek. Nie wspomnę, że szczególnie ostatnie wydanie jest jedną wielką tubą propagandową i to trochę nie wypada ,aby z budżetowych pieniędzy robić sobie kampanię…]

 

Arkadiusz Wieczorek

prosił o udzielenie odpowiedzi na interpelacje ,na które do tej pory nie uzyskał odpowiedzi, a dot. narkotyków, dopalaczy występujących w naszych szkołach, wywozu śmieci oraz toru MTB, na które również odpowiedzi nie otrzymał.

 

Kolejnym pkt. porządku obrad była informacja Przewodniczącej Rady i Burmistrza MiG o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Następnie dyr. ZEAS  złożyła sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, o wynikach egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

 Statutu Miasta i Gminy Pilica.

Burmistrz stwierdził, iż […ustawodawca zobligował Urząd Miasta do uchwalenia nowego Statutu MiG, do czego została powołana Komisja, oczywiście pod okiem naszej Pani Mecenas. Jest dużo zmian dot. przede wszystkim jak będzie wyglądała sesja, że musi być nagrywana, musi być kamera, a wszystko to będzie odtwarzane w internecie. Będzie utworzona nowa komisja do spraw skarg, petycji i wniosków…]

Następnie głos zabrał radny Grabowski przypominając, iż w dniu poprzednim, na posiedzeniu wspólnym Komisji, zadał pytanie P. Mecenas : ” czy ustawodawca nakazuje wprowadzić do Regulaminu RMiG zapis, iż radny może składać interpelacje tylko w formie pisemnej ? ”
Z odpowiedzi jaką otrzymał wynikało, że tak, że jedyna forma składania interpelacji to forma pisemna. Radny poinformował, że po posiedzeniu Komisji sprawdził zapisy ustawy, a ponieważ zapis w projekcie naszego nowego Statutu wzbudził wątpliwości, skonsultował się z Biurem Prawnym. Z informacji, które uzyskał wynika, iż rzeczywiście istnieje obowiązek pisemnego składania interpelacji, jednak z zapisów Ustawy wynika, że ustawodawca nie wyklucza składania interpelacji ustnie. Zapis w projekcie naszego nowego Statutu stanowi : [… interpelacje i zapytania składane są wyłącznie w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi…]

Radny Grabowski stwierdził : ” … taki zapis ogranicza Radnych. Chciałbym żeby członkowie Komisji odnieśli się do tego opracowania…”

Oczywiście kwestię wyjaśnił Burmistrz, który jak powiedział ( wcześniej, nie był członkiem Komisji opracowującej nowy dokument ) stwierdził „… Statut ten został opracowany pod okiem prawnika, wiem że są różne interpretacje prawników. Nasza Pani Mecenas tak to zinterpretowała, ten zapis ustawowy…” Radny Grabowski zwrócił uwagę, że w Statucie nie ma również zapisu, który mówi o tym, że Radny ma prawo na Sesji odczytać składaną pisemną interpelację.

 

Radny Arkadiusz Wieczorek poddał propozycję, aby głosowanie nad tak ważnym dokumentem jakim jest Statut, przełożyć na następną Sesję, żeby wszystkie punkty doprecyzować, by ktoś nie zarzucił Radzie, iż Statut jest niedopracowany. Burmistrz odpowiedział, że nie wycofał z porządku obrad głosowania nad projektem uchwały i odkładanie głosowania jest niemożliwe.

Głos zabrał Tomasz Karpała, który potwierdził, że zarówno Statut jak i Regulamin Rady Miasta musi być uchwalony do końca tej kadencji, która kończy się 16 listopada.

 

Uchwała została przyjęta 11 głosami – za,  1- przeciw,  1 – wstrzymujący się.

 

Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia ” Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019″

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

 

Odpowiedzi na interpelacje :

 

 • Odpowiadając na interpelację radnego A. Grabowskiego Burmistrz powiedział : „… Gmina przekazuje firmie działkę, w tym przypadku drogę na ul. Kościuszki na czas budowy. Ja z nimi porozmawiam za pośrednictwem pracowników, aby jak najsolidniej wyrównywali te dziury, aby ludzie mogli się po tym placu budowy się poruszać…”

Wszyscy, którzy mają umowy, będą do kanalizacji podłączeni.
„… mam takie prawo aby w gminnej gazecie społeczeństwo poinformować co w tej kadencji się działo…”

 

Odpowiadając Radnemu A. Wieczorkowi powiedział : jeśli chodzi o używki na terenie szkół, które mogłyby mieć miejsce – myśmy takich informacji nie dostawali. Kolejne pytania Radnego Wieczorka pozostały bez odpowiedzi.

W wolnych wnioskach Przewodnicząca podsumowała 4 – letnią kadencję RM, jednocześnie dziękując za współpracę Burmistrzowi, Sekretarzowi, Skarbnikowi, Radnym oraz Sołtysom.

 

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych weszła w życie 11.01.2018r. Był więc czas na dyskusje, konsultacje i przygotowanie dokumentu tak bardzo ważnego, jakim jest Statut Gminy. Dlaczego więc u nas robiono to na ostatnią chwilę ?

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.