SESJA BUDŻETOWA

RELACJA Z SESJI BUDŻETOWEJ

z dnia 29.12.2016r.

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 .

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Złożeniec

stanowiących własność Gminy Pilica w drodze bezprzetargowej.

c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok .

d) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i

Komunalnych w Pilicy na 2017r.

e) uchwalenia budżetu Gminy na 2017r.

f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2017-

2026

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad sesji .

Po oficjalnym otwarciu sesji,Przewodnicząca Rady przystąpiła do pkt 2 porządku obrad czyli do przyjęcia protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji,który został poddany głosowaniu. Za przyjęciem protokołu byli wszyscy radni .

Zgłoszono następujące interpelacje :

Andrzej Grabowski :

 • oczyszczenie chodnika na odcinku od biblioteki do pierwszego skrzyżowania ( dot. ul. Zawierciańskiej do studni ) .

 • udrożnienia kratki ściekowej na tej samej ulicy na wysokości posesji firmy ogrodniczej .

Łukasz Majka :

 • prosił o interwencję w sprawie odwodnienia na drodze przy nowo wybudowanym chodniku , ponieważ nie spełnia ono swojej roli . Woda zalewa drogę we wsi Złożeniec przy ul. Wiesławów.

Łukasz Kudra :

 • zwrócił się z prośbą o wyrównanie drogi dojazdowej do pól , pomiędzy Sierbowicami a Szycami .,

Agata Adamczyk :

 • zgłosiła fakt,iż powierzchnia drogi na wys. szkoły w Wierbce jest wyższa niż chodnik , podczas deszczu woda powoduje jego zalewanie .

Rada podjęła następujące uchwały :

I. Uchwała współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017 . Treść uchwały została dostosowana do zaleceń wymaganych przez Nadzór Prawny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Uchwała Nr XXXII/233/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2016 r.

II. Kolejna uchwała dotyczyła zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej , będącą własnością Gminy Pilica , położonej w Złożeńcu o pow. 243m2. Burmistrz wyjaśnił , że zbycie następuje na wniosek właściciela sąsiedniej działki z przeznaczeniem na poprawę jej zagospodarowania .

Uchwała Nr XXXII/234/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2016 r.

III. Uchwała dotycząca zmian w budżecie na 2016.

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik

UCHWAŁA NR XXXII/235/2016 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 29 grudnia 2016 r.

IV. Ustalenie stawek jednostkowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy na 2017r. Pan A. Goncerz wyjaśnił , że zaproponowane wysokości stawek pozostają niezmienne w stosunku do roku 2016.

Uchwała Nr XXXII/236/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2016 roku

V. Uchwalenie budżetu na rok 2017.

Przed podjęciem uchwały Przewodnicząca Rady wyjaśniła , że pierwotny projekt uchwały został zmieniony. Uwzględniono uwagi i zalecenia , które zostały wniesione przez RIO . Dodatkowych wyjaśnień udzielił burmistrz , mówiąc że „ priorytetem jego działań jest rozwój infrastruktury Gminy…. ” (????????) . Był to moment kiedy każdy z radnych mógł zabrać głos w dyskusji , wyrażając swoją opinię na temat planowanego budżetu.

Skorzystał z tej możliwości W-ce Przewodniczący Rady A. Grabowski , który stwierdził , że przedstawiony Radzie do zatwierdzenia budżet, nie jest budżetem gwarantującym rozwój Gminy , a w szczególności miał duże zastrzeżenia, do zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2017. Część zadań inwestycyjnych określił jako zadania nierozwojowe tzn. takie , które nie wpłyną znacząco, czy też w ogóle na rozwój Gminy. Wątpliwości budziły u niego place zabaw i zewnętrzne siłownie. Stwierdził , że jeśli chodzi o ich budowę to nie są to duże pieniądze , a dopiero ich utrzymanie generuje duże koszty. A. Grabowski zadał radnym pytanie : czy wiedzą ile kosztuje utrzymanie miesięczne jednego placu zabaw ? Wyjaśnił , że jest to kwota ponad 600 zł. , trzeba to pomnożyć przez 12 miesięcy, razy ilość placów zabaw i wychodzi niezła suma . Nie jestem przeciwny placom zabaw i siłowniom,to też jest potrzebne ale uważam,że to zadanie powinniśmy odłożyć na inny czas, ponieważ na dzień dzisiejszy Gmina ma inne ważniejsze priorytety. Jeżeli ich teraz nie zrealizujemy, to szansa na ich realizację w przyszłości, może się odwlec albo nie powtórzyć . Zastrzeżenie budzi projekt budowy siłowni na dawnym amfiteatrze, na placu naprzeciwko Biedronki . Plac jest jedną wielką ruiną , jest kompromitacją dla naszej Gminy . Trzeba wyznaczyć od nowa funkcję dla tego miejsca , zrobić projekt i zagospodarować zgodnie z projektem. Nie róbmy czegoś od tyłu . Każdy normalny człowiek najpierw buduje dom , a dopiero później go mebluje . Nie stawiajmy siłowni byleby pokazać , że coś się robi , tym bardziej , że na chwilę obecną takie siłownie ogólnodostępne, są na kompleksie sportowym. Zadbał o to Dyrektor Leszek Sobota . Uważam , że na dzień dzisiejszy Pilicy to wystarczy . Przyszkolny kompleks jest dedykowany dzieciom , młodzieży i ludziom w średnim wieku . Zagospodarowując teren amfiteatru należy pomyśleć o ludziach starszych. Myślę , że dobrym pomysłem , akceptowanym przez ludzi III wieku , byłoby stworzenie mini parku , a dopiero w nim wydzielić miejsce i zamontować urządzenia do ćwiczeń , dostosowane do potrzeb i możliwości ludzi starszych . Miejsce to służyłoby do spotkań i integracji społeczeństwa , a że jest taka potrzeba, to przytoczę przykład ławeczek na ul. M.M Epstein ( o które tak długo prosiłem ) , a zadowolenie z ich zamontowania, mieszkańcy wyrażają przy każdej okazji . Kolejną sprawą było poruszenie budżetu obywatelskiego dla Pilicy . Radny Grabowski przypomniał Burmistrzowi , że swego czasu składał interpelacje dotyczącą tegoż budżetu dla Pilicy . Uzyskał wówczas odpowiedź ….” że z uwagi na planowane w Pilicy duże inwestycje , Gmina nie może sobie pozwolić na fundusz obywatelski dla Pilicy…” No cóż… jakoś tych inwestycji nie widzimy . Wiceprzewodniczący przypomniał o obietnicach składanych przez Burmistrza , dotyczących zadania inwestycyjnego (kanalizacji i wody) , które miało być realizowane w roku 2017 na ul. 3 Maja . Niestety , zadanie to pozostało tylko w sferze obietnic , ponieważ w planie zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji na rok 2017, inwestycja ta nie została uwzględniona. Ta tak bardzo potrzebna Pilicy inwestycja była przygotowywana jeszcze przez poprzednią władzę, a realizacja tegoż przedsięwzięcia byłaby z pewnością zaliczana do inwestycji przynoszących rozwój i wymierne korzyści. Przedłużanie rozpoczęcia tegoż zadania może skutkować tym , że straci się stosowne pozwolenia i całą procedurę trzeba będzie zaczynać od początku , nie mówiąc już o poniesionych kosztach , które pójdą w niwecz . Kolejną kwestią podniesioną przez radnego Grabowskiego była budowa dróg na osiedlu za mleczarnią . Są wybudowane nowe domy, a ludzie grzęzną w błocie nie mogąc do nich dojechać . Nadmienił , że jeszcze za poprzedniej kadencji, było przeprowadzane scalanie gruntów między innymi w kierunku Złożeńca oraz od ul. Jana Pawła w stronę Dzwonowic . To scalanie doszło do skutku . W stosunku do społeczeństwa były pewne wymogi . Właściciele tutejszych gruntów z racji obowiązujących przepisów, musieli wnieść tak zwaną opłatę adiacencką . Jest to nic innego, jak partycypacja w kosztach mającej być tworzonej infrastruktury technicznej, do której to zobowiązała się Gmina . Na dzień dzisiejszy Gmina niewiele robi w tym kierunku, aby wywiązać się wobec właścicieli gruntów , a oni nadal czekają mimo, iż wnosząc opłatę wywiązali się wobec Gminy. Jedni z nich chcą się budować , drudzy odsprzedać, co wiąże się z napływem nowych mieszkańców czyli podatników. Skutkowałoby to dodatkowymi wpływami do budżetu Gminy z różnego tytułu . Nie widzę działań związanych z tworzeniem infrastruktury , co podobno dla Pana Panie Burmistrzu jest priorytetem . Nawiązując do wypowiedzi radnego T. Karpały (na wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych) dot. wyciszenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Pilicy , radny Grabowski z ubolewaniem stwierdził, że problem wyciszenia hali do dziś nie został rozwiązany , choć Dyr. Leszek Sobota zwracał się zarówno do radnych, jak i do Gminy o pomoc w rozwiązaniu problemu. Problem ten jest odbijany przez Gminę niczym piłeczka, a przecież tu chodzi przede wszystkim, o zdrowie dzieci naszej Gminy i ich nauczycieli. Zaapelował do Burmistrza o udzielenie Dyr. Szkoły pomocy i wsparcia, aby ten problem definitywnie rozwiązać . Następnym przykładem inwestycji rozwojowych byłoby stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w Pilicy ( co jest sugerowane przez społeczeństwo ). Mamy ku temu możliwości, ponieważ Gmina jest właścicielem dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w niewielkiej odległości od rynku . Inwestycja taka byłaby korzystna dla wszystkich. Kończąc swoją wypowiedź dotyczącą budżetu na 2017r. radny Grabowski oświadczył, że z dużą częścią zadań inwestycyjnych zawartych w projekcie się nie zgadza i będzie głosował przeciwko temu budżetowi .Tak też uczynił.

Odniesienie Burmistrza do tematów poruszanych przez radnego A. Grabowskiego:

 1. place zabaw-nie tylko w naszej gminie budowane są place zabaw. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego i tak, jak było w poprzedniej kadencji, z funduszy unijnych. Wiele sołectw chce takie place mieć w swojej wsi, bo dlaczego może być plac zabaw w Przychodach, a w innych wsiach nie.

 2. Plac usytuowany naprzeciw Biedronki od wielu lat , nawet za poprzednich kadencji nie był zagospodarowany. Siłownia (jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony ) nie ma ściśle określonych urządzeń do ćwiczeń. Zapewne będzie można je dostosować do ludzi starszych. Powiedział…”myślę, że ten plac i tak by się zmienił po zainstalowaniu urządzeń, nawet przy tych połamanych ławkach i starych, betonowych płytach”.

 3. Wyjaśniając kwestię budowy infrastruktury technicznej, na nowo powstałych osiedlach po scaleniowych Burmistrz odniósł się do kosztorysu tej inwestycji, który wynosi 13 mln złotych, na co Gminy nie stać. Jest to problem nie tylko tej, ale i przyszłej kadencji. Zgodził się z radnym A.G. Iż jest to ogromny problem dla ludzi mających na tych osiedlach domy.

 4. W temacie parkingów Burmistrz wyjaśnił, iż warunkiem budowy parkingów jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to proces czasochłonny i kosztowny. Jak powiedział” nie jesteśmy wyjątkową Gminą, gdzie miejsc parkingowych brakuje. Mieszkańcy mają kulturę osobistą, parkują w znanych sobie zakamarkach ulic blisko rynku, udostępniając parking przy płycie rynku gościom i osobom z zewnątrz”.

 5. W sprawie wyciszenia hali sportowej Burmistrz wyjaśnił, iż każdy z dyrektorów placówek dysponuje budżetem, a także ma środki dodatkowe pozyskane np. z wynajmu sali. To do dyrektora należy ustalenie priorytetu, co do wydatków. W szkole pracują nauczyciele i im problem jest bardziej znany, niż pracownikom gminy. Burmistrz obiecał, że być może uda się wygospodarować w roku 2017 środki, aby dołożyć do inwestycji. Jak wskazał, decyzja należy do dyrektora.

  Do poruszanej kwestii odniósł się radny Karpała Tomasz, który stwierdził, że dobrze by było , aby szkoła i gmina doszły do porozumienia i rozwiązały problem.

  Odniósł się także do inwestycji na placu dawnego amfiteatru, przyznając rację radnemu A. Grabowskiemu, że plac należy zagospodarować, a także Burmistrzowi, że zamontowanie urządzeń do ćwiczeń będzie dobrym tego początkiem.

Uchwała o przyjęciu budżetu na 2017 r została przyjęta wynikiem: 14 głosów ZA 1 głos PRZECIW.

UCHWAŁA NR XXXII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 29 grudnia 2016 r

VI. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXII/238/2016 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 29 grudnia 2016

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE

ad 1. A.GRABOWSKI

Burmistrz stwierdził,że utrzymanie czystości chodnika należy do właściciela posesji. Z tego co wiadomo, są właściciele posesji przy ul,Zawierciańskiej m.in. biblioteka. W związku z tym scedował sprzątanie na dyrektora biblioteki. Sprzeciwił się temu Sołtys Biskupic, Jerzy Kyć przytaczając przepis Ustawy stanowiący, że jeżeli chodnik oddzielony jest od posesji pasem zieleni, to obowiązek sprzątania leży po stronie zarządcy dróg. Zdaniem Burmistrza „ pracownik biblioteki ma zwiększony etat i nic nie stoi na przeszkodzie, aby posprzątał”. Poinformował też, że przyjrzy się Ustawie i podejmie decyzje…. (czy pracownik biblioteki może wykonywać takie prace w przypadku kiedy zarządcą chodnika i drogi jest inny podmiot , a nie biblioteka ? )

ad.2

Sprawa niedrożności kratki ściekowej zostanie zgłoszona do właściciela drogi wojewódzkiej.

ad.1 Ł. MAJKA

Udrożnienie odpływu zostanie zgłoszone do powiatu.

ad.1 Ł. KUDRA

Droga, o której mowa w interpelacji jest drogą gminną i jest szansa na jej poprawę.

ad.1 A. ADAMCZYK

Należy przyjrzeć się sprawie, a ponieważ jest to niewielka inwestycja, zapewne uda się ją zrealizować.

Zakończeniem ostatniej sesji w 2016r były życzenia Noworoczne od Burmistrza.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.