SESJA 31.01.2017r.

Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31.01.2017r.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pilica,

b) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c) nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy,

d) zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizowania pkt 2 porządku obrad,którym jest przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

Uwagi do protokołu zgłosił radny Andrzej Grabowski . Wyraził niezadowolenie z faktu, że protokół był opublikowany bardzo późno, na dzień przed sesją, a każdy radny powinien mieć czas na to, aby się z nim wcześniej na spokojnie zapoznać. Treści, a przynajmniej jej części jaka jest zawarta w protokole opublikowanym przez Gminę zarzucił, że nie odzwierciedla prawdziwego przebiegu obrad sesji. Powiedział, że w protokole są użyte zdania, których nie wypowiedział, a są one zawarte w protokole, jak również są i takie, które są wyrwane z kontekstu i wypaczają sens jego wypowiedzi. (czy to jest celowe działanie ? ) Podał przykłady przekręconych wypowiedzi . W protokole Gminy napisane jest , że radny Grabowski jest przeciwny budowaniu drugiej siłowni w Pilicy. Zaprzeczył temu nieprawdziwemu stwierdzeniu, wyraźnie podkreślając, że z jego ust takie zdanie nie padło. Przypomniał, iż powiedział, że najpierw trzeba wyznaczyć funkcję dla placu naprzeciwko Biedronki, zagospodarować teren zgodnie z projektem, a dopiero na końcu montować urządzenia do ćwiczeń i najlepiej aby dedykowane ludziom starszym. Wiceprzewodniczący miał również zastrzeżenia do lakonicznego stwierdzenia w protokole „przypomniał, że zgłaszał potrzebę utworzenia budżetu obywatelskiego” . Potwierdził wypowiedzenie tych słów, zaznaczając jednocześnie, że zostały one wyrwane z kontekstu wypowiedzi, a i w protokole Gminy nie zamieszczono odpowiedzi burmistrza, w której to ustosunkował się do poruszanej kwestii przez radnego Grabowskiego, stwierdzającej , że ze względu na duże planowane w Pilicy inwestycje, Gmina nie może pozwolić sobie na fundusz obywatelski. W związku z tym A. G. wyraził niezadowolenie dlaczego inwestycja tak potrzebna Pilicy, a obiecywana wcześniej – chodzi o przebudowę sieci kanalizacyjnej na ul. 3 Maja nie jest ujęta w planie zadań inwestycyjnych. Jego wypowiedź nie znalazła odbicia w protokole. Protokół nie uwzględnił, również faktu wydania przez Burmistrza polecenia Pani Kowalskiej, posprzątania chodnika nie należącego do biblioteki, a w protokole jest zapis: „ Pan A. Grabowski nadmienił, że uporządkowaniem chodnika zajęła się Pani Dyrektor Biblioteki ” co jest niezgodne z prawdą, bo takie słowa nie padły. Radny miał również zastrzeżenia do nie umieszczenia w protokole wypowiedzi Pana Sołtysa Jerzego Kycia, który w wolnych wnioskach stwierdził…” że zgodnie z ustawą jeżeli właściciela posesji dzieli pas zieleni, a chodnik znajduje się w pasie ruchu drogowym to sprzątanie chodnika należy do właściciela drogi czyli do Rejonu Dróg…”

Na tym radny Grabowski odnośnie uwag do protokołu z poprzedniej sesji swoją wypowiedź zakończył oświadczając, że jest on dla niego nie do przyjęcia i na koniec zwrócił się do radnych słowami „ myślę, że szanowni radni też protokół czytaliście i ciekawy jestem jak się do niego ustosunkujecie ? ”.

Protokół został przyjęty większością głosów (10 radnych głosowało za, 2 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu).

Zgłoszono następujące interpelacje :

Tomasz Kwiecień :

 • prośba o utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Dobra do posesji Państwa Ziaja, Bąchor i Latacz .

 • Utwardzenie dojazdu do posesji koło remizy OSP.

Burmistrz stwierdził, iż utwardzenie dojazdów do posesji w Dobrej będzie możliwe w ramach bieżącego utrzymania dróg, w tym celu wykorzystane zostanie kruszywo pochodzące z drogi w Cisowej, a obecnie składowane na placu gminnym w Wierzbicy.

Marek Koniec :

 • uzupełnienie spalonych żarówek w oświetleniu ulicznym w Pilicy przy ulisy Księżnej, Senatorskiej i M.M. Epstein.

  Sprawa uzupełnienia braków w oświetleniu dotyczących ulic wskazanych w interpelacji, zostanie przekazana firmie TAURON.

Lucyna Borówka :

 • prosiła o założenie oświetlenia lub wybudowanie chodnika w Dobrakowie na odcinku drogi od Kościoła.

Oświetlenie wskazanego w interpelacji odcinka drogi w Dobrakowie wymaga dużych nakładów finansowych. Burmistrz wyjaśnił iż możliwości finansowe Gminy są ograniczone, na chwilę obecną dodatkową przeszkodą w zrealizowaniu tej interpelacji jest brak słupów na zgłaszanym odcinku drogi.

Andrzej Grabowski :

 • Poprosił o rozeznanie przez Gminę możliwości przystąpienia do programu, który umożliwiałby dofinansowanie i montaż ekologicznych pieców C.O. ( podobnie jak solarów ). Czyta się, że inne gminy z takich programów korzystają, myślę, że społeczeństwo byłoby zainteresowane takim programem, ponieważ smog dokucza zwłaszcza mieszkańcom rynku, a dofinansowania są niemałe – sięgają nawet 80% wartości pieca. Mówi się o kwotach nawet od 5 do 8 tys. zł. Uważam, że jest to ważna sprawa gdyż korzyści byłyby wielorakie : od wymiernych finansowych, mam na myśli konkretnego właściciela, który skorzystał z programu, poprzez szeroko pojętą i dalekowzroczną korzyść w aspekcie ekologicznym i zdrowotnym. Jest to nie bez znaczenia dla rozwijającej się turystyki także zimowej. Mamy przecież w okolicy wyciągi narciarskie, które odwiedzają turyści, a świadomość, że przyjeżdża się do miejscowości gdzie jest czyste powietrze na pewno byłaby dodatkowym atutem.

 • Ponowienie interpelacji w sprawie lustra na Zarzeczu.

 • W związku z licznymi pytaniami mieszkańców radny zwrócił się do Burmistrza o określenie terminu rozpoczęcia prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej przy ul. 3 Maja w Pilicy.

 • Kolejna interpelacja dotyczyła termomodernizacji budynku biblioteki. Inwestycja ta była zapowiadana do realizacji w 2017r, a nie znalazła się w planie zadań inwestycyjnych na ten rok. Proszę o wyjaśnienie.

Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nic mu nie wiadomo o programach, z których można by było pozyskać środki na dofinansowanie do zakupów pieców ekologicznych. Zasugerował, aby każdy indywidualnie zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i tam zaczerpnął informacji na temat dofinansowania wymiany pieców i przydomowych oczyszczalni ścieków. Do naszego Urzędu wpłynęło ponad 700 wniosków na przydomowe oczyszczalnie. Jest to ogromna kwota do pozyskania dofinansowania do takiej ilości wniosków, ponieważ koszt takiej jednej oczyszczalni to ok. 15.000 zł. A więc szanse na pozyskanie takiej kwoty nie ma możliwości, może gdyby liczba wniosków była ok. 200 to szanse byłyby większe na pozyskanie środków ( to jaki cel miało wydłużanie terminów przyjmowania wniosków skoro było wiadomo, że Gmina może przełknąć tylko ok. 200 wniosków ? ).

W kwestii lustra na Zarzeczu Burmistrz wyjaśnił, iż pracownik poinformował go, że sprawa ta jest już załatwiona.

Kanalizacja ulicy 3Maja – Burmistrz odpowiedział, że aby można było przystąpić do budowy sieci kanalizacyjnej , najpierw Województwo musi uregulować stan prawny nieruchomości, które wchodzą w pas drogowy przy ul. 3Maja.

Co do termomodernizacji, padła odpowiedź, że w tym okresie programowania było to niemożliwe, aby tą inwestycję realizować, ponieważ były inne priorytety. W tym roku zostanie złożony wniosek, a z realizacją inwestycji mamy czas do roku 2020.  Nadmienił również, że nie jest w stanie zapewnić, czy zakres robót będzie realizowany w całości tak jak to opiewa projekt.

Arkadiusz Wieczorek :

 • poruszył problem bezpieczeństwa na naszych drogach, zarówno powiatowych jak i gminnych. Jest bardzo ślisko tak na drogach jak i chodnikach. Prosił o odśnieżenie drogi Wierzbica-Kleszczowa, twierdząc, że powiat o tym odcinku zapomina.

Burmistrz stwierdził, że do odśnieżania zgłosił się tylko jeden wykonawca i do niego też docierają informacje , że nie zawsze jest on solidny, wykonując tę usługę.

Lukasz Majka :

 • prosił o interwencję w sprawie wywozu nieczystości stałych w miejscowości Smoleń  -Doły. Nie były zabierane od dwóch miesięcy.

Sprawa ta ma być załatwiona od ręki i jak zapewnił Włodarz, zostanie wystosowane pismo do firmy, aby te nieczystości zabrać.

Wojciech Gamrot :

 • zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą utrzymanie czystości na chodniku jest obowiązkiem właścicieli posesji. Jednak często się zdarza, że właścicielami tych posesji są osoby starsze, którym trudno jest odśnieżać po obfitych opadach. Zapytał czy w związku z tym Gmina mogłaby pomyśleć, aby osobom starszym pomóc w tym zakresie.

Burmistrz stwierdził, że może kiedyś dojdziemy do tego, że Gmina będzie robić to za tych ludzi, ale na dzień dzisiejszy nas na to nie stać z powodów finansowych.

Tomasz Karpała :

 • poprosił, aby wpłynąć na właścicieli nieruchomości przy ulicy Reformackiej, aby dokonali rozbiórki budynku, ponieważ jest w bardzo złym stanie.

 • odnosząc się do interpelacji radnego Grabowskiego, radny Karpała zaproponował rozważenie możliwości zorganizowania pod patronatem Burmistrza akcji na temat czym bezpiecznie palić w piecu.

 • kolejna interpelacja dotyczyła przejazdu ciężkich pojazdów przez centrum Pilicy. Zaproponował, aby zorganizować komisję i zaprosić na nią przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za organizację ruchu, bezpieczeństwa oraz konserwatora zabytków.

 • ponowienie interpelacji dotyczącej zamontowania w rynku stojaków na rowery jak i zadał pytanie czy Gmina przewiduje jakieś ulgi dla przyszłych inwestorów.

Co do budynku przy ul. Reformackiej Burmistrz stwierdził, że zgodnie z przepisami Gmina nie ma prawa dokonać rozbiórki tego budynku. Ten obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości.

Co do ul. Krakowskiej Burmistrz wyraził aprobatę, aby na komisję zaprosić w/w przedstawicieli instytucji i pochylić się nad problemem tejże ulicy.

Jeśli chodzi o ulgi czy też inne formy zachęty dla przyszłych inwestorów, to podstawą działań takich zachęt musi być stworzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wcześniej się nie zacznie jak w roku 2018 .Co do stojaków, obiecano, że zrobi się rozeznanie gdzie je usytuować, tak aby nie szpeciły rynku , a miejsce dla 20 stanowisk rowerowych zapewne się znajdzie .

Barbara Przybylik :

 • prosiła o udrożnienie rowów w Siadczy w kierunku Dobrakowa.

  Burmistrz stwierdził, że trzy lata temu taka konserwacja rowów tam się odbyła, ale z jego wypowiedzi nie wynikało, że tym problemem zajmie się w najbliższym czasie.

Rada podjęła następujące uchwały :

 1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pilica.

  UCHWAŁA NR XXXIII/239/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 31 stycznia 2017 r.

 2. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .

  Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2017 r.

III. Uchwała nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 31 stycznia 2017 r.

 1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

  UCHWAŁA NR XXXIII/242/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wolne wnioski :

 • Głos zabrał Sołtys Biskupic Pan Jerzy Kyć. Poruszył problem zaśnieżonych przystanków autobusowych. Poinformował, że interweniując w tej sprawie w Rejonie Dróg, odpowiedziano mu, że odśnieżanie przystanków należy do Gminy, ta zaś twierdzi, że są trzy definicje jeśli chodzi o pas drogowy. Sołtys stwierdził, że to Gmina jest od tego, aby wyegzekwować od tego na kim spoczywa obowiązek odśnieżania. Poruszył również sprawę zawalania śniegiem chodników przez pługi. Mieszkańcy odśnieżają, a pługi zasypują – syzyfowa praca. Poinformował, że zgłasza Gminie te problemy i mają one być rozwiązane raz na zawsze.

 • Sołtys M. Opiłka zgłosił problem lamp oświetlających ulice, które jak stwierdził za długo się świecą bo do godz. 8.00 rano, a za to wszystko musi płacić Gmina .

Po zakończeniu wolnych wniosków Sesja została zakończona .

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.