Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 27.06.2017r.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach :

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026,

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica w drodze bezprzetargowej,

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości nr 145/5 położonej w Kidowie.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.

 • Zamknięcie obrad sesji

 • Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizowania pkt 2 porządku obrad, którym jest przyjęcie protokołów z przebiegu obrad 2 poprzednich sesji. Protokoły przyjęto jednogłośnie .

  Interpelacje i zapytania radnych :

  A. Adamczyk :

  • Prośba o poprawę nawierzchni drogi szutrowej w Wierbce równoległa do Maleszyńskiej i Zielonej.

  Odpowiedź na interpelację :

  Tą drogę już w tej kadencji naprawialiśmy. Skonsultuję się z Panią Skarbnik odnośnie naszych możliwości finansowych.

  Ł. Majka :

  • Na jakim etapie jest komunalizacja zamku w Smoleniu.
 • Jakie są możliwości nabycia budynku w którym był sklep w Smoleniu i na jakim etapie jest sprawa chodnika w Smoleniu.

 • Remont przystanku koło remizy w Złożeńcu

 • Zniwelowanie nierówności na drodze gminnej między Smoleniem a Złożeńcem.

 • Czy jest możliwość wcześniejszego wykonania remontu drogi na ul. Krakowskiej.

 • Barierka mostu przy ul. Mickiewicza, temat był wcześniej poruszany ale nadal stanowi ona zagrożenie .

 • Odpowiedź na interpelację :

  Jeśli chodzi o komunalizację zamku. Burmistrz stwierdził, że Gmina wnioskowała o nią. Na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło, Gmina nadal dzierżawi zamek od Skarbu Państwa, a od negatywnych decyzji będzie się odwoływała. Jeśli chodzi o chodnik w Smoleniu to po naszej stronie jest projekt chodnika. Okazało się, że chodnik w pasie drogi się nie mieści ale jest duża determinacja aby ten problem rozwiązać i sfinalizować inwestycję.

  Remont przystanku koło remizy w Złożeńcu: Możemy się zdecydować na mały remont (pomalować, odświeżyć) ale na duży remont nas nie stać.

  Zakup budynku w Smoleniu : na razie na to Gmina nie może sobie pozwolić.

  Barierka na moście : odpowiednie służby twierdzą, że barierka została zrobiona zgodnie z wszelkimi przepisami i normami.

  T. Kwiecień :

  • remont rowu w Sławniowie
 • oświetlenie na obwodnicy

 • sprawa fetoru w okolicy stacji paliw. Ludzie proszą o interwencję.

 • Odpowiedź na interpelację :

  Rów na ul. Wodnej czeka w kolejności do realizacji.

  Oświetlenie na obwodnicy : może w przyszłości uda się to zrealizować ale na razie musimy to odłożyć.

  Zapachy z oczyszczalni: oczyszczalnia wymaga modernizacji jak i są prowadzone rozmowy ze Świeżyzną, myślę, że przyniosą odpowiedni efekt i skutek. Należy pamiętać, że zakład daje pracę i też nie możemy nakładać kar, które by skutkowały tym, że zwiną interes i się stąd wyniosą.

  Tomasz Karpała :

  • sprawa dotyczy tirów przejeżdżających przez centrum Pilicy. Konserwator przysłał pismo w którym to stwierdza, że popiera wyłączenie z ruchu samochodów ciężkich w obrębie strefy zabytkowej tj. ul. Barbary, Krakowskiej i Plac Mickiewicza. Prośba aby na podstawie tego pisma przyjąć procedurę skutkującą wstrzymaniem ruchu na tych ulicach.
 • prośba aby wystąpić do operatorów sieci komórkowych aby poprawili zasięg emitowanego sygnału na terenie naszej gminy.

 • z uwagi na zapowiadane upały prośba aby na rynku straż zainstalowała kurtynę wodną.

 • sugestia względem reklam usytuowanych na obiektach gminnych aby Gmina na tym zarabiała.

 • ustawić zakaz wjazdu tirów na ul. Wolności.

 • ponowienie interpelacji, którą kiedyś składał radny Grabowski, a dotyczyła ona remontu drogi przy ul. 17 Stycznia w kierunku Kocikowej.

 • Odpowiedź na interpelację :

  Tiry : wyrażamy chęć i wolę aby z centrum Pilicy tiry zabrać. My zaproponujemy, że oddajemy do dyspozycji drogę na obwodnicy powiatowi. Jeśli byłaby konieczność przebudowy skrzyżowań to też jesteśmy skłonni partycypować w kosztach. Jest z naszej strony dobra wola ale nie ma zrozumienia Zarządu Dróg i Powiatu.

  Telefonia komórkowa : jeżeli ktoś by się zgłosił z propozycją założenia masztu na nieruchomości gminnej to dam pod obrady radzie. Nie mam wpływu na firmy komercyjne.

  Kurtyna wodna : porozmawiam ze strażą bo nie wiem jakie w tej kwestii mamy możliwości.

  Reklamy : jest uchwała regulująca sprawy reklam ale patrząc na wizerunek to za dużo reklam byłoby niewskazane.

  ul. 17 Stycznia : były prowadzone rozmowy ze Starostwem w sprawie remontu tej drogi. Mogę tylko prosić i apelować, że jest taka potrzeba.

  Ł. Kudra :

  • sprawa chodnika w Sierbowicach i Szycach

  Odpowiedź na interpelację :

  Chodnik : jest to droga powiatowa, być może Sierbowice i Szyce tego chodnika i remontu drogi się doczekają.

  M. Omyła :

  • oczyszczenie i naprawa rowów w Cisowej
 • wypływająca woda na jezdnię, omija rów

 • zainstalowanie w Urzędzie systemu płatności elektronicznej

 • Odpowiedź na interpelację :

  Rowy : z uwagi, że te rowy są przy nowo wybudowanej drogi, jest to wszystko na gwarancji i będzie interwencja. Będzie również interwencja w powiecie odnośnie udrożnienia przepustów.

  System elektronicznych płatności : gminę na dzień dzisiejszy na to nie stać.

  W. Gamrot :

  • poprawienie struktury dróg na Dobrej Koloni
 • chodnik w stronę Wierbki się zapada

 • Odpowiedź na interpelację :

  Droga remont : na dzień dzisiejszy fundusze nam nie pozwalają aby tam jakieś remonty przeprowadzić.

  Zapadający się chodnik : przyjrzymy się tej sprawie i będziemy interweniować.

  A. Grabowski :

  • punkt widokowy na Górze św. Piotra jest bardzo zaniedbany. Są tam połamane stoły, ławki i tablica informacyjna. Wg relacji mieszkańców miejsce to służy tylko libacjom nocnym. Z uwagi na to, że jest to miejsce strategiczne dla Pilicy, ponieważ jest tam zbiornik z wodą zasilający Pilicę, zasugerował aby te połamane stoły i ławki zlikwidować, a stojaki na rowery przenieś w okolicę plaży nad zalewem. Poinformował, że zgodnie z przepisami, osoby nieuprawnione nie mają prawa przebywać w okolicach takiego zbiornika bo to jest nasze zdrowie i bezpieczeństwo jak również zasugerował aby wstawić tam zakaz wjazdu.
 • dlaczego odbyły się w naszej gminie dwie imprezy w jednym dniu i czasie: Święto Szkoły i Dzień Strażaka

 • ponowienie interpelacji dot. zapadającego się chodnika koło Żabki.

 • nawiązanie do konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Gminę w sprawie termomodernizacji biblioteki. Zostało zadane pytanie Burmistrzowi jaka jest podstawa prawna tych konsultacji, ponieważ w ogłoszeniu takiej nie zamieszczono. Radny miał zastrzeżenia do pytania zawartego w jedynym punkcie konsultacji, w którym to zawarte były dwie kwestie. Jedna dotyczyła zadania inwestycyjnego czyli termomodernizacji budynku biblioteki i pomieszczenia straży, a druga dotyczyła rozdziału biblioteki od mającego być tworzonego Domu Kultury. Pytanie brzmiało, dlaczego te dwie odrębne kwestie były zawarte w jednym pytaniu skierowanym do społeczeństwa.

 • radny nawiązał do zorganizowanej komisji, poświęconej tirom, które przejeżdżają przez centrum Pilicy. Wspomniał, że w komisji tej brał udział przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Dróg, który poinformował nas, że na potrzeby Wojewódzkiego Zarządu została wystawiona opinia odnośnie stanu technicznego mostów przy ul. Krakowskiej , aż do skrzyżowania w kier. Złożeńca. Poprosił aby Gmina wystarała się o tą opinię, ponieważ społeczeństwo jest nią bardzo zainteresowane.

 • następna interpelacja, a w zasadzie ponowienie jej bo już wcześniej składanej przez radnego, dotyczyła przejścia pomiędzy ul. Krakowską, a Senatorską w kierunku Opieki Społecznej. Dziury w nawierzchni jakie były takie są, nic w tej kwestii nie zostało zrobione. Ludzie starsi narzekają na stan nawierzchni, a często są to osoby niedołężne kierujące się do Opieki Społecznej. Najwyższa pora aby głosu i prośby tych ludzi wysłuchać.

 • następne ponowienie interpelacji, która była składana wczesną wiosną przez radnego Grabowskiego, a dotyczyła tablic informacyjnych z rysem historycznym po kontem odwiedzających nas turystów, jak i stojaków na rowery, które miały być zainstalowane wraz z tablicami na płycie rynku jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Mimo obietnic, jest połowa lata i nic w tej kwestii się nie zrobiło.

 • ostatnia interpelacja dotyczyła upomnienia, którego Burmistrz udzielił Pani Dyrektor Biblioteki, gdzie jak stwierdził została wymierzona kara porządkowa. Radny zacytował fragment treści tejże kary „ Jednostka samorządu terytorialnego, została narażona na straty majątkowe ” następnie poprosił Burmistrza aby ten punkt rozwinął i powiedział co to są za straty majątkowe i w jakim zakresie Dyrektor naraziła jednostkę samorządową ?

 • Odpowiedź na interpelację :

  • połamane ławki i stoły na punkcie widokowym : przyjrzymy się tej sprawie
 • dwie imprezy w jednym czasie : ani ja ani Dyrektor Szkoły w Wierbce nie konsultowaliśmy tych terminów. Harmonogram powinien być znany przede wszystkim burmistrzowi, a nie chyba na odwrót. Dwa tygodnie przed terminem zwróciłem się Pani Dyrektor z informacją, że Święto Straży organizuje się w tym i tym dniu. Skoro nie było sygnałów ze strony dyr. Placówki to ja nikogo zmuszał nie będę ani pod ścianą stawiał, żeby ten termin zmieniła. Były inne sygnały od rodziców, że Święto Szkoły zawsze odbywało się w ostatnią niedzielę albo weekend, a tu zostało przesunięte. Ja nikomu nie nakazywałem, ze mną tego nikt w szczegółach nie ustalał, a było wiadomo, że w tym terminie będzie Święto Straży.

 • chodnik koło Żabki : zgłosimy to województwu

 • konsultacje społeczne : wyciągane są zbyt pochopne wnioski. Konsultacje nie dotyczyły stricte termomodernizacji biblioteki w kontekście podziału. Dotyczyły możliwości złożenia wniosku. Aby uzyskać dodatkowe punkty, to było przedmiotem złożenia wniosku. Nie pamiętam czy do tych konsultacji były jakieś uwagi. Kwestię nie zamieszczenia podstawy prawnej Burmistrz pominął.

 • opinia o stanie mostów : ekspertyza ta zostanie udostępniona

 • przejście Krakowska, Senatorska : zajmiemy się tym

 • rynek tablice i stojaki : za stojaki trzeba zapłacić minimum 4 tys. zł. Myślę, że w przyszłym budżecie zabezpieczymy środki na te tablice i stojaki.

  kara porządkowa : spraw służbowych i relacji pomiędzy pracownikami, a pracodawcą nie będę poruszał na forum publicznym. Ja jako kierownik jednostki mam obowiązek dbać o dobry interes samorządu terytorialnego, a pracownik ma prawo się odwołać.

  B. Przybylik :

  • poruszyła sprawę słabej widoczności i zakrzaczenie na skrzyżowaniu koło cmentarza w Kidowie, jak i widzi potrzebę zainstalowania tam znaku informującego o pierwszeństwie przejazdu.

  Odpowiedź na interpelację :

  • zakrzaczenia usuniemy, a o znak od właściciela drogi będziemy się upominać.

  Podjęcie uchwał w sprawach :

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok.

  Uchwała Nr XXXVII/267/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 czerwca 2017 roku

   

  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

   

  Uchwała Nr XXXVII/268/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 czerwca 2017 roku

   

  • zmian w budżecie gminy na 2017 rok

   

  UCHWAŁA NR XXXVII/269/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 27 czerwca 2017 r.

   

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

  UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27czerwca 2017 roku

   

  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica

   

  Uchwała Nr XXXVII/271/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 czerwca 2017 r.

   

  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica w drodze bezprzetargowej

  Uchwała Nr XXXVII/272/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 czerwca 2017 r.

   

  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości nr 145/5 położonej w Kidowie.

   

  Po przedstawieniu projektu uchwały odniósł się do niego radny Grabowski stwierdzając, że dla niego to nie jest nic innego jak przerzucanie kosztów utrzymania obiektu i nieruchomości gruntowej na Gminę. Zapytał dlaczego wcześniej nie wystąpiono do Gminy o przejęcie, a uczyniono to wówczas kiedy obiekt przestał zarabiać pieniądze z organizowanych imprez. Na te słowa zareagowała Pani Przewodnicząca, która stwierdziła „ jakie pieniądze ? 250zł. za jedną zabawę, jakie to są pieniądze ? ”. Po czym na sugestię burmistrza, Przewodnicząca odebrała radnemu Grabowskiemu głos.

   

   

  Uchwała Nr XXXVII/273/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 czerwca 2017 r.

   

   

   

  Wolne wnioski :

   

  Radny Grabowski odniósł się do wypowiedzi Burmistrza, stwierdzającej, że Dyrektor Zespołu Szkół w Wierbce nie konsultowała się z nim odnośnie terminu Święta Szkoły : „ z tego co wiem takie rozmowy się toczyły i Pani Dyrektor informowała Pana, że terminu imprezy nie może przełożyć ze względu wyjazdu dzieci na zieloną szkołę, w tym temacie mam inną wiedzę niż ta, którą Pan nam przedstawił.

  Co do kwestii kary porządkowej w stosunku do dyr. Biblioteki : „ Pan dzisiaj nie chciał się wypowiadać twierdząc, że nie może. Pani Kowalska jest dyr. Jednostki podległej, jest również osobą publiczną, a z tego co wiem sama chce tą sprawę wyjaśnić. Skoro nie chce Pan na ten temat się wypowiedzieć, zrobię to ja i na forum publicznym poruszę ten temat ”. Radny poinformował zgromadzonych, że w niedługim czasie będzie społeczeństwu udostępniona strona internetowa, poświęcona w całości problematyce gminnej, jak i ukaże się też parę artykułów w różnych środkach masowego przekazu, poświęconych też tej tematyce.

   

   

  Po zakończeniu wolnych wniosków sesja została zamknięta.

  Dodaj komentarz

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.