ROCZNICA WYZWOLENIA PILICY

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Styczeń to ważny miesiąc w historii naszej miejscowości. 17 stycznia 1945 roku Pilica została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej.

Czytaj dalej….

SESJA 19.10.2018r. – RELACJA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Statutu Miasta i Gminy Pilica,
  2) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”,
  3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
  4) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….