O NAS

Głównym powodem utworzenia tej strony jest informacja skierowana do mieszkańców naszej gminy o pracach samorządu gminnego, w którym to Rada Miasta i Gminy Pilica jest organem przedstawicielskim społeczności lokalnej. Wielokrotnie mieszkańcy kierowali prośby do naszych radnych, aby informacje o pracach rady nie tylko były zamieszczane na stronie BIP w formie protokołu , (który nie zawsze w pełni odzwierciedla dokładny obraz obrad), ale były również publikowane szczegółowe relacje na łamach gminnej gazety. Interpelacje , które zostały złożone w tej kwestii nie znalazły akceptacji u włodarza naszej Gminy. Należałoby sobie zadać pytanie , dlaczego w innych gminach taki przekaz medialny wykorzystujący swoją gazetę jest możliwy, a u nas nie? Organy publiczne mają szczególny obowiązek zapewnić, by ich informacje były dostępne w różnych formach i miejscach, ponieważ rzetelne przekazywanie wszelkich informacji dla mieszkańców, jest podstawą do wiarygodności działalności gminy. Scena polityczna naszej Gminy i to co się w niej dzieje, wymaga szczególnie teraz rzetelnej informacji , skierowanej do społeczeństwa , bo partykularyzm osobisty niektórych ludzi, budzi niepokój o przyszłość naszej Gminy. Mieszkańcy muszą być świadomi działań, które burzą dotychczasowy, wieloletni dorobek ludzi, zaangażowanych w rozwój różnych sfer naszego życia, tej naszej małej ojczyzny. Nie może być tak, ażeby niszczyć stare, choć sprawdzone , a budować zamki na piasku.

Postanowiłem tę lukę wypełnić na swojej stronie , chociaż jestem świadomy tego , że strona to nie to samo co gazeta , ponieważ internet nie do wszystkich dociera , a i nie wszyscy potrafią z niego korzystać .

Ktoś może zapytać czy mnie jako administratorowi tej strony wolno rozpowszechniać informacje o działalności władz publicznych ? Odpowiem krótko – w ramach obowiązującego prawa WOLNO ! i to nie tylko mnie takie prawo przysługuje, ale każdemu z nas .

Na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii; prawo to obejmuje posiadanie i przekazywanie informacji bez ingerencji władz publicznych . Można dowolnie ją rozpowszechniać, komentować w ramach dozwolonej krytyki, przetwarzać, opracowywać, publikować itd. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że swoboda wypowiedzi, wskazywanie nieprawidłowości, wytykanie partykularyzmu rządzących czy też krytyka osób pełniących funkcje publiczne jest dopuszczalna w demokracji i podlega ochronie : oczywistym jest , że skoro Polska ratyfikowała europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) to stanowi ona część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana.

Reasumując – rozpowszechnianie informacji o działalności władz publicznych uzyskanych w wyniku realizacji art. 61 Konstytucji RP, nie może prowadzić do naruszenia prawa. Chcę, aby mieszkańcy naszej gminy wiedzieli, że mają prawo do rzetelnej informacji , że mają prawo pytać i egzekwować od władzy ważne dla nich sprawy, żeby korzystali z tego prawa i żeby otrzymywali rzetelne odpowiedzi , a całokształt działalności gminy charakteryzowała szeroko pojęta transparentność i empatia w stosunku do każdego z nas.