SESJA 27.09.2018r. – RELACJA

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:  
     a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
     b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,             
     c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
     d) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi budżetu.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji. 

Czytaj dalej….

JUROMANIA NA ZAMKU PILCZA

W sobotę 22 września miała miejsce I Juromania czyli święto Szlaku Orlich Gniazd. Projekt organizowany przez Urzędy Marszałkowskie Województw : śląskiego i małopolskiego,adresowany do organizacji pozarządowych. Projekt miał na celu pokazać szeroką ofertę, jaką dedykuje turyście kraina geograficzna bogata nie tylko w piękny i zróżnicowany krajobraz, z ciekawą florą i fauną, ale także mnogość zamków, obiektów sakralnych, miejsc związanych z historią naszego państwa.

Czytaj dalej….

GOŚCIE Z ŁAŃCUTA

Goście z Łańcuta.

Dziś, 1 sierpnia 2018 ( dzięki osobistym kontaktom z Łańcutem Pani Anny Kowalskiej ) gościliśmy w Pilicy uczestników XVII Powiatowej Pielgrzymki Rowerowej z Łańcuta na Jasną Górę. Patronat nad pielgrzymką jak co roku objął Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, który po raz kolejny uczestniczy w tym wydarzeniu. W pielgrzymce udział bierze 163 uczestników w wieku od 7 do 80 lat.

Czytaj dalej….

SESJA 28.06.2018r. – RELACJA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2017 rok,
  c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
  f) uchylenia Uchwały Nr XLVI/319/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018,
  g) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….