SESJA 19.10.2018r. – RELACJA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Statutu Miasta i Gminy Pilica,
  2) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”,
  3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
  4) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

SESJA 27.09.2018r. – RELACJA

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:  
     a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
     b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,             
     c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
     d) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi budżetu.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji. 

Czytaj dalej….

JUROMANIA NA ZAMKU PILCZA

W sobotę 22 września miała miejsce I Juromania czyli święto Szlaku Orlich Gniazd. Projekt organizowany przez Urzędy Marszałkowskie Województw : śląskiego i małopolskiego,adresowany do organizacji pozarządowych. Projekt miał na celu pokazać szeroką ofertę, jaką dedykuje turyście kraina geograficzna bogata nie tylko w piękny i zróżnicowany krajobraz, z ciekawą florą i fauną, ale także mnogość zamków, obiektów sakralnych, miejsc związanych z historią naszego państwa.

Czytaj dalej….

SESJA NADZWYCZAJNA – 09.08.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego,
  b) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości – Przychody.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….