PILICKA KOLEGIATA

        Szanowni Państwo. Zwracamy się do Was w sprawie Pilickiej Kolegiaty. Od kilku lat świątynia poddawana jest kompleksowej renowacji. Prace te wymagają ogromnych funduszy i są wykonywane przy finansowym wsparciu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Fundusz Kościelny” oraz dobrowolnych ofiar parafian. W bieżącym roku wyżej wymienione instytucje odmówiły przyznania dotacji. Jest to sytuacja dramatyczna, ponieważ realizacja zaplanowanych na wrzesień niezbędnych prac przy odwodnieniu fundamentów i montażu kanalizacji, przekracza finansowe możliwości parafii.  Jeżeli te działania przed zimą nie zostaną wykonane, grozi to katastrofą budowlaną. Wieloletnie gromadzenie się … Czytaj dalej….

USUNIĘCIE AWARII

        W związku z techniczną awarią, strona PILICA NASZA GMINA przez kilka miesięcy była nieaktywna. Awaria uniemożliwiała kontakt jak i zamieszczanie nowych wpisów. W dniu dzisiejszym przywrócone zostało poprawne funkcjonowanie serwisu, a za zaistniałą sytuację bardzo przepraszam – Administrator strony.                                                                                             

 

 

Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 27.06.2017r.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach :

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

Czytaj dalej….

SESJA 31.01.2017r.

Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31.01.2017r.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj dalej….

SESJA BUDŻETOWA

RELACJA Z SESJI BUDŻETOWEJ

z dnia 29.12.2016r.

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj dalej….