Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 27.06.2017r.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.

  3. Interpelacje i zapytania radnych.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach :

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

Czytaj dalej….