SESJA 31.01.2018r.

Relacja z przebiegu obrad sesji  Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31.01.2018r.

 

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach państwowych prowadzonych przez Gminę Pilica.
b) rozpatrzenie skargi.
c) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonej w Pilicy.
d) zmian w budżecie gminy na 2018r.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

SESJA BUDŻETOWA

Relacja z przebiegu obrad sesji budżetowej Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29.12.2017r.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
b) rozpatrzenia skargi,
c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
d) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych  i Komunalnych w Pilicy na 2018r.
e) uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2018,
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

 

 

Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 27.06.2017r.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach :

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

Czytaj dalej….

SESJA 31.01.2017r.

Relacja z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31.01.2017r.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj dalej….

SESJA BUDŻETOWA

RELACJA Z SESJI BUDŻETOWEJ

z dnia 29.12.2016r.

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj dalej….